• صفحه اصلی
  • مدلی جدید برای کنترل دسترسی سیستم اسکادا بر اساس استاندارد CIM

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139604231542496948 بازدید : 4723 صفحه: 249 - 258

20.1001.1.16823745.1395.14.3.15.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط