• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تخمین کور تعداد کاربرهای فعال و هم‌زمانی سیستم‌های CDMA با سیگنال‌های با توان نابرابر در کانال محوشدگی تخت
    سیاوش قوامی وحید طباطباوکیلی
    در طراحی سیستم‌های مراقبت طیفی برای سیستم‌های طیف گسترده دنباله مستقیم چندکاربره، تخمین کور تعداد کاربرهای فعال و هم‌زمان‌سازی نقش مهمی در تشخیص پارامترهای سیستم دارد. برای تشخیص تعداد کاربرهای فعال، مقادیر ویژه ماتریس کوواریانس مربوط به سیگنال با استفاده از یک سطح آستا چکیده کامل
    در طراحی سیستم‌های مراقبت طیفی برای سیستم‌های طیف گسترده دنباله مستقیم چندکاربره، تخمین کور تعداد کاربرهای فعال و هم‌زمان‌سازی نقش مهمی در تشخیص پارامترهای سیستم دارد. برای تشخیص تعداد کاربرهای فعال، مقادیر ویژه ماتریس کوواریانس مربوط به سیگنال با استفاده از یک سطح آستانه وفقی از نویز جدا می‌گردند. نتایج تحلیلی و شبیه‌سازی‌های کامپیوتری نشان می‌دهد سیگنال کاربرهای با اختلاف توانی اندک (کمتر از dB 5/1) با حداکثرسازی مربع نرم فروبنیوس ماتریس کوواریانس سیگنال دریافتی هم‌زمان می‌گردند، این روش در مقابل آفست فرکانس حامل بین کاربرها که در اثر پدیره داپلر به وجود مي‌آید، نيز مقاوم است. با افزایش اختلاف بین توان سیگنال‌های دریافتی، این روش کارایی خود را از دست می‌دهد. بنابراین به‌منظور هم‌زمانی کور کاربرهای با توان کمتر و در نتیجه تشخیص تعداد آنها، یک روش تکراری برای حذف تداخل کاربرهای با توان بیشتر، پیشنهاد شده است. از مزایای این روش کاهش پیچیدگی محاسباتی نسبت به روش‌های متداول تخمین تعداد کاربرها با حفظ دقت قابل قبول است. ارزیابی تحلیلی کارایی الگوریتم هم‌زمانی کور ارائه‌شده در کانال محوشدگی تخت نشان می‌دهد که احتمال هم‌زمان‌سازی درست در کانال محوشدگی تخت کاهش می‌یابد. لذا به‌منظور بهبود کارایی، یک گیرنده چندآنتنی برای بهبود احتمال هم‌زمان‌سازی درست، پیشنهاد می‌گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ارائه روشی مبتنی بر روش‌های جمع آثار و امپدانس مرزی برای شناسايي عامل غالب در ايجاد اعوجاج‌های هارمونيکی در باسبار PCC
    مجيد مرادلو حميدرضا کارشناس
    در اين مقاله روش جديدی ارائه شده است که در آن برای شناسايي عامل غالب در ايجاد اعوجاج‌های هارمونيکی جريان و ولتاژ در باسبار PCC، حداقل نياز به اطلاعات دقيق در مورد امپدانس هارمونيکی مصرف‌کننده‌ها وجود داشته باشد. در روش پيشنهادی با استفاده از روش جمع آثار و تعريف سهم هار چکیده کامل
    در اين مقاله روش جديدی ارائه شده است که در آن برای شناسايي عامل غالب در ايجاد اعوجاج‌های هارمونيکی جريان و ولتاژ در باسبار PCC، حداقل نياز به اطلاعات دقيق در مورد امپدانس هارمونيکی مصرف‌کننده‌ها وجود داشته باشد. در روش پيشنهادی با استفاده از روش جمع آثار و تعريف سهم هارمونيکی ارائه‌شده در آن، و نيز ترکيب اين‌ تعاريف با الگوريتم به‌کار رفته در روش امپدانس مرزی، شاخص‌های جديدی تعريف گرديده و الگوريتمی ارائه شده است. با استفاده از اين الگوريتم در شناسايي عامل غالب در ايجاد اعوجاج‌ها، بر خلاف روش امپدانس مرزی در هيچ يک از حالت‌ها نياز به مقادير دقيق امپدانس‌های هارمونيکی مصرف‌کننده نبوده و احتمال تشخيص نادرست در شناسايي عامل غالب حتی در حالت‌هايي که سهم طرفين اين باسبار به هم نزديک باشد، وجود ندارد. اين موضوع به‌وسيله مقايسه روش پيشنهادی با روش امپدانس مرزی نشان داده شده است. همچنين با استفاده از شبيه‌سازی شبکه توزيع صنعتی 13باسه IEEE بر روی نرم‌افزار DIGSILENT، اعتبار روش پيشنهادی بررسی گرديده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - کنترل مستقيم گشتاور در اينورتر چندسطحی خازنی با کاهش ولتاژ مود مشترک
