• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - حداقل‌سازي خطای چندمسیری گیرنده ارزان‌قیمت GPS با استفاده از روش‌هاي ترکیبی PSO-SVM و GA-SVM
    محمد شمس اسفند آبادی محمدحسين رفان عادل دمشقي
    یکی از خطاهای بسیار تأثیرگذار بر مکان‌یابی دقیق GPS اثر چندمسیری مربوط به هر گیرنده است. چندمسیری، دریافت یک سیگنال توسط آنتن از بیش از یک مسیر است و این اثر یک منبع بزرگ خطای ناشناخته در مکان‌یابی است و با روش‌های تفاضلی حذف نمي‌شود. این اثر به طور گسترده‌ای وابسته به چکیده کامل
    یکی از خطاهای بسیار تأثیرگذار بر مکان‌یابی دقیق GPS اثر چندمسیری مربوط به هر گیرنده است. چندمسیری، دریافت یک سیگنال توسط آنتن از بیش از یک مسیر است و این اثر یک منبع بزرگ خطای ناشناخته در مکان‌یابی است و با روش‌های تفاضلی حذف نمي‌شود. این اثر به طور گسترده‌ای وابسته به محیط‌های مختص هر گیرنده است و يک اثر فرکانس پايين است. هندسه بین ماهواره‌های GPS و مکان خاص هر گیرنده در روزهای نجومی تکرار می‌گردد و اثرات چندمسیری تمایل به رفتارهای مشابه در روزهای متوالی دارد. در این مقاله یک روش برای استخراج رفتار اثرات چندمسیری بر مشاهدات کد GPS اعمال شد و کاهش خطای چندمسيري موجب افزایش دقت مکان‌یابی مي‌شود. در روش پيشنهادي، سيگنال مانده بر اساس تفاضل دوگانه (DD) توليد شده و به عنوان ورودي الگوريتم پيشنهادي استفاده مي‌شود. برای تقریب و مدل‌سازی چندمسیری از مدل ماشین بردار پشتیبان (SVM) استفاده شده است. برای تعیین پارامترهای اساسی SVM و تابع کرنل آن از دو الگوریتم بهینه‌سازي گروهي ذرات (PSO) و الگوريتم ژنتيک (GA) استفاده شد. براي ارزيابي دقت روش پيشنهادي، شبیه‌سازي و آزمايشاتي بر اساس دو ايستگاه (مرجع و کاربر) و دو گيرنده ارزان‌قيمت طراحي شد، تست روش‌هاي پيشنهادي بر اساس داده واقعي انجام شد و آزمايشات نشان داد که خطای چندمسيري گيرنده ايستگاه کاربر بر اساس معيار RMS با این روش تا 70 درصد در حالت تست ايستا کاهش داشته است. مدل‌های این مقاله با برخی مدل‌های اخیر ارائه‌شده در زمینه کاهش خطای چندمسیری مقایسه شده‌اند. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی عملکرد بهتری نسبت به ساير روش‌ها داشته و از نتایج آن دقت بالا و پایداری نتایج در مکان‌یابی است. دقت مکان‌يابي سه‌بعدي پس از استفاده از روش پيشنهادي حدود 56% بهبود داشته و به 60/1 متر رسيده است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - طراحی کنترل‌کننده مقاوم LMI برای مبدل SIDO بوست/ بوست مبتنی بر مدل فلوگراف سیگنال
    مجید عباسی محمدرضا علیزاده پهلوانی احمد عفیفی
    در این مقاله مراحل طراحی مقاوم برای یک مبدل تک‌القاگر دوخروجی (SIDO) با استفاده از روش نامساوی ماتریسی (LMI) مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ساختار پیچیده مبدل از روش فلوگراف سیگنال (SFG) برای مدل‌کردن آن استفاده شده است. با استفاده از مدل استخراج‌شده از SFG، عوام چکیده کامل
