• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - یک طرح چند دروازه‌ای جهت بهبود CORPL تحت بار ترافیکی در شبکه‌های هوشمند انرژی مبتنی بر رادیو شناختگر با معماری مش
    سیدعلی هاشمیان وحید طباطباوکیلی
    شبکه قدرت فعلی اشکالات زیادی دارد. اخیراً یک شبکه جدید و هوشمند برای رفع کاستی‌های شبکه فعلی معرفی شده که از آن با عنوان شبکه هوشمند انرژی یاد می‌شود. شبکه هوشمندی که بخواهد شبکه قدرت را به‌طور کارامدی مدیریت کند، به یک زیرساخت مخابراتی برای برقراری ارتباط بین اجزای شبک چکیده کامل
    شبکه قدرت فعلی اشکالات زیادی دارد. اخیراً یک شبکه جدید و هوشمند برای رفع کاستی‌های شبکه فعلی معرفی شده که از آن با عنوان شبکه هوشمند انرژی یاد می‌شود. شبکه هوشمندی که بخواهد شبکه قدرت را به‌طور کارامدی مدیریت کند، به یک زیرساخت مخابراتی برای برقراری ارتباط بین اجزای شبکه نیاز دارد. فناوری مخابراتی رادیو شناختگر به‌منظور بهره‌برداری کارامدتر از منابع طیفی رادیویی معرفی شده است. مسیریابی در این شبکه‌ها باید توسط پروتکلی انجام شود که در مقابله با مشکلات ایجادشده توسط رادیو شناختگر گذردهی را حداکثر کند و تأخیر بسته‌ها در آن حداقل و مناسب کاربرد شبکه هوشمند انرژی باشد. CORPL به عنوان پروتکلی که بخشی از این اهداف را محقق می‌سازد معرفی شده است. در این مقاله پروتکل CORPL تحت بار ترافیکی برست و پواسون بررسی می‌گردد و نشان داده می‌شود که با افزایش کاربران فعال در شبکه عملکرد CORPL افت پیدا خواهد کرد. سپس با استفاده از روابط ریاضی کران بالای میانگین تأخیر در پروتکل CORPL مدل شده و برای کاهش آن یک طرح چنددروازه‌ای ارائه می‌گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - طراحی و ساخت یکسوساز کموتاسیون خط جریان بالا بر اساس تریستورهای موازی
    مهدی شاه پرستی محمد فرزي منصور عارفیان روزبه اسد مهدی شرعی‌پور
    این مقاله روند طراحی و ساخت یک یکسوساز جریان بالا از نوع کموتاسیون خط را ارائه می‌کند که در آن از شش ولو جریان بالا بهره گرفته شده و هر ولو از طریق موازی‌سازی چهارهای تریستوری موازی ساخته شده است. طراحی ساختار فیزیکی، چینش باس‌بارها و چیدمان تریستورهای موازی با استفاده چکیده کامل
    این مقاله روند طراحی و ساخت یک یکسوساز جریان بالا از نوع کموتاسیون خط را ارائه می‌کند که در آن از شش ولو جریان بالا بهره گرفته شده و هر ولو از طریق موازی‌سازی چهارهای تریستوری موازی ساخته شده است. طراحی ساختار فیزیکی، چینش باس‌بارها و چیدمان تریستورهای موازی با استفاده از یک تکنیک ابتکاری چنان انجام شده که جریان به صورت مساوی بین آنها جاری شود. علاوه بر تمهیدات طراحی سخت‌افزاری و استفاده از روش‌های مرسوم در تحریک هم‌زمان و دقیق تریستورها، برای اطمینان از تقسیم جریان مساوی، یک تکنیک کنترلی جدید متکی بر اندازه‌گیری دمای هر یک از تریستورها و تصمیم‌گیری بر اساس آن، اقدام به آتش‌کردن آنها می‌نماید. در نهایت نتایج آزمایشگاهی یک یکسوساز نمونه 170 ولتی- 4000 آمپری جهت تأیید طراحی‌ها ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مدل‌سازی قابلیت اطمینان مزرعه فتوولتاییک با استفاده از مدل مارکوف
    وحید خلیق حسن منصف
    استفاده از واحدهای فتوولتاییک در شبکه قدرت و مشارکت آنها در تأمین بار سیستم، رشد فزاینده‌ای در سال‌های اخیر داشته است به طوری که ظرفیت کل نصب‌شده فتوولتاییک در جهان از GW 5/1 در سال 2000 به صورت نمایی به GW 402 در سال 2017 رسیده است. در این تحقیق روشی تحلیلی برای ارزی چکیده کامل