    محمد آراسته عبدالرضا رحمتی شاهرخ فرهنگي سيداديب ابريشمي‌فر
    ‌پديده جريان ياتاقان‌ها در موتورهاي کنترل‌شونده توسط اينورتر، باعث نقص تدریجی ياتاقان‌ها و در نهايت توقف موتورهای الکتريکی می‌شود. در اين مقاله با تحليل ولتاژ مود مشترک که عامل ايجاد اين جريان‌ها است، الگوريتم کاهش آن در کنترل مستقيم گشتاور ارائه شده است. بر اساس تحليل چکیده کامل
    ‌پديده جريان ياتاقان‌ها در موتورهاي کنترل‌شونده توسط اينورتر، باعث نقص تدریجی ياتاقان‌ها و در نهايت توقف موتورهای الکتريکی می‌شود. در اين مقاله با تحليل ولتاژ مود مشترک که عامل ايجاد اين جريان‌ها است، الگوريتم کاهش آن در کنترل مستقيم گشتاور ارائه شده است. بر اساس تحليل ارائه‌شده، دامنه ولتاژ مود مشترک 33% کاهش می‌یابد. شبيه‌سازی‌ها در محيط سيمولينک مؤيد تحليل ارائه‌شده است. روش فوق توسط پردازنده 2812F320TMS روی محرکه پنج‌سطحی نوع خازن شناور پياده‌سازی و نتايج عملی ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع شهری ایران
    محمودرضا حقی‌فام احسان علیشاهی
    تقريباً 70 درصد خاموشي‌هاي شبکه برق به خاطر رخداد خطا در شبکه توزيع ولتاژ متوسط مي‌باشد. بنابراين با به‌کارگيري روش‌هاي مناسب جهت مديريت اتفاقات، ميزان خاموشي‌ها به ميزان گسترده‌اي کاهش مي‌يابد. تا کنون نحوه اجراي سيستم مديريت اتفاقات در کشور ايران بر اساس روش سعي و خطا چکیده کامل
    تقريباً 70 درصد خاموشي‌هاي شبکه برق به خاطر رخداد خطا در شبکه توزيع ولتاژ متوسط مي‌باشد. بنابراين با به‌کارگيري روش‌هاي مناسب جهت مديريت اتفاقات، ميزان خاموشي‌ها به ميزان گسترده‌اي کاهش مي‌يابد. تا کنون نحوه اجراي سيستم مديريت اتفاقات در کشور ايران بر اساس روش سعي و خطا و با استفاده از تجربيات اپراتورها بوده است. گسترش روزافزون شبکه‌هاي توزيع موجب شده تا ديگر امکان استفاده از روش‌هاي سنتي مديريت اتفاقات ميسر نباشد. از طرفي روش اجراي سيستم مديريت اتفاقات بستگي به نوع بار، حساسيت بارها، نوع شبکه از لحاظ تراکم جمعيت، تراکم بار، شهري يا روستايي دارد. لذا در اين مقاله ابتدا يک ارزيابي فني براي اجراي روش‌هاي مديريت اتفاقات در شبکه‌هاي توزيع ايران صورت گرفته است و سپس يک ارزيابي اقتصادي جهت اجراي سيستم مديريت اتفاقات در شبکه شهري با تراکم جمعيت بالا صورت گرفته است. براي اين کار يک شبکه نمونه از منطقه افسريه تهران انتخاب شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - رویکرد شورای انتخاب ویژگی بر اساس خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی برای حل مشکل داده‌های زايد در بینی الکترونیکی
    محمدعلی باقری غلامعلی منتظر
    وجود داده‌هاي زايد در پاسخ حس‌گرهای بيني الكترونيكي اثر چشم‌گیری در دسته‌بندی بو دارد. برای بهبود صحت دسته‌بندی، می‌توان از سیستم دسته‌بندی چندگانه بر اساس انتخاب چند زیرمجموعه از ویژگی‌ها (به‌جای استفاده از تمام ابعاد بردار ویژگی) استفاده کرد. در این رویکرد که "شورای ا چکیده کامل
