• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بهينه‌سازي الگوريتم‌هاي فشرده‌سازي LZ78 در تعيين موقعيت كاربران مخابرات سيار
    سیدمحمدرضا میرصراف محمد حكاك
    در اين مقاله براي به روز رساني موقعيت كاربر متحرك، دو الگوريتم فشرده‌سازي LZ78 و الگوريتم فشرده‌سازي پيشنهادي (LZ78 بهبود يافته) براي شبكه‌هاي PCS معرفي شده است. مسائل مربوط به پياده‌سازی الگوريتم فشرده‌سازی، نياز به حافظه فرهنگ لغات در كاربر متحرك و پايگاه داده HLR و ا چکیده کامل
    در اين مقاله براي به روز رساني موقعيت كاربر متحرك، دو الگوريتم فشرده‌سازي LZ78 و الگوريتم فشرده‌سازي پيشنهادي (LZ78 بهبود يافته) براي شبكه‌هاي PCS معرفي شده است. مسائل مربوط به پياده‌سازی الگوريتم فشرده‌سازی، نياز به حافظه فرهنگ لغات در كاربر متحرك و پايگاه داده HLR و ابهام در آخرين موقعيت كاربر متحرك به دليل تأخير در به روز رساني موقعيت مي‌باشد. حسن استفاده ازاين الگوريتم كاهش تعداد به روز رساني موقعيت كاربر متحرك است. با ايجاد تغييراتي در به كارگيري الگوريتم LZ78 ما توانسته‌ايم مسائل پياده‌سازي الگوريتم را كاهش داده و آن را براي اعمال در شبكه‌هاي PCS پيشنهاد دهيم. اين تغييرات حاصل از تركيب الگوريتم LZ78 و الگوريتم به روز رساني فاصله پايه و ارسال نمادهائي متناظر با همسايگي‌هاي هر سلول به جاي ارسال شناسه سلول در الگوريتم فشرده‌سازي مي‌باشد. براي مقايسه الگوريتم LZ78 و الگوريتم LZ78 بهبود يافته (روش پيشنهادي) از شبيه‌سازي استفاده شده است. در برنامه شبيه‌سازي ساختار شبكه PCS بصورت سلولهاي مربعي و سلولهای شش ضلعی در نظر گرفته شده و از دو مدل حركتي جهت دار و همه جهته استفاده شده است. پارامترهای خروجي برنامه كاهش تعداد به روز رساني، حداكثر ابهام در موقعيت كاربر و حجم حافظه فرهنگ لغات براي الگوريتم فشرده‌سازي است پس از مقايسه دو الگوريتم توسط شبيه‌سازي نتيجه مي‌گيريم كه الگوريتم LZ78 بهبود يافته ازنظر كاهش تعداد به روزرساني، حداكثر ابهام درموقعيت كاربر و حجم حافظه فرهنگ لغات داراي كارايي بسيار بالاتري نسبت به الگوريتم LZ78 مي‌باشد. درانتها هزينه مکان‌يابی موقعيت کاربر متحرک، بر حسب پارامتر تعداد متوسط مکالمه به متوسط حرکت برای سه الگوريتم به روز رساني فاصله پايه، الگوريتم LZ78 و الگوريتم LZ78 بهبود يافته مقايسه شده است. اين مقايسه کارائی بالاتر الگوريتم LZ78 را مشخص می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - ديدگاه نوين در بازسازي مطمئن روي شبكه‌هاي مبتني بر MPLS
    آرش دانا
    تضمين كيفيت سرويسهاي بلادرنگ بر روي شبكه‌هاي مبتني بر پروتكلهاي اينترنت مستلزم تضمين قابليت پايداري با توانايي پوشش سريع اشكالات و نتيجتاً بازسازي مسيرهاي مورد نظر مي‌باشد. حال آنكه استفاده از روشهاي موجود مسير يابي جهت پوشش اشكال مستلزم صرف زماني بيش از حد مناسب مي باش چکیده کامل
    تضمين كيفيت سرويسهاي بلادرنگ بر روي شبكه‌هاي مبتني بر پروتكلهاي اينترنت مستلزم تضمين قابليت پايداري با توانايي پوشش سريع اشكالات و نتيجتاً بازسازي مسيرهاي مورد نظر مي‌باشد. حال آنكه استفاده از روشهاي موجود مسير يابي جهت پوشش اشكال مستلزم صرف زماني بيش از حد مناسب مي باشد. شبكه هاي مبتني بر MPLS با توجه به خواص ارتبا‌طي مسير‌نگر با بكارگيري روشهاي بازيافت مناسب مي‌توانند متضمن كيفيت سرويسها و زمان مناسب براي رفع اشكالات از سوي شبكه هاي IP باشند. در اين مقاله يك روش بازسازي جديد جهت پشتيباني از ارتباطات برقرار شده بر چسب دار بر‌ اساس مسيرهاي پشتيباني از پيش تعيين شده ارائه شده است. در توزيع ترافيك دو مدل خود شبيه و پواسن، بصورت مجزا بكار گرفته شده، نتايج حاصله با هم مقايسه و عملكرد روش به كار گرفته شده با افزايش راندمان شبكه و قابليت اطمينان تائيد گرديده است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مدلسازی مداری آشکارساز نوری بهمنی با نواحی جذب و تکثير مجزا
    محمد سروش
    مهمترين قسمت گيرنده نوری، بخش آشکارسازی اطلاعات است. بين انواع آشکارسازها، آشکارساز نوری بهمنی (APD) به ‌دليل داشتن بهره جريان از اهميت ويژه‌ای برخوردار است. در ساختارهای SAM-APD، برای آشکارسازی طول موج‌های بلند و کاهش جريان تونلی و ولتاژ باياس، نواحی جذب فوتون وتکثير ح چکیده کامل
    مهمترين قسمت گيرنده نوری، بخش آشکارسازی اطلاعات است. بين انواع آشکارسازها، آشکارساز نوری بهمنی (APD) به ‌دليل داشتن بهره جريان از اهميت ويژه‌ای برخوردار است. در ساختارهای SAM-APD، برای آشکارسازی طول موج‌های بلند و کاهش جريان تونلی و ولتاژ باياس، نواحی جذب فوتون وتکثير حامل از هم جدا می‌شوند. با توجه به ساز و کارهای پيچيده جذب فوتون و تکثير حامل بر اثر شکست بهمنی، تحليل و پيش‌بينی رفتار APD نسبتاً مشکل است. در اين مقاله با لحاظ کردن برخی فرضيات ساده‌کننده، بر اساس ساز و کارهای داخل افزاره معادلات آهنگ حامل در نواحی مختلف آشکارساز را تعيين می‌کنيم. با تبديل اين معادلات رياضی به روابط مداری متناظر آن، يک مدار معادل برای SAM-APD بدست می‌آوريم. با مدل ارايه شده، بهره، بازده کوانتومی و جريان تاريک افزاره را بررسی می‌کنيم. نتايج بدست آمده با داده‌های تجربی مقايسه مي‌شود. مطابقت خوب اين مدل با داده‌هاي تجربي نشان مي‌دهد كه اين مدل قادر است به ‌ازای تغيير پارامترهايی مثل ولتاژ باياس، ابعاد نواحی و طول موج نور رفتار آشکارساز را با تقريب قابل قبولی پيش‌بينی کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - خطوط ميكرواستريپ كوپل شده دايروي متقارن
    محمد خلج امیرحسینی
    در اين مقاله يك نوع جديد از رابطها يا خطوط كوپل شده با نام "خطوط ميكرواستريپ دايروي متقارن" معرفي مي‌شود. ابتدا ماتريسهاي خازني و سلفي اين خطوط توسط حل معادله لاپلاس به روش سري فوريه بدست مي‌آيند. سپس با استفاده از مثالهائي خصوصيات اين خطوط بررسي مي‌شوند.
    در اين مقاله يك نوع جديد از رابطها يا خطوط كوپل شده با نام "خطوط ميكرواستريپ دايروي متقارن" معرفي مي‌شود. ابتدا ماتريسهاي خازني و سلفي اين خطوط توسط حل معادله لاپلاس به روش سري فوريه بدست مي‌آيند. سپس با استفاده از مثالهائي خصوصيات اين خطوط بررسي مي‌شوند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - مدلسازي، ساخت و اندازه‌گيري ضرب‌كننده‌هاي فركانس مايكروويو با بكارگيري HEMT
    عباس محمدي رامين خسروي
    ضرب كننده‌هاي فركانس مايكروويو براي توليد و تامين فركانسهاي پايدار و مشخص از يك منبع فركانسي با مشخصات پايداري و نويز مطلوب، همواره به عنوان بخش حايز اهميتي در سيستمهاي مخابراتي مطرح مي‌باشند. در اين مقاله با ارايه نحوه طراحي ضرب‌كننده‌هاي فركانس مايكروويو، مراحل طراحي، چکیده کامل
    ضرب كننده‌هاي فركانس مايكروويو براي توليد و تامين فركانسهاي پايدار و مشخص از يك منبع فركانسي با مشخصات پايداري و نويز مطلوب، همواره به عنوان بخش حايز اهميتي در سيستمهاي مخابراتي مطرح مي‌باشند. در اين مقاله با ارايه نحوه طراحي ضرب‌كننده‌هاي فركانس مايكروويو، مراحل طراحي، ساخت و اندازه‌گيري دو مدار دو و سه برابركننده فركانس با به كارگيري ترانزيستور اثر ميدان HEMT تشريح شده‌است. تطبيق مطلوب نتايج اندازه‌گيري با نتايج روش طراحي بيانگر صحت و دقت روش ارايه شده مي‌باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - الگوريتم جديد جهت استخراج پارامترهاي نويز دو دهانه‌هاي مايكروويو
    عبدالعلی عبدی پور فرخ آرزم
    يكي از مباحث بسيار مهم در طراحي مدارات مايكروويو، مبحث نويز و استخراج پارامترهاي نويز مدار مي‌باشد. در اين مقاله روش جديدي در زمينه استخراج پارامترهاي نويز معرفي شده است. با استفاده از نتايج اندازه‌گيري مربوط به يك نوع ترانزيستور مايكروويو، نتايج اين روش با نتايج يكي از چکیده کامل
    يكي از مباحث بسيار مهم در طراحي مدارات مايكروويو، مبحث نويز و استخراج پارامترهاي نويز مدار مي‌باشد. در اين مقاله روش جديدي در زمينه استخراج پارامترهاي نويز معرفي شده است. با استفاده از نتايج اندازه‌گيري مربوط به يك نوع ترانزيستور مايكروويو، نتايج اين روش با نتايج يكي از روش‌هاي معتبر مقايسه شده است. پرونده مقاله