    استفاده از واحدهای فتوولتاییک در شبکه قدرت و مشارکت آنها در تأمین بار سیستم، رشد فزاینده‌ای در سال‌های اخیر داشته است به طوری که ظرفیت کل نصب‌شده فتوولتاییک در جهان از GW 5/1 در سال 2000 به صورت نمایی به GW 402 در سال 2017 رسیده است. در این تحقیق روشی تحلیلی برای ارزیابی قابلیت اطمینان مزارع بزرگ فتوولتاییک با در نظر گرفتن تغییرات توان ورودی و همچنین شاخص‌های قابلیت اطمینان اجزای واحد فتوولتاییک ارائه شده که می‌تواند برای تخمین انرژی سالانه تولیدی واحد فتوولتاییک و همچنین محاسبه شاخص‌های قابلیت اطمینان مورد استفاده قرار گیرد. با استفاده از مدل مارکوف، روش فراوانی و تداوم برای مدل‌سازی واحد فتوولتاییک همانند واحدهای چندحالته مورد استفاده قرار می‌گیرد و احتمال، فرکانس وقوع و نرخ گذر هر حالت بر مبنای اطلاعات آماری تابش خورشید و خصوصیات عملکردی واحد فتوولتاییک می‌تواند به دست آید. به دلیل وجود تعداد زیاد حالات تابش خورشید و عملکردی ماژول‌های فتوولتاییک از الگوریتم k-means برای دسته‌بندی داده‌ها استفاده شده است. برای نشان‌دادن کارامدی مدل مذکور نتایج حاصل بر روی شبکه تست RBTS مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق بیانگر بالابودن حاشیه ظرفیت با استفاده از شاخص LOLF نسبت به استفاده موردی از شاخص LOLE است و دلیل این موضوع، طبیعت تصادفی تابش خورشید در مقایسه با واحدهای مرسوم می‌باشد. از این رو اهمیت مطالعه شاخص‌های قابلیت اطمینان وابسته به فرکانس در این سیستم‌ها مشهود است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - محاسبه تلفات سیم‌پیچی‌های ترانسفورماتور چندسیم‌پیچه کششی با کمک یک روش شبه‌عددی
    داود عزیزیان گئورك قره‌پتيان
    امروزه ترانسفورماتورهای چندسیم‌پیچه به صورت قابل ملاحظه‌ای در سیستم‌های قدرت، به‌خصوص صنایع ریلی و کارخانه‌های فولادسازی مورد توجه متخصصان و طراحان شبکه قرار گرفته‌اند. ترانسفورماتورهای چندسیم‌پیچه مورد استفاده در سیستم‌های ریلی (کششی)، دارای ساختار ویژه دوطبقه بوده و ا چکیده کامل
    امروزه ترانسفورماتورهای چندسیم‌پیچه به صورت قابل ملاحظه‌ای در سیستم‌های قدرت، به‌خصوص صنایع ریلی و کارخانه‌های فولادسازی مورد توجه متخصصان و طراحان شبکه قرار گرفته‌اند. ترانسفورماتورهای چندسیم‌پیچه مورد استفاده در سیستم‌های ریلی (کششی)، دارای ساختار ویژه دوطبقه بوده و از لحاظ حرارتی و مغناطیسی با مشکلات و پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به انواع متداول دوسیم‌پیچه مواجه هستند. بنابراین با توجه به اهمیت محاسبه تلفات (حرارت تولیدی) سیم‌پیچی‌ها (به‌عنوان مقدمه محاسبات حرارتی) در این نوع از ترانسفورماتورها، در تحقیق حاضر یک روش شبه‌عددی جهت تحلیل رفتار الکترومغناطیسی ترانسفورماتور چندسیم‌پیچه دوطبقه ارائه شده است. با تلفیق روش اجزای محدود و روش تحلیلی، توزیع تلفات سیم‌پیچی‌ها، مرتبط با جریان‌های فوکو، محاسبه و از مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی، دقت و اعتبار مدل‌سازی تأیید می‌شود. چنانچه نشان داده شده است، روش ارائه‌شده، روشی کارامد جهت مدل‌سازی الکترومغناطیسی و محاسبه تلفات در ترانسفورماتور چندسیم‌پیچه دوطبقه است. در ادامه، تلفات سیم‌پیچی‌های ترانسفورماتور چندسیم‌پیچه دوطبقه با نتایج ترانسفورماتورهای دوسیم‌پیچه سنتی معادل مقایسه شده و نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. در انتها نیز ارتباط تلفات سیم‌پیچی‌های این ترانسفورماتور با فرکانس مطالعه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - مبدل DC-DC درهم‌تنيده بر پايه مبدل باک با نسبت تبديل بسيار پايين
