• صفحه اصلی
  • تجزیه و تحلیل، طراحی و کنترل فیلتر فعال موازی سه فاز با استفاده از روش کنترل مد لغزشی و فیدبک انرژی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940830114333428 بازدید : 2476 صفحه: 32 - 40

20.1001.1.16823745.1386.5.9.5.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط