• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - رويکردی جديد جهت فشرده‌سازی سيگنال در رادارهای چندحاملی مبتنی بر کدينگ فاز
    رضا محسنی عباس شیخی محمدعلی مسندی شیرازی
    از جمله سيگنال‌هايی که اخيراً جهت دست‌يابی به حد تفکيک بالا در رادار ارائه شده است، سيگنال‌های چندحاملی مدوله‌شده فاز (MCPC) مي‌باشند. روش متداول برای فشرده‌سازی اين سيگنال‌ها همانند رادارهای مدوله‌شده فاز تک‌حاملی، مبتنی بر استفاده از فيلتر منطبق يا محاسبه مستقيم تاب چکیده کامل
    از جمله سيگنال‌هايی که اخيراً جهت دست‌يابی به حد تفکيک بالا در رادار ارائه شده است، سيگنال‌های چندحاملی مدوله‌شده فاز (MCPC) مي‌باشند. روش متداول برای فشرده‌سازی اين سيگنال‌ها همانند رادارهای مدوله‌شده فاز تک‌حاملی، مبتنی بر استفاده از فيلتر منطبق يا محاسبه مستقيم تابع هم‌بستگی مي‌باشد. در اين مقاله روشی جديد مبتنی بر FFT به‌منظور فشرده‌سازی اين سيگنال‌ها ارائه گرديده که بار محاسباتی آن به‌مراتب کمتر از روش مرسوم مي‌باشد. همچنين بر پايه ديدگاه ناشی از اين روش، ساختاری جهت تخمين کانال مخابراتی ارائه مي‌شود که مي‌توان از اين تخمين جهت بهبود کيفيت آشکارسازی و تخمين موقعيت اهداف تحت ردگيری بهره جست. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - بررسي پايداري الگوريتم کنترل ازدحام اوليه-دوگان در حضور اغتشاش خارجي
    علی معرفيان‌پور وحيد جوهری مجد
    در اين مقاله به بررسي اثرات اغتشاش خارجي بر سيستم حلقه بسته مسأله کنترل ازدحام در يک شبكه با ساختار عمومي مي‌پردازيم. بررسي اثرات اغتشاش از اين جنبه حائز اهميت است که بسياري از جريان‌هاي داده در شبکه اينترنت به‌عنوان جريان‌هاي مدل‌نشده در نظر گرفته مي‌شوند. برخلاف کارها چکیده کامل
    در اين مقاله به بررسي اثرات اغتشاش خارجي بر سيستم حلقه بسته مسأله کنترل ازدحام در يک شبكه با ساختار عمومي مي‌پردازيم. بررسي اثرات اغتشاش از اين جنبه حائز اهميت است که بسياري از جريان‌هاي داده در شبکه اينترنت به‌عنوان جريان‌هاي مدل‌نشده در نظر گرفته مي‌شوند. برخلاف کارهاي گذشته، در اينجا هر دو بخش فرستنده‌ها و لينک‌هاي شبکه داراي ديناميک فرض مي‌شوند. هر فرستنده نرخ ارسال خود را به‌گونه‌اي محاسبه مي‌کند که تابع هزينه خود را کمينه نمايد. شبکه با استفاده از تقريب جريان سيال و انتخاب يک مدل غير خطي براي ديناميک لينک مدل‌سازي مي‌شود. در اين تحقيق، ابتدا شرايط وجود نقطه تعادل را با در نظر گرفتن مجموعه محدوديت‌هاي حاکم بر مسأله استخراج مي‌نماييم. سپس پايداري ورودي - حالت براي سيستم حلقه بسته مسأله کنترل ازدحام به‌ازاي اغتشاش‌هاي موجود در ورودي‌ و خروجي لينک‌هاي شبکه اثبات مي‌کنيم. به‌علاوه نشان خواهيم داد در صورتي که ماتريس مسيريابي شبکه تغييرات کند باز هم نتايج به‌دست آمده براي سيستم حلقه بسته مسأله کنترل ازدحام، برقرار خواهد بود. در انتها دستاوردهاي تئوري مقاله را با استفاده از شبيه‌سازي دو شبکه چندلينک مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - طراحي عملگر گسترش تصاوير دو سطحي در تكنولوژي CMOS با توان كم و سرعت بالا
    مهدیه حاجی‌رحیمی احسان‌اله کبیر عبدالرضا  نبوي
    در اين مقاله روش جديدي براي پياده‌سازي و اجراي سريع عملگر گسترش ریخت‌شناسی با استفاده از معماري خط‌لوله‌اي تموجي تركيبي ارائه مي‌شود. با تغيير كوچكي در اين ساختار مي‌توان از آن براي عملگر فرسايش و در نتيجه عملگرهاي بستن و گشايش نيز استفاده كرد. در اين معماري از فليپ‌فلا چکیده کامل
    در اين مقاله روش جديدي براي پياده‌سازي و اجراي سريع عملگر گسترش ریخت‌شناسی با استفاده از معماري خط‌لوله‌اي تموجي تركيبي ارائه مي‌شود. با تغيير كوچكي در اين ساختار مي‌توان از آن براي عملگر فرسايش و در نتيجه عملگرهاي بستن و گشايش نيز استفاده كرد. در اين معماري از فليپ‌فلاپ‌هاي کمتري نسبت به معماري خط‌لوله‌اي معمولي استفاده مي‌شود و با قراردادن واحدهاي تأخير در مسير پالس ساعت، بار پالس ساعت کمتر و توزيع آن آسان‌تر مي‌شود. اين معماري نسبت به معماري خط‌لوله‌اي معمولي سرعتی بالاتر، پيچيدگي سخت‌افزاري كمتر، سطح اشغالي و توان مصرفي پايين‌تری دارد. ساختار خط‌لوله‌اي تموجي تركيبي نسبت به معماري خط‌لوله‌اي تموجي نيز سريع‌تر است و مشكلات اين معماري مانند تعيين پريود پالس ساعت مناسب و متعادل‌كردن تأخير مسيرها را ندارد. معماري پيشنهادي براي پردازش تصاوير دودويی به‌صورت سه تراشه ASIC در تكنولوژي µm CMOS 18/0 با verilog شبیه‌سازی شده است. اين تراشه‌ها قادرند يك تصوير با ابعاد 1024×1024 را با استفاده از يك عنصرساختاري 21×21 در مدت µs 58/256 گسترش دهد و تا فركانس GHz 882/5، GHz 5 و GHz 167/4 كار كنند. توان مصرفي در فرکانس GHz 167/4 با منبع تغذيه V 8/1 برابر mW 597، mW 478 و mW 410 و سطح تراشه‌ها 2mm 118/0، 2mm 087/0 و 2mm 075/0 است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - طراحي الگوريتم جديد TFCS براي جهت‌يابي چند گوينده
    محمود آتش‌بار محمدحسین کهایی
    جهت‌يابي دو يا چند گوينده که به‌طور هم‌زمان صحبت مي‌کنند يکي از موضوعات مورد علاقه مي‌باشد. در اين مقاله الگوريتم TFCS را براي جهت‌يابي چند گوينده پيشنهاد مي‌کنيم. در اين الگوريتم نيازي به اعمال محدوديت بر روي سيگنال‌ها و يا محيط وجود ندارد. نتايج شبيه‌سازي‌ها نشان مي‌د چکیده کامل
    جهت‌يابي دو يا چند گوينده که به‌طور هم‌زمان صحبت مي‌کنند يکي از موضوعات مورد علاقه مي‌باشد. در اين مقاله الگوريتم TFCS را براي جهت‌يابي چند گوينده پيشنهاد مي‌کنيم. در اين الگوريتم نيازي به اعمال محدوديت بر روي سيگنال‌ها و يا محيط وجود ندارد. نتايج شبيه‌سازي‌ها نشان مي‌دهد که الگوريتم پيشنهادي داراي دقت تخمين جهت بيشتري نسبت به روش‌هاي طيف فرکانسي و onset که اخيراً پيشنهاد شده‌اند، دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - روش جدیدی در بسته‌بندی نمونه‌های صوتی جهت مقابله با مشکل گم‌شدن بسته‌ها
    یوسف درمانی