    در این مقاله مراحل طراحی مقاوم برای یک مبدل تک‌القاگر دوخروجی (SIDO) با استفاده از روش نامساوی ماتریسی (LMI) مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ساختار پیچیده مبدل از روش فلوگراف سیگنال (SFG) برای مدل‌کردن آن استفاده شده است. با استفاده از مدل استخراج‌شده از SFG، عوامل غیر خطی و نامشخص در قالب یک چندضلعی محدب و به عنوان محدودیت‌های روش LMI در نظر گرفته می‌شوند. مقاوم‌بودن مبدل از طریق حذف تأثیر تغییرات مشخص شده و نیز داشتن پاسخ مناسب از طریق جایدهی قطب‌ها توسط روش LMI تضمین می‌گردد. خروجی‌های به دست آمده بر روی پارامترهای فیدبک حالت اعمال شده و نتایج عملکردی آن در محیط سیمولینک متلب و بر روی مدار سوئیچینگ مورد ارزیابی و صحه‌گذاری قرار گرفته‌اند. در نهایت نتایج به دست آمده با یک کنترل‌کننده PI رایج مقایسه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - کاهش ریپل گشتاور در موتورهای سوئیچ رلوکتانس با بهره‌گیری از منطق فازی جهت کنترل دینامیکی پارامترهای تابع توزیع گشتاور در سرعت‌های پایین
    حسن مرادی چشمه‌بیگی احسان نوری
    در موتورهای سوئیچ رلوکتانس نقطه کار در ناحیه اشباع و رفتار غیر خطی سبب شده علاوه بر ناحیه کموتاسیون در ناحیه غیر کموتاسیون نیز ریپل گشتاور ایجاد گردد. در این تحقیق جهت کاهش ریپل گشتاور در سرعت‌های پایین، در ناحیه غیر کموتاسیون به جای تزریق یک جریان ثابت از تزریق یک جریا چکیده کامل
    در موتورهای سوئیچ رلوکتانس نقطه کار در ناحیه اشباع و رفتار غیر خطی سبب شده علاوه بر ناحیه کموتاسیون در ناحیه غیر کموتاسیون نیز ریپل گشتاور ایجاد گردد. در این تحقیق جهت کاهش ریپل گشتاور در سرعت‌های پایین، در ناحیه غیر کموتاسیون به جای تزریق یک جریان ثابت از تزریق یک جریان متغیر بر حسب موقعیت روتور بهره گرفته شده و جهت کاهش ریپل گشتاور در ناحیه کموتاسیون از روش تابع توزیع گشتاور اصلاح‌شده استفاده گردیده است. از آنجا که در روش تابع توزیع گشتاور با افزایش سرعت موتور به علت کاهش مدت زمان کموتاسیون و خاصیت سلفی سیم‌پیچ‌های استاتور، جریان موتور نمی‌تواند در این زمان کوتاه از جریان مرجع پیروی کند، لذا با بهره‌گیری از یک کنترل‌کننده فازی جهت اصلاح تابع توزیع گشتاور بهره گرفته شده است. در روش تابع توزیع گشتاور اصلاح‌شده، با فیدبک از سرعت موتور و اعمال به یک کنترل‌کننده فازی، بر حسب میزان سرعت، زاویه هم‌پوشانی اصلاح‌شده به گونه‌ای که با افزایش زاویه هم‌پوشانی مدت زمان کموتاسیون افزایش داده شده و شیب تغییرات جریان مرجع کندتر شده که موجب می‌شود جریان واقعی موتور بتواند در این زمان بیشتر خود را با جریان مرجع تطبیق دهد و از به وجود آمدن ریپل گشتاور جلوگیری نماید. در روش پیشنهادی سرعت موتور، خطای گشتاور و مشتق خطای گشتاور به عنوان ورودی به کنترل‌کننده فازی می‌باشند که زاویه روشنی و زاویه هم‌پوشانی بین فازها به صورت تابعی از سرعت موتور تغییر کرده و گشتاور مرجع فاز مجاور نیز به صورت تابعی از خطای گشتاور و مشتق خطای گشتاور اصلاح می‌شود. در این روش تابع توزیع گشتاور به صورت دینامیکی و لحظه‌ای اصلاح می‌گردد. در پایان نتایج شبیه‌سازی به کمک نرم‌افزار متلب- سیمولینک با استفاده از مدل یک موتور سه‌فاز سوئیچ رلوکتانسی 6 به 4 برای رنج سرعت 0 تا 1500 دور بر دقیقه ارائه شده که صحت الگوریتم پیشنهادی را تأیید می‌نماید. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - شناسايي ماشين‌هاي همپا به روش همپايي کند
    سيدحميدرضا عادلي عبدالرضا ربیعی
    بررسي پايداري، کنترل و طراحي سيستم‌هاي قدرت امروزي به دليل وسعت زياد و پيچيدگي بيش از حد اين سيستم‌ها، کار مشکلي بوده و براي انجام چنين مطالعاتي، معادل‌سازي ديناميکي اين سيستم‌ها بسيار مفيد و گاه اجتناب‌ناپذير مي‌باشد. در اين مقاله از روش همپايي به عنوان روش معادل‌سازي چکیده کامل
    بررسي پايداري، کنترل و طراحي سيستم‌هاي قدرت امروزي به دليل وسعت زياد و پيچيدگي بيش از حد اين سيستم‌ها، کار مشکلي بوده و براي انجام چنين مطالعاتي، معادل‌سازي ديناميکي اين سيستم‌ها بسيار مفيد و گاه اجتناب‌ناپذير مي‌باشد. در اين مقاله از روش همپايي به عنوان روش معادل‌سازي و از روش همپايي کند به عنوان روش شناسايي ماشين‌هاي همپا استفاده شده است. اين روش با وجود سادگي، روش مؤثري در شناسايي ژنراتورهاي همپا ارائه مي‌دهد. همچنين در اين مقاله، روش جديدي براي خوشه‌بندي ماشين‌هاي سنکرون ارائه شده که داراي سرعت قابل قبولي مي‌باشد. در پايان صحت عملکرد روش شناسايي پيشنهادي توسط شبيه‌سازي زماني مورد بررسي قرار مي‌گيرد و با روش‌هاي ديگر مقايسه مي‌گردد. نتايج حاکي از آن است که با استفاده از روش مذکور، گروه‌هاي ژنراتوري با سرعت بالاتري نسبت به ديگر روش‌ها تعيين مي‌شود و لذا روش پيشنهادي مي‌تواند با دقت خوبي در مطالعات معادل‌سازي ديناميکي استفاده گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - تحلیل غیر خطی جیتر انتقالی در حلقه قفل فاز پمپ بار با استفاده از بسط سری ولترا
    هادی ده بوید حبیب‌الله آدرنگ محمدباقر توکلی
    حلقه‌های قفل فاز پمپ بار (CPPLL) به دلیل رفتار غیر خطی ایجادشده توسط پمپ بار، سیستم‌هایی غیر خطی‌اند. در یک پمپ بار ایده‌آل، جریان اعمالی ثابت است اما در عمل به علت اثرات غیر ایده‌آل ترانزیستور، ثابت نیست. در این مقاله با در نظر گرفتن اثر مدولاسیون طول کانال ترانزیستور چکیده کامل
