• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات علی یزدیان

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - مقايسة جبرانسازي پديده‌هاي انتشار هارمونيكي و Whack-a-mole در فيدر شعاعی توزيع با بكارگيري فيلتر فعال موازي قدرت با بهره‌هاي ثابت و كنترل‌شده
    حميدرضا عزتي علی  یزدیان ورجانی
    به منظور ميراكردن پديدة انتشار هارمونيك، فيلترهاي فعال قدرت روي سيستم‌هاي توزيع نصب مي‌شوند. نصب فيلتر فعال قدرت روي باس‌ها ممكن است باعث ايجاد پديدة نوسان هارمونيكي Whack-a-mole شود. در اين مقاله با استفاده از نتايج شبيه‌سازي، براي يك فيدر توزيع قدرت شعاعي ده‌باسه در ح چکیده کامل
    به منظور ميراكردن پديدة انتشار هارمونيك، فيلترهاي فعال قدرت روي سيستم‌هاي توزيع نصب مي‌شوند. نصب فيلتر فعال قدرت روي باس‌ها ممكن است باعث ايجاد پديدة نوسان هارمونيكي Whack-a-mole شود. در اين مقاله با استفاده از نتايج شبيه‌سازي، براي يك فيدر توزيع قدرت شعاعي ده‌باسه در حالت‌هاي مختلف اتصال بار غير خطي (منبع ولتاژ يا جريان هارمونيكي) با انتخاب بهرة ثابت /Zc1Kv= دو پديدة فوق بطور مؤثر كاهش مي‌يابند. اما بدليل معلوم نبودن و نيز متغير بودن امپدانس مشخصه، ، نياز به كنترل پوياي بهرة فيلتر فعال قدرت خواهد بود. در اين مقاله كنترل ‌كنندة بهرة فيلتر فعال موازي بگونه‌اي طراحي شده است كه با توليد جريان جبرانسازي مناسب، اعوجاج هارمونيكي در روي باس نصب فيلتر فعال قدرت كنترل شده و با نگه‌داشتن اعوجاج هارمونيكي در يك محدودة مجاز از بروز پديده‌هاي انتشار و نوسان هارمونيكي جلوگيري گردد. با كنترل بهرة فيلتر فعال قدرت، جريان مؤثر مرجع جبرانسازي و در نتيجه تلفات و هزينه فيلتر كاهش مي‌يابد كه اين نيز از مزاياي استفاده از فيلتر فعال با بهرة كنترل ‌شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تجزیه و تحلیل، طراحی و کنترل فیلتر فعال موازی سه فاز با استفاده از روش کنترل مد لغزشی و فیدبک انرژی
    مجید نیری‌پور علی  یزدیان ورجانی مصطفی محمدیان حمیدرضا محمدی
    وجود بارهاي غير خطي و عدم تعادل در شبکه سه‌فاز، باعث ايجاد هارمونيک‌ها و تلفات در شبکه مي‌شود. اعمال فيلترهاي اکتيو و پسيو از جمله روشهاي معمول کاهش يا حذف اين اثرات مي‌باشد. فيلترهاي پسيو در فرکانس خاص طراحي، و هارمونيک معيني را حذف مي‌کند و عيب آن امکان رزنانس آن با ا چکیده کامل
    وجود بارهاي غير خطي و عدم تعادل در شبکه سه‌فاز، باعث ايجاد هارمونيک‌ها و تلفات در شبکه مي‌شود. اعمال فيلترهاي اکتيو و پسيو از جمله روشهاي معمول کاهش يا حذف اين اثرات مي‌باشد. فيلترهاي پسيو در فرکانس خاص طراحي، و هارمونيک معيني را حذف مي‌کند و عيب آن امکان رزنانس آن با امپدانس شبکه معادل متصل به آن، و اندازه بزرگ المان‌هاي آن مي‌باشد. استفاده از فيلتر اکتيو مشکلات فوق را برطرف و علاوه بر حذف هر هارمونيک دلخواه به طور مجزا يا همگي با هم امکان رزنانس با شبکه نيز نخواهد داشت. از مشکلات اين فيلترها سرعت پاسخ ديناميکي محدود بوده که در نتيجه هارمونيک‌ها را در حالت دائم مورد نظر قرار مي‌دهند. در اين مقاله اينورتر مورد استفاده در فيلتر اکتيو بر خلاف روشهای قبلی تحليل تکفاز، به صورت دقيق‌تر يعنی تحليل همزمان سه‌فاز مورد بررسی قرار گرفته است. همچنين اثر اهمی سلفهای مسير فازها نيز منظور شده است. استفاده از روش کنترل مد لغزشي و فيدبک انرژی خازن‌ها سرعت پاسخ ديناميکي فيلتر را به طور مؤثري نسبت به روشهاي قبلي بهبود داده و قادر است نامتعادلي بار و هارمونيک را سريعاً جبران نمايد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تعيين متغيرهاي كنترلي در سيستم قدرت به منظور بازيابي حداكثر بار
    حسين افراخته محمودرضا حقی‌فام علی  یزدیان ورجانی
    در اين مقاله يك روش جديد به منظور بازيابي حداكثر بار با تكيه بر مديريت برخي از متغيرهاي كنترلي در شرايط بروز عيب و قطعي‌هاي جزئي مانند قطع خط انتقال، خروج واحدهاي توليدي و غیره ارائه شده است. متغيرهاي كنترلي كه جهت حداكثرنمودن مقدار بار بازيابي‌شده به كار مي‌رود شامل تپ چکیده کامل
    در اين مقاله يك روش جديد به منظور بازيابي حداكثر بار با تكيه بر مديريت برخي از متغيرهاي كنترلي در شرايط بروز عيب و قطعي‌هاي جزئي مانند قطع خط انتقال، خروج واحدهاي توليدي و غیره ارائه شده است. متغيرهاي كنترلي كه جهت حداكثرنمودن مقدار بار بازيابي‌شده به كار مي‌رود شامل تپ ترانسفورماتورهاي قدرت، برنامه‌ريزي مجدد واحدهاي توليد و در صورت نياز قطع بار خواهد بود. مدل‌سازي در سه مرحله انجام گرفته و اولويت بکارگيري متغيرهاي كنترلي در مراحل شبيه‌سازي متفاوت است. در مرحله اول از متغير كنترلي تپ ترانسفورماتورهاي قدرت، در مرحله دوم از مدل‌سازي هم‌زمان متغيرهاي كنترلي تپ ترانسفورماتورها و برنامه‌ريزي مجدد واحدهاي توليدي و در مرحله نهایي از بكارگيري هم‌زمان متغيرهاي تپ ترانسفورماتورهاي قدرت، برنامه‌ريزي مجدد واحدهاي توليدي و قطع بار استفاده شده است. با توجه به تعدد متغيرهاي كنترلي و غير خطي بودن فضاي پاسخ نهایي، بهينه‌سازي به كمك الگوريتم ژنتيك انجام شده و شبكه استاندارد IEEE-RTS با 24 شينه جهت بررسي قابليت‌هاي روش پيشنهادي و مطالعات عددي مورد استفاده قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - طراحي و بهينه‌سازي کنترلر مد لغزشي اصلاح‌شده در جبران‌کننده اکتيو موازي
    مجید نیری پور علی  یزدیان ورجانی مصطفی محمدیان
    افزايش سرعت پاسخ ديناميکي فيلتر در دنبال‌کردن جريان‌هاي مرجع محاسبه‌شده براي حذف هارمونيک‌هاي جريان عبوري از منبع از اهداف اين مقاله مي‌باشد. براي اين منظور لازم است ابتدا مؤلفه‌هاي هارمونيکي بار غير خطي که بايد توسط فيلتر جبران گردد به دست آورده شود. در اين مقاله با تو چکیده کامل
    افزايش سرعت پاسخ ديناميکي فيلتر در دنبال‌کردن جريان‌هاي مرجع محاسبه‌شده براي حذف هارمونيک‌هاي جريان عبوري از منبع از اهداف اين مقاله مي‌باشد. براي اين منظور لازم است ابتدا مؤلفه‌هاي هارمونيکي بار غير خطي که بايد توسط فيلتر جبران گردد به دست آورده شود. در اين مقاله با توجه به تعاريف توان و دو نوع توپولوژي فيلتر اکتيو، جبران‌سازي با استفاده از تابع لاگرانژ و مينيمم‌سازي مؤلفه اکتيو جريان صورت گرفته و با جبران‌سازي مؤلفه‌هاي مختلف توان با استفاده از تئوري توان راکتيو لحظه‌اي سه‌فاز مقايسه شده است. مهم‌ترين مزيت روش مينيمم‌سازي مؤلفه اکتيو جريان نسبت به ديگر روش‌ها صفرشدن توان راکتيو لحظه‌اي رد و بدل‌شده بين سيستم سه‌فاز و بار مي‌باشد. در ادامه کنترلر ترکيبي مد لغزشي و PI جهت دنبال‌کردن مقادير مرجع توسط اينورتر طوري اصلاح و تغيير داده مي‌شود که مقدار مؤثر کل خطاهاي حاصل از دنبال‌کردن مقادير مرجع حداقل و سطوح لغزش سريع‌تر از کنترلر مد لغزشي کلاسيک به صفر نزديک شود. افزايش سرعت به صفر رسيدن سطوح لغزش تعريف‌شده موجب افزايش سرعت پاسخ ديناميکي فيلتر و کاهش خطا نسبت به روش کنترل مد لغزشي کلاسيک خواهد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - يک روش جديد براي کاهش ريپل ولتاژ DC توسط فيلتر فعال
    سیدمحمد دهقان دهنوی علی  یزدیان ورجانی مصطفی محمدیان
    وجود نوسانات و ريپل ولتاژ و جريان در شبکه‌هاي DC باعث عملکرد نادرست سيستم‌هاي تغذيه‌شونده توسط اين شبکه‌ها مي‌شوند، بنابراين کاهش ريپل ولتاژ و جريان در شبکه‌های DC از اهميت بالايي برخوردار است. در اين مقاله يک روش نوين براي حذف ريپل ولتاژ DC در سيستم‌هاي توان بالا، با ا چکیده کامل
    وجود نوسانات و ريپل ولتاژ و جريان در شبکه‌هاي DC باعث عملکرد نادرست سيستم‌هاي تغذيه‌شونده توسط اين شبکه‌ها مي‌شوند، بنابراين کاهش ريپل ولتاژ و جريان در شبکه‌های DC از اهميت بالايي برخوردار است. در اين مقاله يک روش نوين براي حذف ريپل ولتاژ DC در سيستم‌هاي توان بالا، با استفاده از فيلتر فعال حذف نويز قدرت APNCF به همراه فيلتر ايستا ارائه گرديده است. در اين روش از يک سيستم ترکيبي شامل فيلتر فعال سري براي کاهش ريپل ولتاژ بار و فيلتر فعال موازي براي کاهش ريپل جريان در طرف منبع، به همراه فيلتر ايستا استفاده شده است. نتايج شبيه‌سازي و آزمايشگاهي درستي عملکرد روش پيشنهادي را در شرايط ماندگار و گذرا نشان مي‌دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - طراحي کنترل‌کننده يک‌پارچه توان به‌صورت دوخطي جهت بهبود پايداري شبکه
    مجید  نیری‌پور علی  یزدیان ورجانی مصطفی محمدیان
    در اين مقاله مدل کنترل‌کننده يک‌پارچه توان (UPFC) با استفاده از فرم اصلاح‌شده معادلات دوخطي بيان شده است. سپس با استفاده از روش دوم لياپانوف و با در نظر گرفتن تابع انرژي ورودي‌ها طوری به‌دست آورده شده که تحت شرايط معيني مشتق تابع انرژي همواره نزولي باشد. در نهايت کنترل‌ چکیده کامل
    در اين مقاله مدل کنترل‌کننده يک‌پارچه توان (UPFC) با استفاده از فرم اصلاح‌شده معادلات دوخطي بيان شده است. سپس با استفاده از روش دوم لياپانوف و با در نظر گرفتن تابع انرژي ورودي‌ها طوری به‌دست آورده شده که تحت شرايط معيني مشتق تابع انرژي همواره نزولي باشد. در نهايت کنترل‌کننده به دو روش طراحي مي‌شود. در روش اول تغييرات متغيرهاي حالت به‌عنوان ورودي کنترل‌کننده جهت به‌دست آوردن سيگنال‌هاي مدوله‌کننده به مبدل‌هاي موازي و سري در نقطه کار اضافه مي‌شوند. در روش دوم، متغيرهاي حالت غير خطي به کنترل‌کننده مبدل سري اعمال و از کنترل‌کننده PI در مبدل موازي استفاده مي‌شود. مقايسه اين دو نوع کنترل‌کننده با کنترل‌کننده PI بيانگر کاهش دامنه نوسان اول پس از رفع اغتشاشات بزرگ مي‌باشد. سادگي کنترل‌کننده و طراحي کنترل‌کننده‌های خطي مبدل موازي و سري به‌طور هم‌زمان از مزيت‌هاي استفاده از اين روش کنترلي نسبت به کنترل‌کننده‌های PI مي‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - روشي جديد در بهبود تنظيم موقعيت مقاوم موتور DC با استفاده از کنترل فازي مدلغزشي
    مهدی هنديجاني‌زاده علی  یزدیان ورجانی مصطفی محمدیان
    علی‌رغم گسترش سيستم‌هاي AC، محرک‌هاي DC همچنان يکي از پرکاربردترين سيستم‌هاي درايو در صنعت مي‌باشند. يکي از مسایلي که ممکن است تلاش‌هاي فراوان جهت طراحي يک کنترلر مناسب براي اين سيستم‌ها را بي‌نتيجه کند، وجود پارامترها و متغيرهايي است که ممکن است در حين کار سيستم متحرک چکیده کامل
    علی‌رغم گسترش سيستم‌هاي AC، محرک‌هاي DC همچنان يکي از پرکاربردترين سيستم‌هاي درايو در صنعت مي‌باشند. يکي از مسایلي که ممکن است تلاش‌هاي فراوان جهت طراحي يک کنترلر مناسب براي اين سيستم‌ها را بي‌نتيجه کند، وجود پارامترها و متغيرهايي است که ممکن است در حين کار سيستم متحرک عوض شوند. بهترين راه حل پيشنهادي در جهت رفع اين مشکل استفاده از روش‌هاي کنترلي مي‌باشد که تا حد ممکن نسبت به اين تغييرات حساس نبوده و پاسخ مطلوب سيستم را همچنان حفظ کنند. يکي از اين روش‌هاي کنترلي مدرن، روش کنترل مدلغزشي مي‌باشد. اما اين روش کنترلي که بر اساس متغيرهاي حالت سيستم تعريف مي‌گردد، داراي معايبي است. يکي از اين معايب، ثابت‌بودن پارامترهاي خود کنترلر است. در اين حالت هرچند که پاسخي مناسب‌تر از روش‌هاي کلاسيک به‌دست مي‌آيد، اما بهينه‌ترين پاسخ هم براي ما نخواهد بود. پاسخ بهينه در زمان نشست کمتر، اورشوت کمتر و پايداري بيشتر سيستم تبيين مي‌گردد. در اين مقاله با به‌خدمت درآوردن منطق فازي در جهت انعطاف‌بخشي کنترلر مدلغزشي، پاسخي بهينه جهت کنترل موقعيت دقيق و مقاوم موتور DC، حاصل گرديده است. در این پاسخ، بهبود زمان نشست و اورشوت کمتر در کنار افزایش پایداری سیستم مورد هدف بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - يک روش ترکيبي جديد برای تخمين پديده‌هاي کيفيت توان به‌صورت تفکيک‌شده با استفاده از شبکه عصبی وفقی
    حميدرضا محمدی علی  یزدیان ورجانی حسین مختاری
    با توجه به گسترش روزافزون پديده‌هاي کيفيت توان و همچنين گسترش دامنه کاربرد تجهيزات حساس به اين پديده‌ها، ضرورت جبران پديده‌هاي کيفيت توان امري اجتناب‌ناپذير است. با استفاده از تجهيزات جبران‌سازی سری، موازي و يکپارچه مي‌توان به‌طور هم‌زمان اغتشاشات ولتاژ، جريان و يا هر د چکیده کامل
    با توجه به گسترش روزافزون پديده‌هاي کيفيت توان و همچنين گسترش دامنه کاربرد تجهيزات حساس به اين پديده‌ها، ضرورت جبران پديده‌هاي کيفيت توان امري اجتناب‌ناپذير است. با استفاده از تجهيزات جبران‌سازی سری، موازي و يکپارچه مي‌توان به‌طور هم‌زمان اغتشاشات ولتاژ، جريان و يا هر دو را جبران نمود. يکي از مهم‌ترين مراحل در جبران‌سازی دقيق و بهينه پديده‌های کيفيت توان، تخمين سريع و دقيق آنها به‌صورت تفکيک‌شده و مجزا از هم مي‌باشد. در اين مقاله يک روش ترکيبي جديد، مبتنی بر استفاده از يک تخمين‌گر يکپارچه وفقی، ارائه شده است که قادر به شناسايي و تخمين سريع و دقيق پديده‌هاي کيفيت توان به‌صورت تفکيک‌شده و مجزا مي‌باشد. اين روش در مقايسه با روش‌های متداول ضمن کاهش حجم محاسبات از مزايايي همچون محاسبات ساده و سريع برخوردار است. لذا استفاده از اين روش در کاربردهاي زمان واقعی همچون جبران‌سازی انتخابی پديده‌های کيفيت توان توسط فيلتر اکتيو سری، فيلتر اکتيو موازی و جبران‌ساز يکپارچه کيفيت توان، بسيار مناسب خواهد بود. با استفاده از نتايج شبيه‌سازي در شرايط گذرا و ماندگار، کارايي روش ارائه‌شده نشان داده خواهد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - معرفی ساختار جديد جبرانساز يکپارچه کيفيت توان با قابليت جبرانسازی همزمان در فيدرهای مجاور
    حميدرضا محمدی علی  یزدیان ورجانی حسین مختاری
    در اين مقاله يک ساختار جديد برای جبران‌ساز يکپارچه کيفيت توان ارائه خواهد شد. در اين ساختار جديد با اضافه‌کردن يک مبدل سری در فيدر مجاور، که از طريق منبع جداگانه تغذيه مي‌شود، قابليت‌های جبران‌ساز يکپارچه کيفيت توان ارتقا يافته است. به‌نحوی که علاوه بر جبران هم‌زمان ولت چکیده کامل
    در اين مقاله يک ساختار جديد برای جبران‌ساز يکپارچه کيفيت توان ارائه خواهد شد. در اين ساختار جديد با اضافه‌کردن يک مبدل سری در فيدر مجاور، که از طريق منبع جداگانه تغذيه مي‌شود، قابليت‌های جبران‌ساز يکپارچه کيفيت توان ارتقا يافته است. به‌نحوی که علاوه بر جبران هم‌زمان ولتاژ و جريان در يک فيدر، توانايی حفاظت از بار حساس و بحرانی موجود در فيدر مجاور، در مقابل کليه اغتشاشات ولتاژ و به‌خصوص قطعی ولتاژ را دارا مي‌باشد. در ساختار ارائه‌شده تمامی مبدل‌ها از نوع منبع ولتاژ بوده و در سمت DC به يک خازن مشترک متصل شده‌اند. محاسن ساختار ارائه‌شده عبارتند از: 1) انتقال توان از يک فيدر به فيدر مجاور برای جبران قطعی ولتاژ و 2) استفاده از تنها يک مبدل موازی برای جبران‌سازی جريان و تنظيم ولتاژ خازن مشترک باس DC بين هر سه مبدل. نتايج شبيه‌سازی انجام‌گرفته با نرم‌افزار PSCAD/EMTDC، در يک سيستم مطالعاتی نمونه متشکل از دو باس و دو فيدر، مؤيد قابليت‌های ساختار ارائه‌شده و سيستم کنترل آن بوده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - جایگذاری و تحلیل عملکرد UPFC در سيستم‌هاي تجدید ساختار یافته
    علی‌اکبر ابریشمی علی  یزدیان ورجانی حسین سیفی
    در این مقاله مدل جدیدی برای کنترل‌کننده یکپارچه توان (UPFC) در حالت ماندگار ارائه شده است. با استفاده از این مدل، عوامل مؤثر در تغییر تابع هدف بازار برق، ناشی از اضافه‌شدن UPFC به شبکه، به چهار مؤلفه شامل افزایش امپدانس سری خط، جبران‌سازی توان راکتیو موازی، مؤلفه هم‌فاز چکیده کامل
    در این مقاله مدل جدیدی برای کنترل‌کننده یکپارچه توان (UPFC) در حالت ماندگار ارائه شده است. با استفاده از این مدل، عوامل مؤثر در تغییر تابع هدف بازار برق، ناشی از اضافه‌شدن UPFC به شبکه، به چهار مؤلفه شامل افزایش امپدانس سری خط، جبران‌سازی توان راکتیو موازی، مؤلفه هم‌فاز ولتاژ سری و مؤلفه قائم ولتاژ سری تجزیه شده است. در مطالعات عددی با جایگذاری UPFC در نقاط مختلف شبکه آزمون تأثیر هر مؤلفه در تغییر تابع هدف بازار برق با شبیه‌سازی اندازه‌گیری شده و با نتایج حاصل از روش تحلیلی مقایسه شده است. همچنین هزینه تأمین مگاوات و مگاوار بعدی (ضرایب LMP) با استفاده از پخش بار بهینه محاسبه شده و ارتباط تنظیمات بخش سری UPFC با این ضرایب مورد مطالعه قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - طراحی کنترل‌کننده یک‌پارچه توان (UPFC) با استفاده از روش کنترل مد لغزشی دوخطي
    طاهر نیک‌نام مجید  نیری‌پور علی  یزدیان ورجانی مصطفی محمدیان
    در این مقاله ابتدا با استفاده از معادله فضای حالت سيستم‌هاي دوخطي مدل جديدي براي كنترل‌كننده يك‌پارچه توان (UPFC) به‌دست آورده شده است. سپس با استفاده از اصول سيستم‌هاي ساختار متغير و اصلاح آن روش كاملاً جديدي جهت طراحي كنترل‌كننده‌هاي UPFC ارائه گرديده است. در این روش چکیده کامل
    در این مقاله ابتدا با استفاده از معادله فضای حالت سيستم‌هاي دوخطي مدل جديدي براي كنترل‌كننده يك‌پارچه توان (UPFC) به‌دست آورده شده است. سپس با استفاده از اصول سيستم‌هاي ساختار متغير و اصلاح آن روش كاملاً جديدي جهت طراحي كنترل‌كننده‌هاي UPFC ارائه گرديده است. در این روش سیگنال‌های ورودی مبدل‌های UPFC توسط کنترل‌كننده مد لغزشی طراحی شده است. در طراحی این کنترل‌كننده‌ها ابتدا با تعریف چهار سطح لغزش و صفر قراردادن مشتق آنها که دینامیک جریان‌های محور d و q در مبدل‌های موازی و سری را بیان می‌کند، قوانین کنترلی به‌دست آمده است. با اعمال خروجي‌هاي اين كنترل‌كننده به UPFC در واقع جريان‌هاي محور d و q در دو مبدل UPFC به مقادير مرجع رسانده مي‌شود. از طرفي ديناميك داخلي (ولتاژ خازن DC) در UPFC نيز توسط كنترل‌كننده PI تثبيت مي‌شود. پایداری این سیستم در رسیدن به سطوح لغزش توسط قوانین کنترلی به‌دست آمده، با استفاده از تابع لیاپانوف به‌دست آمده است. مقاوم‌بودن روش کنترل مد لغزشی نسبت به اغتشاش‌های ایجادشده در شبکه، عدم قطعیت پارامترها و دینامیک‌های مدل‌نشده شبکه از مزایای استفاده از این روش جديد کنترلی در UPFC می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - الگوریتم جدید کلیدزنی جهت جبران‌سازی انحراف ولتاژ خازن‌های لینک DC اینورتر NPC در روش کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی سه‌فاز
    علی صادقی لاریجانی مهدی شاه‌پرستی مصطفی محمدیان علی  یزدیان ورجانی
    در این مقاله یک الگوریتم جدید کنترل مستقیم گشتاور مبتنی بر جدول کلیدزنی با استفاده از اینورتر سه‌سطحی کلمپ دیودی معرفی شده است. انحراف ولتاژ خازن‌های لینک DC از مهم‌ترین مشکلات اینورتر منبع ولتاژ سه‌سطحی NPC می‌باشد. عدم تعادل ولتاژ خازن‌های لینک DC باعث ايجاد هارمونيک‌ چکیده کامل
    در این مقاله یک الگوریتم جدید کنترل مستقیم گشتاور مبتنی بر جدول کلیدزنی با استفاده از اینورتر سه‌سطحی کلمپ دیودی معرفی شده است. انحراف ولتاژ خازن‌های لینک DC از مهم‌ترین مشکلات اینورتر منبع ولتاژ سه‌سطحی NPC می‌باشد. عدم تعادل ولتاژ خازن‌های لینک DC باعث ايجاد هارمونيک‌هاي مرتبه پايين، نوسانات گشتاور نامطلوب و کاهش راندمان موتور خواهد شد. برای حل این مشکل در این مقاله یک الگوریتم حلقه بسته جدید معرفی شده که علاوه بر پیاده‌سازی ساده، قابلیت کنترل انحراف ولتاژ خازن‌های لینک DC در محدوده دلخواه را خواهد داشت. نتایج حاصل از شبیه‌سازی و پیاده‌سازی نمونه آزمایشگاهی نشان‌دهنده کارایی این روش با وجود کاهش ظرفیت خازن‌ها می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - ارائه یک سیستم یک‌سوساز- اینورتری دوپایانه‌ای جدید به منظور کنترل مستقل دو بار سه‌فاز
    مجتبي حيدري علی  یزدیان ورجانی مصطفی محمدیان
    در این مقاله یک سیستم یک‌سوساز- اینورتری شامل یک یک‌سوساز دیودی سه‌فاز و یک اینورتر دوپایانه‌ای جدید برای کنترل مستقل دو بار سه‌فاز پیشنهاد می‌شود. این سیستم در مقایسه با سیستم‌های دیگر با کاربرد مشابه که پیش از این ارائه شده، دارای کمترین تعداد عناصر نیمه‌هادی بوده و ب چکیده کامل
    در این مقاله یک سیستم یک‌سوساز- اینورتری شامل یک یک‌سوساز دیودی سه‌فاز و یک اینورتر دوپایانه‌ای جدید برای کنترل مستقل دو بار سه‌فاز پیشنهاد می‌شود. این سیستم در مقایسه با سیستم‌های دیگر با کاربرد مشابه که پیش از این ارائه شده، دارای کمترین تعداد عناصر نیمه‌هادی بوده و برای کنترل دو بار سه‌فاز تنها از شش کليد نیمه‌هادی استفاده می‌کند. کاهش تعداد کليد‌ها در سیستم پیشنهادی و در نتیجه کاهش تعداد مدارهای درایو و همچنین سیستم خنک‌کنندگی آنها می‌تواند باعث کاهش قیمت تمام‌شده، کاهش وزن و حجم سیستم، کاهش تلفات نیمه‌هادی‌ها و در نتیجه افزایش بازده و قابلیت اطمینان به خصوص در کاربردهای با ولتاژ و توان متوسط و پایین شود. ابتدا ساختار جدید معرفی و پس از آن طرح PWM مبتنی بر موج حامل آن توسعه داده می‌شود. در ادامه، تحلیل تعیین مقدار ظرفیت بهینه خازن‌های لینک dc به منظور حداقل‌کردن ریپل ولتاژ لینک dc و همچنین کاهش THD و بهبود تعادل جریان شبکه انجام می‌گیرد. علاوه بر این تلفات سیستم پیشنهادی نیز مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج با ساختارهای قبلی مقایسه می‌شود. در انتها برای تأیید صحت عملکرد ساختار پیشنهادی و همچنین تأیید تحلیل‌های صورت‌گرفته، نتایج شبیه‌سازی و آزمایشگاهی ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - طراحی کنترل‌کننده اینورترهای چهارساق موازی جهت تغذیه بارهای نامتعادل و غیر خطی
    مجید حسین‌پور مصطفی محمدیان علی  یزدیان ورجانی
    در این مقاله عملکرد موازی اینورترهای سه‌فاز چهارساق در حضور بارهای نامتعادل و غیر خطی بررسی شده است. جهت کنترل اینورترهای موازی بایستی برای اینورتر دو حلقه کنترلی داخلی جریان و خارجی ولتاژ طراحی گردد. در این مقاله جهت حصول اطمینان از عملکرد مناسب سیستم پیشنهادی در حضور چکیده کامل
    در این مقاله عملکرد موازی اینورترهای سه‌فاز چهارساق در حضور بارهای نامتعادل و غیر خطی بررسی شده است. جهت کنترل اینورترهای موازی بایستی برای اینورتر دو حلقه کنترلی داخلی جریان و خارجی ولتاژ طراحی گردد. در این مقاله جهت حصول اطمینان از عملکرد مناسب سیستم پیشنهادی در حضور بارهای نامتعادل و غیر خطی، کنترل‌کننده تناسبی برای حلقه داخلی جریان و کنترل‌کننده تناسبی- رزونانسی برای حلقه خارجی ولتاژ پیشنهاد و طراحی شده است. سیستم پیشنهادی توانایی تغذیه بارهای متعادل، نامتعادل و غیر خطی را داشته و به همراه تقسیم توان دقیق بین اینورترهای موازی، ولتاژ سینوسی مناسبی را در دو سر بارها تأمین می‌کند. نتایج شبیه‌سازی عملکرد مناسب سیستم پیشنهادی را نشان می‌دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - کنترل اینورتر متصل به شبکه با قابلیت جبران‌سازی هارمونیک‌ها در چارچوب ساکن
    مهدی شاه پرستی مصطفی محمدیان علی  یزدیان ورجانی
    به دلیل افزایش استفاده از منابع تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر در سیستم‌های قدرت، ارتقای کیفیت توان این اینورترها ضروری می‌باشد. در این مقاله با ارائه یک طرح کنترلی جدید، اینورتر متصل به شبکه قادر خواهد شد در تمامی حالات شبکه قدرت اعم از حالت سینوسی، حالت هارمونیکی و حا چکیده کامل
    به دلیل افزایش استفاده از منابع تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر در سیستم‌های قدرت، ارتقای کیفیت توان این اینورترها ضروری می‌باشد. در این مقاله با ارائه یک طرح کنترلی جدید، اینورتر متصل به شبکه قادر خواهد شد در تمامی حالات شبکه قدرت اعم از حالت سینوسی، حالت هارمونیکی و حالت نامتعادل، جریان سینوسی را به آن تزریق کند. طرح کنترلی پیشنهادی از دو بخش 1) تعیین جریان مرجع سینوسی با توجه به شرایط ولتاژ شبکه و 2) كنترل‌كننده‌ جریان برای ردیابی جریان مرجع تشکیل شده است. الگورتیم تعیین مرجع جریان پیشنهادی در مقایسه با سایر الگورتیم‌ها مانند روش تبدیل پارک ساده‌تر پیاده‌سازی می‌شود و دارای پاسخ دینامیکی سریع‌تری می‌باشد. كنترل‌كننده‌ جریان پیشنهادی در چارچوب ساکن اجرا شده و نیاز به استفاده از تبدیل‌های پارک و كنترل‌كننده‌های متعدد برای جبران‌سازی هارمونیک‌ها در چارچوب سنکرون را حذف می‌نماید. همچنین این كنترل‌كننده‌ تنها نیاز به یک متغیر کنترلی دارد، بنابراین در مقایسه با دیگر روش‌های کنترل با حجم محاسباتی کمتری پیاده‌سازی عملی می‌گردد. نتایج شبیه‌سازی برای تایید کارایی طرح کنترلی پیشنهادی ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - یک روش جدید سنتز فرکانس پالس شکل موج بر پایه مدولاسیون فرکانس پالس با استفاده از مشخصه فرکانس- بهره IPT
    محمدحسن عامری علی  یزدیان ورجانی مصطفی محمدیان
    انتقال القایی توان یکی از تکنولوژی‌های برتر اخیر می‌باشد که به کمک آن می‌توان اتصالات الکتریکی را در هنگام انتقال انرژی الکتریکی حذف کرد. کاربردهای متنوعی از این تکنولوژی ارائه شده که یکی از آنها تغذیه بارهای ac در قالب G2V و موتورهای تک‌فاز است. برای تغذیه بارهای ac، ت چکیده کامل
    انتقال القایی توان یکی از تکنولوژی‌های برتر اخیر می‌باشد که به کمک آن می‌توان اتصالات الکتریکی را در هنگام انتقال انرژی الکتریکی حذف کرد. کاربردهای متنوعی از این تکنولوژی ارائه شده که یکی از آنها تغذیه بارهای ac در قالب G2V و موتورهای تک‌فاز است. برای تغذیه بارهای ac، توان خروجی مبدل القایی توان پس از یکسوشدن در اختیار یک اینورتر قرار می‌گیرد. تبدیل متوالی dc/ac/dc/ac در فرایند انتقال القایی توان سبب کاهش بازده IPT می‌شود که بخشی از این کاهش بازده ناشی از تلفات کلیدزنی در IPT می‌باشد. برای ساخت شکل موج ولتاژ ac دلخواه با THD قابل قبول از یک منبع ولتاژ dc، فرکانس کلیدزنی می‌بایست چندین برابر فرکانس موج مرجع باشد. در این مقاله بر اساس مشخصه بهره- فرکانسIPT ، روش جدید سنتز شکل موج PFSW بر پایه مدولاسیون فرکانس پالس ارائه می‌شود. روش PFSW تلفات کلیدزنی اینورتر سمت ثانویه را قابل صرف نظر کردن می‌کند. همچنین نشان داده می‌شود که روش PFSW علاوه بر کاهش تلفات کلیدزنی، سبب کاهش مجموع توان المان کلیدزنی (TSDP) برای مبدل‌های سمت ثانویه IPT و افزایش طول عمر مبدل‌های به کار رفته می‌شود. در این مقاله صحت ادعای بیان‌شده از طریق روابط ریاضی و بررسی نتایج نمونه آزمایشگاهی اثبات می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - مدلی جدید برای کنترل دسترسی سیستم اسکادا بر اساس استاندارد CIM