    این مقاله به معرفی روشی برای بسته‌بندی صدا جهت انتقال روی شبکه اینترنت می‌پردازد. هدف از این روش آن است که تا حد ممکن از کاهش کیفیت صدا به‌دلیل گم‌شدن بسته‌های صوتی در شبکه جلوگیری شود. این روش اجازه بازسازی بسته‌های گم‌شده را در حین عبور از شبکه در گره‌های فعال شبکه می چکیده کامل
    این مقاله به معرفی روشی برای بسته‌بندی صدا جهت انتقال روی شبکه اینترنت می‌پردازد. هدف از این روش آن است که تا حد ممکن از کاهش کیفیت صدا به‌دلیل گم‌شدن بسته‌های صوتی در شبکه جلوگیری شود. این روش اجازه بازسازی بسته‌های گم‌شده را در حین عبور از شبکه در گره‌های فعال شبکه می‌دهد، لذا کیفیت صدای دریافتی در گیرنده بالاتر از روش‌های عادی انتقال صدا روی اینترنت خواهد بود. کارآیی این روش به‌وسیله شبیه‌سازی یک شبکه انتقال داده کاملاً غیر امن به‌همراه یک گره فعال بررسی شده و نشان داده شده که کیفیت صدای دریافتی حتی با 50% بسته‌های گم‌شده نیز بسیار بهتر از روش‌های دیگر انتقال صدا می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - استفاده از ضريب انتشار تطبيقي براي حذف نويز تصاوير با استفاده از معادلات مشتقات جزئي
    حمید حسن پور محسن نيک‌پور
    در اين مقاله روش جديدي براي حذف نويز تصاوير با استفاده از معادلات مشتقات جزئي ارائه شده است. در به‌کارگيري معادلات مشتقات جزئي براي حذف نويز تصاوير از پارامتري به‌نام ضريب انتشار استفاده مي‌شود که انتخاب درست آن تأثير زيادي بر روي حذف نويز و حفظ لبه‌هاي تصوير دارد. در م چکیده کامل
    در اين مقاله روش جديدي براي حذف نويز تصاوير با استفاده از معادلات مشتقات جزئي ارائه شده است. در به‌کارگيري معادلات مشتقات جزئي براي حذف نويز تصاوير از پارامتري به‌نام ضريب انتشار استفاده مي‌شود که انتخاب درست آن تأثير زيادي بر روي حذف نويز و حفظ لبه‌هاي تصوير دارد. در مقالات موجود مقدار ضريب انتشار براي تصاوير مختلف بر اساس سعي و خطا به‌دست مي‌آيند. اما در اين مقاله روشي ارائه مي‌شود که مقدار اين ضريب به‌صورت تطبيقي براي تصاوير در نظر گرفته مي‌شود. روش ارائه‌شده در اين مقاله بر روي چندين تصوير استاندارد آزمايش شده است. نتايج اين آزمايشات نشان مي‌دهند که روش ارائه‌شده در مقايسه با روش‌هاي موجود مبتني بر معادلات مشتقات جزئي عملکرد بهتري دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - تأثير برنامه‌هاي پاسخ‌گويي بار بر منحني مصرف برق روزانه کشور
    حبيب‌اله اعلمی غلامرضا یوسفی محسن پارسامقدم
    استفاده از برنامه‌هاي مديريت مصرف برق (DSM) يكي از بهترين روش‌هاي حفظ منافع مشترك جامعه، شركت‌هاي برق و مصرف‌كنندگان انرژي الكتريكي است. در سيستم‌هاي قدرت تجديد ساختاريافته، اين روش‌ها تحت عنوان پاسخ‌گويي بار ناميده مي‌شوند. در اين مقاله دو روش از روش‌هاي نه‌گانه پاسخ‌ چکیده کامل