    حلقه‌های قفل فاز پمپ بار (CPPLL) به دلیل رفتار غیر خطی ایجادشده توسط پمپ بار، سیستم‌هایی غیر خطی‌اند. در یک پمپ بار ایده‌آل، جریان اعمالی ثابت است اما در عمل به علت اثرات غیر ایده‌آل ترانزیستور، ثابت نیست. در این مقاله با در نظر گرفتن اثر مدولاسیون طول کانال ترانزیستور بر جریان پمپ بار، معادله دیفرانسیل غیر خطی سیستم به دست می‌آید و نشان می‌‌دهد حلقه قفل فاز یک سیستم غیر خطی حافظه‌دار است و بسط سری ولترا را می‌توان برای تحلیل آن استفاده نمود. در نتیجه روشی جهت تخمین جیتر انتقالی با فیلتر حلقه مرتبه دوم پیشنهاد می‌شود. جهت بررسی اعتبار نتایج تحلیل، شبیه‌سازی رفتاری جهت بررسی مشخصات جیتر انتقالی استفاده شده و همچنین اثر پارامترهای مختلف حلقه نیز بررسی گردیده است. نتایج نهایی، تطبیق مناسب بین روابط تحلیلی و نتایج شبیه‌سازی را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بررسی اثر تخمینگر کانال MIMO در طراحی پیش‌کدگذار روی شبکه‌های حسگر بی‌سیم
    هستی رستمی ابوالفضل فلاحتی
    یکی از مهم‌ترین کاربردهای شبکه‌های حسگر بی‌سیم تخمین پدیده ناشناخته می‌باشد. در تخمین توزیع‌شده روی شبکه حسگر بی‌سیم از فعالیت مشارکتی و اطلاعات پراکنده گره‌های حسگرها استفاده می‌شود. طراحی پیش‌کدگذارها در گره‌های حسگر به منظور ارائه تخمینی نزدیک‌تر به مقدار واقعی استفا چکیده کامل
    یکی از مهم‌ترین کاربردهای شبکه‌های حسگر بی‌سیم تخمین پدیده ناشناخته می‌باشد. در تخمین توزیع‌شده روی شبکه حسگر بی‌سیم از فعالیت مشارکتی و اطلاعات پراکنده گره‌های حسگرها استفاده می‌شود. طراحی پیش‌کدگذارها در گره‌های حسگر به منظور ارائه تخمینی نزدیک‌تر به مقدار واقعی استفاده می‌شود. مسئله طراحی پیش‌کدگذار یک مسئله بهینه‌سازی است. از آنجایی که کانال در این شبکه‌ها لینک بی‌سیم است که طبیعتی تصادفی دارد لذا فرض دسترس‌بودن اطلاعات کامل کانال در این نوع شبکه‌ها فرض صحیحی به نظر نمی‌رسد. در فرایند طراحی ماتریس‌های پیش‌کدگذار در گره‌های حسگر به اطلاعات کامل کانال نیاز می‌باشد. در این تحقیق اثر تخمین کانال بر فرایند طراحی ماتریس پیش‌کدگذار و تخمین پدیده ناشناخته بررسی می‌شود. در مسئله تخمین کانال از روش تخمین با دنباله آموزشی استفاده می‌شود و کانال با دو معیار LS و MMSE تخمین زده خواهد شد. از آنجایی که توان در شبکه‌های حسگر بی‌سیم قید اساسی می‌باشد لذا در این بررسی دنباله آموزشی بهینه و پیش‌کدگذار بهینه تحت قید توان طراحی می‌شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - طراحی ماتریس کواریانس برای افزایش SINR در حضور تداخل‌کننده‌های وابسته به سیگنال
    مصطفي بوالحسنی سجاد ایمانی سیدعلی قرشی
    در این مقاله، مسئله طراحی ماتریس کواریانس جهت بیشینه‌کردن نسبت سیگنال به نویز به علاوه تداخل (SINR) در گیرنده برای رادارهای چندورودی- چندخروجی (MIMO) در نظر گرفته شده است. هدف از این پژوهش، طراحی ماتریس کواریانسی است که دارای قابلیت حذف تعداد تداخل بیشتری در مقایسه با ر چکیده کامل