    وجود داده‌هاي زايد در پاسخ حس‌گرهای بيني الكترونيكي اثر چشم‌گیری در دسته‌بندی بو دارد. برای بهبود صحت دسته‌بندی، می‌توان از سیستم دسته‌بندی چندگانه بر اساس انتخاب چند زیرمجموعه از ویژگی‌ها (به‌جای استفاده از تمام ابعاد بردار ویژگی) استفاده کرد. در این رویکرد که "شورای انتخاب ویژگی" نامیده‌ می‌شود، فرض بر آن است که مجموعه اولیه ویژگی‌ها دارای داده‌هایی زايد بوده و می‌توان با انتخاب زیرمجموعه‌های ویژگی مختلف و سپس ترکیب دسته‌بندهای ایجادشده با این زیرمجموعه‌ها به نتایج دسته‌بندی بهتری رسید. در این مقاله پس از پیش‌پردازش سیگنال اولیه حس‌گرها و حذف نویز سیگنال با استفاده از تحلیل موجک، سیستم دسته‌بند چندگانه با زیرمجموعه‌های ویژگی‌ مختلف طراحی شده است: ویژگی‌های استخراج‌شده از سیگنال گذرای حس‌گر با روش خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی طبقه‌بندی شده‌ و زیرمجموعه‌های مختلف با انتخاب یک ویژگی از هر خوشه ایجاد شده‌اند. این موضوع موجب بهبود تنوع دسته‌بندهای پایه و افزایش کارایی و سرعت دسته‌بندی می‌شود. روش پیشنهادی ابتدا در چند مجموعه داده تراز از مخزن داده UCI آزمون شده و پس از اثبات توانایی آن، در مجموعه داده بویایی حاصل از رایحه سه نوع شیرین‌بیان به کار برده شده است. نتایج حاصل نشان‌دهنده کارایی روش جدید در شناسایی الگوهای بویایی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - سوئیچ RF-MEMS بیضوی در باند Ka با الگوی برشی جدید به‌منظور کاهش ولتاژ تحریک
    محمد جهان‌بخت عباسعلی لطفی نیستانک مرتضی لطفی نیستانک محمد تندرو آغمیونی
    در این مقاله یک ساختار جدید بیضوی برای کاهش ولتاژ تحریک در سوئیچ‌های MEMS معرفی شده است که برای استفاده در باند Ka مناسب است. در ادامه برای این سوئیچ RF یک الگوی برش عرضی جدید پیشنهاد شده که قادر است ولتاژ تحریک را مجدداً تا حدود 21% نسبت به ساختار مشابه با پل مستطیلی ک چکیده کامل
    در این مقاله یک ساختار جدید بیضوی برای کاهش ولتاژ تحریک در سوئیچ‌های MEMS معرفی شده است که برای استفاده در باند Ka مناسب است. در ادامه برای این سوئیچ RF یک الگوی برش عرضی جدید پیشنهاد شده که قادر است ولتاژ تحریک را مجدداً تا حدود 21% نسبت به ساختار مشابه با پل مستطیلی کاهش دهد. سایر پارامترهای سوئیچ نظیر اتلاف بازگشتی، اتلاف افزوده، و تغییر شکل مکانیکی سوئیچ تحت ولتاژ الکتریکی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند تا از مناسب‌بودن آنها اطمینان حاصل شود. این نتایج با نتایج ارائه‌شده در سایر مقالات معتبر مورد مقایسه قرار گرفته و همچنین نشان داده شده که سوئیچ پیشنهادی برای کار در سیستم‌های پیچیده‌تر و در کنار سایر عناصر برای مقاصدی نظیر تغییردهنده فاز و آرایه‌های فازی مناسب است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - روشی جدید به‌منظور خوشه‌بندی داده‌های سرعت باد در نیروگاه‌های بادی با استفاده از الگوریتم‌های FCM و PSO
    حسین افراخته یاسر بستانی املشی
    یکی از روش‌های رایج در خوشه‌بندی داده‌ها، استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی فازی FCM است. اما معمولاً استفاده از این روش هنگامی که حجم داده‌ها زیاد باشد، منجر به توزیع ناهمگون داده‌ها می‌گردد. در این مقاله روشی جدید برای خوشه‌بندی داده‌های سرعت باد در نیروگاه‌های بادی ارائه چکیده کامل
    یکی از روش‌های رایج در خوشه‌بندی داده‌ها، استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی فازی FCM است. اما معمولاً استفاده از این روش هنگامی که حجم داده‌ها زیاد باشد، منجر به توزیع ناهمگون داده‌ها می‌گردد. در این مقاله روشی جدید برای خوشه‌بندی داده‌های سرعت باد در نیروگاه‌های بادی ارائه شده است. در این روش، داده‌های سرعت باد با استفاده از الگوریتم‌ PSO خوشه‌بندی شده و نتایج به‌دست آمده با پاسخ‌های روش‌های خوشه‌بندی FCM و K-means مقایسه گردیده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که روش ارائه‌شده همگرایی بهتری نسبت به روش‌های FCM و K-means داشته و این وضعیت به‌ویژه در شرایطی که حجم بالاتری از داده‌ها در اختیار باشد، محسوس‌تر خواهد بود. پرونده مقاله