    پیام محمودی نصر علی  یزدیان ورجانی
    سیستم‌های اسکادا وظیفه پایش و کنترل زیرساخت‌های حیاتی را به عهده داشته و هر گونه حمله به آنها خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه دارد. یکی از حملات پرخطر به این سیستم‌ها، حمله خودی است. این حمله زمانی اتفاق می‌افتد که کاربران مجاز با سوء استفاده از مجوزهای قانونی سعی در ا چکیده کامل
    سیستم‌های اسکادا وظیفه پایش و کنترل زیرساخت‌های حیاتی را به عهده داشته و هر گونه حمله به آنها خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه دارد. یکی از حملات پرخطر به این سیستم‌ها، حمله خودی است. این حمله زمانی اتفاق می‌افتد که کاربران مجاز با سوء استفاده از مجوزهای قانونی سعی در ایجاد اختلال و از کار انداختن سیستم می‌کنند. از آنجایی که هر گونه سوء استفاده تصادفی و یا عمدی از مجوزها می‌تواند نتایج معکوسی را به همراه داشته باشد، ارائه یک مدل کنترل دسترسی که ضمن اختصاص مجوزهای لازم از فعالیت‌های مخرب و اضافی جلوگیری به عمل آورد ضروری است. این مقاله با بیان نیازمندی‌های کنترل دسترسی سیستم اسکادا، ابتدا مفهوم مدت اعتبار را به مدل کنترل دسترسی اجباری اضافه کرده و سپس با توجه به نوع فعالیت کاربر، وضعیت شبکه، زمان فعال‌شدن نقش‌ها، سطوح امنیتی و مدت اعتبار آنها یک مدل جدید کنترل دسترسی در قالب استاندارد CIM برای سیستم اسکادا در شبکه قدرت ارائه کرده است. به منظور آنالیز مدل پیشنهادی از شبکه‌های پتری رنگی استفاده شده و برای نمایش نحوه پیاده‌سازی مدل، کلاس‌ها و ارتباط‌های مورد نیاز در قالب زبان UML ارائه گردیده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - ارائه یک مبدل الکترونیک قدرت AC/AC سه‌فاز به سه‌فاز جدید با استفاده از شش کلید IGBT
    مجتبی  حیدری علی  یزدیان ورجانی
    اخیراً استفاده از مبدل‌های کلید کاهش‌یافته در سیستم‌های الکترونیک قدرت به خاطر مزایای متعدد آنها شامل قیمت پایین‌تر، وزن و حجم کمتر و همچنین قابلیت اطمینان بالاتر، روند رو به رشدی داشته است. در این مقاله یک ساختار کلید کاهش‌یافته جدید به عنوان یک مبدل ac/ac سه‌فاز به سه چکیده کامل
    اخیراً استفاده از مبدل‌های کلید کاهش‌یافته در سیستم‌های الکترونیک قدرت به خاطر مزایای متعدد آنها شامل قیمت پایین‌تر، وزن و حجم کمتر و همچنین قابلیت اطمینان بالاتر، روند رو به رشدی داشته است. در این مقاله یک ساختار کلید کاهش‌یافته جدید به عنوان یک مبدل ac/ac سه‌فاز به سه‌فاز پیشنهاد می‌شود. این مبدل تنها از شش کلید فعال و شش دیود استفاده می‌کند و در‌ میان تمام مبدل‌‌های ac/ac سه‌فاز به سه‌فاز که پیش از این در مقاله‌ها ارائه شده است دارای کمترین تعداد کلید‌های فعال می‌باشد. از مشخصه‌های این مبدل می‌توان به ورودی و خروجی سینوسی، ضریب توان واحد و THD پایین جریان شبکه اشاره کرد. کاهش تعداد کلید‌ها در سیستم پیشنهادی علاوه بر کاهش تعداد مدارهای راه‌انداز و سیستم خنک‌کنندگی کلیدها، باعث کاهش قیمت تمام‌شده به خصوص در کاربردهای با ولتاژ و توان متوسط و پایین می‌شود. در این مقاله طرح مدولاسیون مبدل پیشنهادی و روش‌های کنترل بخش‌های یکسوساز و اینورتر آن ارائه می‌شود. علاوه بر این، تحلیل تعیین ظرفیت بهینه خازن‌های dc به منظور کاهش ضربان ولتاژ خط dc، متعادل‌شدن جریان شبکه و کاهش THD آن انجام گرفته است. نتایج شبیه‌سازی و نتایج آزمایشگاهی صحت عملکرد ساختار پیشنهادی را در حالت ماندگار و گذرا تأیید می‌کند. پرونده مقاله