    مائده قنبري عديوي محمدروح‌اله  يزداني
    ضريب تبديل بسيار پايين در توپولوژي مبدل سوئيچينگ باك مرسوم قابل حصول نيست و همچنين استرس ولتاژ سوئيچ در اين مبدل به عنوان عيب ديگر مبدل باک ساده در ولتاژهاي وروردي زياد مطرح است. در اين مقاله، يك مبدل DC-DC سوئيچينگ درهم‌تنيده بر پايه ساختار باك براي حل اين مشکلات ارائه چکیده کامل
    ضريب تبديل بسيار پايين در توپولوژي مبدل سوئيچينگ باك مرسوم قابل حصول نيست و همچنين استرس ولتاژ سوئيچ در اين مبدل به عنوان عيب ديگر مبدل باک ساده در ولتاژهاي وروردي زياد مطرح است. در اين مقاله، يك مبدل DC-DC سوئيچينگ درهم‌تنيده بر پايه ساختار باك براي حل اين مشکلات ارائه مي‌شود. در ساختار اين مبدل سوئيچينگ، از ترانسفورمر نيز استفاده شده و مشكل بازنشاني (ريست) هسته ترانسفورمر حل گردیده و نيازي به سيم‌پيچ بازنشاني نيست. پس از بيان شكل موج‌هاي كليدي و روابط تحليلي مبدل پيشنهادي، نمودارهاي نسبت تبديل ولتاژ ارائه شده و در ادامه نتايج شبيه‌سازي شكل موج‌هاي اصلي مبدل پيشنهادي با توان 240 وات، با ورودي 150 ولت و ولتاژ خروجي 24 ولت براي بررسي صحت نتايج تئوري ارائه مي‌گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - تحلیل جبری پایداری و بررسی امکان وجود کنترل‌کننده تناسبی جهت پایدارسازی: وجود نقطه عطف بحرانی در دیاگرام فاز
    خشایار نشاط محمد صالح تواضعی
    این مقاله به مسأله تحلیل جبری پایداری و بررسی امکان وجود کنترل‌کننده تناسبی جهت پایدارسازی بر اساس اطلاعات پاسخ فرکانسی می‌پردازد. در ابتدا نشان داده خواهد شد که استفاده از نتایج موجود در این زمینه در حالت خاصی که دیاگرام فاز سیستم حلقه باز در مسأله تحلیل جبری پایداری ی چکیده کامل
    این مقاله به مسأله تحلیل جبری پایداری و بررسی امکان وجود کنترل‌کننده تناسبی جهت پایدارسازی بر اساس اطلاعات پاسخ فرکانسی می‌پردازد. در ابتدا نشان داده خواهد شد که استفاده از نتایج موجود در این زمینه در حالت خاصی که دیاگرام فاز سیستم حلقه باز در مسأله تحلیل جبری پایداری یا دیاگرام فاز پروسه در مسأله پایدارسازی به کمک کنترل‌کننده‌های تناسبی دارای نقطه عطف بحرانی است، می‌توانند منجر به برداشت‌هایی ناسازگار شود. سپس برای حل مشکل ناسازگاری ذکرشده، اصلاحاتی پیشنهاد خواهد شد. در نهایت نیز به صورت تحلیلی شرایطی برای وجود نقطه عطف بحرانی در دیاگرام فاز یک سیستم دینامیکی استخراج می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - طراحی یک تقویت‌کننده ابزاردقیق حالت جریان با CMRR بسیار بزرگ، پهنای باند وسیع، توان مصرفی پایین و ساختاری جدید بر پایه ناقل جریان تمام تفاضلی نسل دوم
    سوما احمدی سیدجواد   ازهری
    در این مقاله یک ساختار جدید برای پیاده‌سازی تقویت‌کننده ابزاردقیق حالت جریان (CMIA) بر مبنای ناقل جریان نسل دوم تمام‌تفاضلی (FDCCII) پیشنهاد می‌شود. این ساختار به دلیل بهره‌بردن از امتیازهای کار در حالت جریان بر خلاف تقویت‌کننده‌های ابزاردقیق حالت ولتاژ نیاز به مقاومت‌ه چکیده کامل