    استفاده از برنامه‌هاي مديريت مصرف برق (DSM) يكي از بهترين روش‌هاي حفظ منافع مشترك جامعه، شركت‌هاي برق و مصرف‌كنندگان انرژي الكتريكي است. در سيستم‌هاي قدرت تجديد ساختاريافته، اين روش‌ها تحت عنوان پاسخ‌گويي بار ناميده مي‌شوند. در اين مقاله دو روش از روش‌هاي نه‌گانه پاسخ‌گويي بار، قيمت زمان استفاده (TOU) و پاسخ‌گويي بار اضطراري (EDRP)، بيان و مدل رياضي آنها (مدل‌هاي تك‌پريودي، چندپريودي و نهايي) با توجه به ضرايب حساسيت ديماند- قيمت استخراج شده است. در پايان، مدل‌هاي یادشده با لحاظ سناريوهاي مختلف بر روي منحني بار روزانه كشور ايران مورد تست و ارزيابي قرار گرفته و منحني‌های مصرف جدید، میزان انرژی مصرفی، درصد کاهش پیک، مبلغ درآمد شرکت برق، میزان جایزه پرداختی و مقدار سود مشتري در هر سناريو محاسبه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - يک روش ترکيبي جديد برای تخمين پديده‌هاي کيفيت توان به‌صورت تفکيک‌شده با استفاده از شبکه عصبی وفقی
    حميدرضا محمدی علی  یزدیان ورجانی حسین مختاری
    با توجه به گسترش روزافزون پديده‌هاي کيفيت توان و همچنين گسترش دامنه کاربرد تجهيزات حساس به اين پديده‌ها، ضرورت جبران پديده‌هاي کيفيت توان امري اجتناب‌ناپذير است. با استفاده از تجهيزات جبران‌سازی سری، موازي و يکپارچه مي‌توان به‌طور هم‌زمان اغتشاشات ولتاژ، جريان و يا هر د چکیده کامل
    با توجه به گسترش روزافزون پديده‌هاي کيفيت توان و همچنين گسترش دامنه کاربرد تجهيزات حساس به اين پديده‌ها، ضرورت جبران پديده‌هاي کيفيت توان امري اجتناب‌ناپذير است. با استفاده از تجهيزات جبران‌سازی سری، موازي و يکپارچه مي‌توان به‌طور هم‌زمان اغتشاشات ولتاژ، جريان و يا هر دو را جبران نمود. يکي از مهم‌ترين مراحل در جبران‌سازی دقيق و بهينه پديده‌های کيفيت توان، تخمين سريع و دقيق آنها به‌صورت تفکيک‌شده و مجزا از هم مي‌باشد. در اين مقاله يک روش ترکيبي جديد، مبتنی بر استفاده از يک تخمين‌گر يکپارچه وفقی، ارائه شده است که قادر به شناسايي و تخمين سريع و دقيق پديده‌هاي کيفيت توان به‌صورت تفکيک‌شده و مجزا مي‌باشد. اين روش در مقايسه با روش‌های متداول ضمن کاهش حجم محاسبات از مزايايي همچون محاسبات ساده و سريع برخوردار است. لذا استفاده از اين روش در کاربردهاي زمان واقعی همچون جبران‌سازی انتخابی پديده‌های کيفيت توان توسط فيلتر اکتيو سری، فيلتر اکتيو موازی و جبران‌ساز يکپارچه کيفيت توان، بسيار مناسب خواهد بود. با استفاده از نتايج شبيه‌سازي در شرايط گذرا و ماندگار، کارايي روش ارائه‌شده نشان داده خواهد شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - ساختاری جديد برای محدود کننده جريان عيب
    مهدی عباپور مهرداد طرفدارحق مهران صباحي
    در اين مقاله ساختار جدیدي براي محدودكننده‌هاي جریان اتصال کوتاه پيشنهاد شده است. در محدودكننده پیشنهادی به‌جاي استفاده از ابررسانا در ساخت سيم‌پيچ، از مس استفاده شده و تلفات سيم‌پيچي و همچنين تلفات ناشي از ادوات الكترونيك قدرت با استفاده از يك مدار كمكي جبران شده است. ه چکیده کامل
    در اين مقاله ساختار جدیدي براي محدودكننده‌هاي جریان اتصال کوتاه پيشنهاد شده است. در محدودكننده پیشنهادی به‌جاي استفاده از ابررسانا در ساخت سيم‌پيچ، از مس استفاده شده و تلفات سيم‌پيچي و همچنين تلفات ناشي از ادوات الكترونيك قدرت با استفاده از يك مدار كمكي جبران شده است. همان‌گونه كه نشان داده خواهد شد محدودكننده مذکور با كاركردي مناسب‌تر در زمان اتصال كوتاه، تأثیر بسيار کمتری بر مشخصه‌های سیستم در كاركرد عادي در مقايسه با آنچه كه تاكنون با استفاده از ابررسانا پيشنهاد شده بود از خود نشان مي‌دهد. امکان ساخت بدون نياز به تکنولوژی ابررسانا و عدم وجود مدار کنترل اصلي‌ترين مزاياي مدار پيشنهادي مي‌باشد. آناليز دقيق و مشخصه‌هاي طراحي براي راكتور DC ارائه‌شده و شبیه‌سازی‌های لازم با استفاده از نرم‌افزار PSCAD/EMTDC و براي نشان‌دادن عملكرد مناسب محدودكننده در جريان‌هاي اتصال كوتاه و عملكرد مناسب‌تر آن نسبت به نوع ابررسانا در كار عادي سيستم قدرت انجام شده است. نتایج آزمایشگاهی نيز به‌دست آمده و تشابه آنها با نتایج شبیه‌سازی نشان‌دهنده کارآیی مناسب مدار جدید پیشنهادی برای محدودکردن جریان اتصال کوتاه می‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - افزايش كارآيي پرس‌وجوهاي پايگاه داده تحليلي با نگاشت مكعب مفهومي به فضاي دوبعدي
    محمدکریم سهرابی احمد عبداله‌زاده بارفروش
    پايگاه داده تحليلي و پردازش تحليلي برخط، از اجزا اصلی سيستم‌هاي تصميم‌يار به‌شمار مي‌روند كه به‌طور روزافزون در مباحث مرتبط با پايگاه‌هاي داده مورد توجه قرار گرفته‌اند. سيستم‌هاي تصميم‌يار نسبت به سيستم‌هاي پردازش تراكنش برخط، نيازمندي‌هاي متفاوتي دارند. در اين سيستم‌ها چکیده کامل
    پايگاه داده تحليلي و پردازش تحليلي برخط، از اجزا اصلی سيستم‌هاي تصميم‌يار به‌شمار مي‌روند كه به‌طور روزافزون در مباحث مرتبط با پايگاه‌هاي داده مورد توجه قرار گرفته‌اند. سيستم‌هاي تصميم‌يار نسبت به سيستم‌هاي پردازش تراكنش برخط، نيازمندي‌هاي متفاوتي دارند. در اين سيستم‌ها بهينه‌سازي پرس‌وجوها و پردازش کاراي مکعب‌هاي داده‌اي، در ساختار پایگاه داده تحلیلی نقش اساسي در عملکرد سيستم ايفا مي‌کند. در اين مقاله با به‌کارگيری تکنيک‌های محاسبه از پايين به بالای عناصر شبکه جستجو، روش کارايي براي پردازش پرس‌وجو در پايگاه داده تحليلي و انجام محاسبات مکعب داده ارائه شده است. بررسي نتايج به‌دست آمده بر مبناي پارامترهاي ارزيابي حکايت از آن دارد که الگوريتم ارائه‌شده در اين مقاله نسبت به بهترين الگوريتم‌هايي که پيش از آن ارائه شده‌اند، عملکرد بهتري (بر اساس معيار زمان اجرا) از خود نشان مي‌دهد و سرعت آن در اجراي پرس‌وجوهاي يکنوا و با حجم داده‌هاي بسيار زياد، به‌مراتب بهتر از الگوريتم‌هاي پيش از آن است. ضمن اينکه با توجه به نگاه دوبعدي ايجادشده توسط اين الگوريتم به مسأله مکعب و تبديل مکعب به ساختار ابرگراف، ميزان حافظه مورد نياز اين الگوريتم در مواردي که مجموع‌سازي بر روي زيرمجموعه‌اي از ابعاد مکعب صورت پذيرد، کمتر از حافظه مصرف‌شده توسط الگوريتم‌هاي پيش از آن است. پرونده مقاله