    در این مقاله، مسئله طراحی ماتریس کواریانس جهت بیشینه‌کردن نسبت سیگنال به نویز به علاوه تداخل (SINR) در گیرنده برای رادارهای چندورودی- چندخروجی (MIMO) در نظر گرفته شده است. هدف از این پژوهش، طراحی ماتریس کواریانسی است که دارای قابلیت حذف تعداد تداخل بیشتری در مقایسه با رادارهای آرایه فازی و روش‌های اخیر طراحی ماتریس کواریانس بوده و همچنین دارای SINR بیشتری نسبت به آنها و رادار MIMO با شکل موج‌های متعامد باشد. در این مقاله حداکثر SINR ماتریس پیشنهادی به شکل بسته محاسبه شده و نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد ماتریس پیشنهادی علاوه بر دارابودن کارایی بهتر نسبت به روش‌های موجود طراحی ماتریس کواریانس، می‌تواند با استفاده از چندگانگی شکل موج و با تعداد آنتن‌های برابر، تعداد تداخل‌کننده‌های بیشتری را نسبت به رادار آرایه فازی و روش‌های اخیر طراحی ماتریس کواریانس، حذف کند. نتایج شبیه‌سازي دستاوردهاي تحلیلی ارائه‌شده در این مقاله را تأیید می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - بهبود دقت الگوریتم تخمین حالت در سیستم‌های قدرت بر مبنای مکان‌یابی PMUها و استفاده از روابط زاویه ولتاژ
    علیرضا صدیقی انارکی میلاد سیاف محمدرضا تابان
    جهت بهره‌برداری مطلوب‌تر از سیستم‌های قدرت، مانیتورینگ متغیرهای حالت شبکه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا این متغیرها در بهبود بهره‌برداری اقتصادی، ارتقای قابلیت اطمینان شبکه و بهبود توانایي تحليل وضعيت سيستم نقش مؤثری ایفا می‌کنند. به همین منظور الگوریتم‌های تخمین ح چکیده کامل
    جهت بهره‌برداری مطلوب‌تر از سیستم‌های قدرت، مانیتورینگ متغیرهای حالت شبکه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا این متغیرها در بهبود بهره‌برداری اقتصادی، ارتقای قابلیت اطمینان شبکه و بهبود توانایي تحليل وضعيت سيستم نقش مؤثری ایفا می‌کنند. به همین منظور الگوریتم‌های تخمین حالت با هدف تخمین دقیق متغیرهای حالت با اندازه‌گیری‌های محدود به کار گرفته شده‌اند. از آنجا که دستگاه‌های اندازه‌گیری امروزی نظیر PMUها، علاوه بر اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی قادر به اندازه‌گیری زاویه ولتاژ باس‌ها می‌باشند، در این مقاله روشی نوین ارائه شده تا بتوان تخمین دقیق‌تری از کلیه متغیرهای شبکه به دست آورد. الگوریتم ارائه‌شده ضمن تعیین تعداد دستگاه‌های اندازه‌گیری (PMU)، مکان مناسب آنها را به گونه ای مشخص می‌کند تا با استفاده از اطلاعات آنها بتوان دقیق‌ترین تخمین را برای دستیابی به متغیرهای حالت و کمیت‌های الکتریکی ارائه نمود. افزایش دقت محاسبات به واسطه استفاده از روابط مشتق معادلات زاویه ولتاژ باس‌ها هم‌زمان با روابط تخمین حالت می‌باشد. نهایتاً محاسبات تخمین حالت توسط روش کمترین مربعات وزن داده‌شده (WLS) انجام شده است. محاسبات انجام‌شده روی شبکه bus 14 IEEE و با استفاده از نرم‌افزارهای MATLAB و MATPOWER صورت پذیرفته است. نتایج نشان می‌دهند که روش ارائه‌شده جهت افزایش دقت تخمین متغیرهای حالت و کاهش تعداد PMUها و مکان‌یابی مناسب PMUها موفق بوده است. پرونده مقاله