    در این مقاله یک ساختار جدید برای پیاده‌سازی تقویت‌کننده ابزاردقیق حالت جریان (CMIA) بر مبنای ناقل جریان نسل دوم تمام‌تفاضلی (FDCCII) پیشنهاد می‌شود. این ساختار به دلیل بهره‌بردن از امتیازهای کار در حالت جریان بر خلاف تقویت‌کننده‌های ابزاردقیق حالت ولتاژ نیاز به مقاومت‌های همجور برای دست‌یابی به CMRR بزرگ نداشته و به طور ذاتی توانایی بهبود پارامترهای مهم یک CMIA را دارد. همچنین برخلاف سایر انواع جریانی این گروه، استفاده از ساختار تفاضلی تأثیر ناهمجوری بلوک‌های الکترونیکی در عملکرد آن را کاهش داده است. هر دوی این مزیت‌ها اندازه و توان مصرفی ساختار را به شدت کاهش و پهنای باند و CMRR مدار را افزایش داده و این مدار را به نمونه‌ای کم‌نظیر در عملکرد و انتخابی بسیار مناسب برای مجتمع‌سازی تبدیل نموده است. در CMIA طراحی‌شده CMRR به عنوان مهم‌ترین پارامتر یک تقویت‌کننده ابزار دقیق با استفاده از یک طبقه تفاضل‌گیر جریان بهبود داده شده است. طراحی مدار با استفاده از فناوری um 18/0 CMOS تحت ولتاژهای تغذیه V 1± انجام گرفته و عملکرد آن با استفاده از نرم‌افزار HSPICE در سطح ترانزیستور بررسی شده است. نتایج شبیه‌سازی مقادیر CMRR برابر dB 4/227 و پهنای باند KHz 98/8، پهنای باند بهره تفاضلی MHz 08/9، ولتاژ آفست خروجی uV 23/2 و توان مصرفی uW 348 می‌باشد. به عنوان یک امتیاز منحصربه‌فرد، مقدار CMRR در پاسخ مونت‌کارلو (که خطاهای فناوری را نیز منظور می‌نماید) تا dB 68/228 افزایش یافته که به طور نسبی عدم حساسیت ساختار پیشنهادی را به خطاهای فناوری (PVT) به عنوان یک ویژگی بی‌نظیر تأیید می‌نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - معرفی یک مدل فیزیکی آماری جدید جهت محاسبه ظرفیت کانال انتشار ارتباطات بی‌سیم در محیط‌های شهری متحرک با استفاده از روش تئوری یکنواخت پراش
    علی تجویدی
    در نواحی شهری، ارتباطات بی‌سیم به علت انعکاس و پراش امواج از ساختمان‌ها و متحرک‌بودن گیرنده‌ها، دچار محوشدگی‌های شدید می‌شوند. از این رو در طراحی شبکه‌های بی‌سیم نیاز به مدلی داریم که بتواند پدیده انتشار امواج در کانال انتشار را به خوبی پیش‌بینی کند تا روش‌های ارتباطی ب چکیده کامل
    در نواحی شهری، ارتباطات بی‌سیم به علت انعکاس و پراش امواج از ساختمان‌ها و متحرک‌بودن گیرنده‌ها، دچار محوشدگی‌های شدید می‌شوند. از این رو در طراحی شبکه‌های بی‌سیم نیاز به مدلی داریم که بتواند پدیده انتشار امواج در کانال انتشار را به خوبی پیش‌بینی کند تا روش‌های ارتباطی بین فرستنده و گیرنده بر اساس کانال انتشار تعیین شوند. اکثر مدل‌های کانال انتشار بی‌سیم متحرک بر پایه اندازه‌گیری بوده‌اند. در این مقاله می‌خواهیم یک مدل فیزیکی آماری جدید معرفی کنیم که در آن ساختمان‌ها به صورت بخش ثابت مدل در نظر گرفته شده‌اند و پدیده‌های پراش و انعکاس پرتوها با استفاده از روش تئوری یکنواخت پراش مدل شده‌اند. از سوی دیگر گیرنده در این مدل به صورت یک خودرو در نظر گرفته شده و با استفاده از فرایند نقطه‌ای پواسن مکان خودرو پیش‌بینی شده است. به وسیله این مدل می‌توانیم ظرفیت کانال را در محیط‌های شهری با توجه به تراکم خودور و ترافیک شهری پیش‌بینی کنیم. همچنین به منظور تأیید مدل پیشنهادی نتایج این مدل را با یک مدل آماری بر پایه اندازه‌گیری مقایسه کردیم و تطابق خوبی بین آنها دیده شد. پرونده مقاله