• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارائه الگوریتم‌ یادگیری انتقالی برای بهبود سرعت و صحت همگرایی در اتوماتای یادگیر سلولی
    سید امیرهادی مینوفام اعظم باستان فرد محمدرضا کیوان‌پور
    : اتوماتای یادگیر سلولی، یک مدل هوشمند به صورت آمیزه‌ای از اتوماتای سلولی و اتوماتای یادگیر است. پایین‌بودن سرعت همگرایی در اتوماتای یادگیر سلولی یکی از چالش‌های اساسی به شمار می‌رود. در این مطالعه، الگوریتم گسترش‌یافته‌ای از اتوماتای یادگیر سلولی مبتنی بر یادگیری انتقا چکیده کامل
    : اتوماتای یادگیر سلولی، یک مدل هوشمند به صورت آمیزه‌ای از اتوماتای سلولی و اتوماتای یادگیر است. پایین‌بودن سرعت همگرایی در اتوماتای یادگیر سلولی یکی از چالش‌های اساسی به شمار می‌رود. در این مطالعه، الگوریتم گسترش‌یافته‌ای از اتوماتای یادگیر سلولی مبتنی بر یادگیری انتقالی به نام TL-CLA پیشنهاد می‌گردد که از یادگیری انتقالی به عنوان راهکاری برای کاهش محاسبات و کمینه‌سازی چرخه یادگیری بهره می‌‌گیرد. مدل گسترش‌یافته پیشنهادی بر اساس تابع شایستگی و بردار نگرش برای انتقال یادگیری طراحی شده است. در الگوریتم TL-CLA، ابتدا مقدار تابع شایستگی بر اساس محیط محلی و مقدار بردار نگرش بر مبنای محیط سراسری اتوماتا محاسبه می‌شود. زمانی که این دو معیار حد آستانه مقرر را کسب کنند، انتقال بردار احتمالات اقدام ها سبب انتقال یادگیری از اتوماتای یادگیر سلولی منبع به اتوماتای یادگیر سلولی مقصد می‌شود. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهند که مدل پیشنهادی TL-CLA در محیط‌های عملیاتی استاندارد با دو اقدام و چند اقدام، به طور میانگین، به ترتیب به اندازه 7/2% و 2/2% از نظر صحت همگرایی افزایش یافته است. نرخ همگرایی نیز به طور میانگین، به ترتیب 8% و 2% بهبود داشته است. اتوماتای یادگیر سلولی TL-CLA پیشنهادی در انتقال دانش حاصل از یادگیری یک وظیفه برای وظیفه‌ای مشابه کاربرد دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - یک روش نیمه‌متمرکز برای بهبود ذخیره‌سازی انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم واقعی با استفاده از خوشه‌بندی و چاهک‌های متحرک
    فاطمه صادقی سپیده آدابی سحر آدایی
    استفاده از یک راهکار مسیریابی سلسله‌مراتبی مبتنی بر تکنیک‌های خوشه‌بندی و چاهک متحرک می‌تواند انرژی مصرفی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم را به طرز قابل توجهی کاهش دهد. دو مسأله مهم در طراحی این راهکار سلسله‌مراتبی، انتخاب حسگر شایسته‌تر به عنوان سرخوشه و نیز تخصیص بهینه چاهک‌ه چکیده کامل
    استفاده از یک راهکار مسیریابی سلسله‌مراتبی مبتنی بر تکنیک‌های خوشه‌بندی و چاهک متحرک می‌تواند انرژی مصرفی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم را به طرز قابل توجهی کاهش دهد. دو مسأله مهم در طراحی این راهکار سلسله‌مراتبی، انتخاب حسگر شایسته‌تر به عنوان سرخوشه و نیز تخصیص بهینه چاهک‌های متحرک به مناطق بحرانی (یعنی مناطقی که ریسک ایجاد حفره انرژی در آنها بالا است) می‌باشد. از آنجایی که چاهک‌های متحرک هزینه بالایی را به شبکه تحمیل می‌کنند، تعداد محدودی از آنها به کار گرفته می‌شوند. لذا تخصیص این تعداد محدود چاهک به شمار بالای درخواست‌های واصل‌شده از نقاط بحرانی در دسته مسایل NP-hard است. بیشتر راهکارهای موجود با تطبیق یک روش تکاملی و اجرای آن توسط حسگرها سعی در حل این مسأله داشته‌اند. این در حالی است که تکنولوژی به کار گرفته شده در طراحی حسگرهای امروزی و نیز منابع محاسباتی بسیار محدود آنها، اجرایی‌شدن این روش‌ها در شبکه‌های واقعی را دچار چالش می‌کند. به بیان دیگر، اجرای چنین ایده‌هایی از حد تئوری فراتر نمی‌رود. در نتیجه برای رسیدن به توازنی مناسب میان افزایش دقت و کاهش بار محاسباتی در مسیریابی مبتنی بر خوشه‌بندی‌ چاهک متحرک یک روش نیمه‌متمرکز بر اساس الگوریتم ژنتیک پیشنهاد می‌کنیم. در این روش، محاسبات سبک‌وزن از سنگین‌وزن جدا شده و اجرای دسته اول محاسبات بر عهده حسگرها و دسته دوم بر عهده ایستگاه پایه گذاشته می‌شود. اقدامات روبه‌رو در طراحی راهکار پیشنهادی انجام شده است: 1) انتخاب سرخوشه بر اساس پارامترهای تأثیرگذار محیطی و نیز تعریف تابع هزینه عضویت حسگر در خوشه، 2) مدل‌سازی ریاضی شانس یک ناحیه برای دریافت چاهک متحرک و 3) طراحی یک تابع برازش برای ارزیابی شایستگی هر تخصیص از چاهک‌های متحرک به مناطق بحرانی در الگوریتم ژنتیک. در اقدامات اخیراً ذکرشده مینیمم‌سازی تعداد و نیز طول پیام‌ها مورد توجه قرار گرفته است. به طور خلاصه، مزیت مهم روش پیشنهادی امکان اجرایی‌شدن آن در شبکه‌های حسگر واقعی (به دلیل جداسازی محاسبات سبک‌وزن از محاسبات سنگین‌وزن) در کنار ایجاد موازنه‌ای مناسب میان اهداف تعریف‌شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان‌دهنده بهبود در عملکرد روش پیشنهادی است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - ارائه یک الگوریتم مسیریابی تحمل‌پذیر خطای آگاه از کیفیت سرویس چندمعیاره در شبکه‌های روی تراشه
    علیرضا محجوب فاطمه وردی رویا راد
    شبکه روی تراشه یک زیرسیستم مبتنی بر مسیریاب است که با پیروی از پروتکل‌های ساده‌شده‌ای از شبکه ارتباطی داده‌های عمومی، مسیر حرکت یک بسته‏ هنگام گذر از نقطه مبدأ به سمت مقصد را به کمک الگوریتم‌های مسیریابی مشخص می‌کند. به دلیل ، مشکلات ارتباطی ناشی از خرابی عناصر در شبکه چکیده کامل
    شبکه روی تراشه یک زیرسیستم مبتنی بر مسیریاب است که با پیروی از پروتکل‌های ساده‌شده‌ای از شبکه ارتباطی داده‌های عمومی، مسیر حرکت یک بسته‏ هنگام گذر از نقطه مبدأ به سمت مقصد را به کمک الگوریتم‌های مسیریابی مشخص می‌کند. به دلیل ، مشکلات ارتباطی ناشی از خرابی عناصر در شبکه روی تراشه، مانند مسیریاب و پیوندهای معیوب، گاهی امکان ارسال بسته از منبع به مقصد غیر ممکن می‌شود. در اغلب موارد الگوریتم‌های تحمل‌پذیر خطا با به کارگیری معیارهایی محدود، مسیر قابل اطمینان را انتخاب می‌کنند. به همین منظور در این مقاله به واسطه راهکاری انطباقی، با آگاهی از وضعیت تراکم دریافتی از گره‌های مجاور و ترکیب آنها با طول مسیر با استفاده از یک تکنیک تصمیم‌گیری چندمعیاره، مسیری مطمئن انتخاب می‌شود که با رتبه‌بندی مسیرهای مختلف بین گره‌های شبکه، با وقوع خرابی، مسیری قابل اطمینان و با ویژگی‌های کیفیت سرویس مشابه جایگزین گردد. استراتژی انتخاب مسیر در شبکه‌های روی تراشه برای شناسایی درگاه خروجی کمینه با به کارگیری راهکار تصمیم‌گیری چندمعیاره ویکور، در مقایسه با الگوریتم مسیریابی پیشین بهبود در تأخیر و گذردهی دارد. سربار سطح سخت‌افزار الگوریتم دارای هزینه پایین منطقی است که مقیاس‌پذیری را برای پیاده‌سازی‌های شبکه روی تراشه بزرگ حفظ می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - حل مسئله بهینه‌سازی چندهدفه جایگذاری ماشین‌های مجازی در مراکز داده‌ای ابر با رویکرد کمینه‌سازی مصرف انرژی و هدررفت منابع با الگوریتم تبرید فلزات
    میرسعید حسینی شیروانی
    در عصر حاضر، صنعت رایانش ابری به یک زنجیره تأمین جدید بین ارائه‌دهندگان سرویس محاسباتی و درخواست‌دهندگان سرویس تبدیل شده است. برای این منظور، مراکز داده‌ای ابر به طور گسترده از تکنولوژی مجازی‌سازی استفاده می‌کنند که به طور بالقوه قابلیت افزایش بهره‌وری منابع محاسبات چکیده کامل
    در عصر حاضر، صنعت رایانش ابری به یک زنجیره تأمین جدید بین ارائه‌دهندگان سرویس محاسباتی و درخواست‌دهندگان سرویس تبدیل شده است. برای این منظور، مراکز داده‌ای ابر به طور گسترده از تکنولوژی مجازی‌سازی استفاده می‌کنند که به طور بالقوه قابلیت افزایش بهره‌وری منابع محاسباتی در سطح زیرساخت ابر را فراهم می‌کند. طرح‌های ناکارامد جایگذاری ماشین‌های مجازی منجر به کاهش بهره‌وری سیستم، افزایش هدررفت منابع و در نتیجه مصرف بالای انرژی در مراکز داده‌ای ابر می‌شوند. بنابراین، این مقاله مسئله جایگذاری ماشین‌های مجازی روی ماشین‌های فیزیکی مرکز داده‌ای ابر را به یک مسئله بهینه‌سازی چندهدفه با رویکرد کمینه‌سازی دو هدف مصرف انرژی و هدررفت منابع فرمول‌بندی می‌کند که از لحاظ محاسباتی در رده مسایل NP-hard قرار دارد. از آنجایی که اکثر الگوریتم‌های فراابتکاری برای حل مسایل بهینه‌سازی پیوسته طراحی شده‌اند و نیز کیفیت راه حل آنها با خطر گیرافتادن در بهینه محلی تهدید می‌شود، برای حل این مسئله ترکیبی و پیچیده، یک الگوریتم بهینه‌سازی مبتنی بر تبرید فلزات متناسب با فضای جستجوی گسسته تعریف‌شده در مسئله، توسعه داده می‌شود تا امکان گیرافتادن در بهینه محلی را کاهش دهد. جهت اعتبارسنجی روش پیشنهادی، سناریوهای مختلفی معرفی و هدایت می‌شوند. نتایج به دست آمده از شبیه‌سازی در سناریوهای مختلف، برتری روش پیشنهادی را نسبت به سایر روش‌های موجود از لحاظ کاهش مصرف انرژی، هدررفت منابع و تعداد سرویس‌دهنده‌های فعال نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - مدل توصیه مکان‌های مورد علاقه با توجه به الگوی رفتاری افراد بر اساس لیست دوستان بر پایه یادگیری عمیق
    صدف صفوی مهرداد جلالی
    رشد سریع شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر مکان، فرصتی عالی برای ارائه خدمات توصیه مکان‌های مورد علاقه به صورت هدفمند می‌باشد. یک وظیفه مهم برای توصیه دقیق نقاط جذاب و مورد علاقه کاربران در شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر مکان، با توجه به چالش‌های متون غنی و پراکندگی داده‌ها، بررسی و چکیده کامل
    رشد سریع شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر مکان، فرصتی عالی برای ارائه خدمات توصیه مکان‌های مورد علاقه به صورت هدفمند می‌باشد. یک وظیفه مهم برای توصیه دقیق نقاط جذاب و مورد علاقه کاربران در شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر مکان، با توجه به چالش‌های متون غنی و پراکندگی داده‌ها، بررسی ویژگی‌های معنادار کاربران و نقاط مورد علاقه است. در این مقاله، یک روش جدید برای توصیه ترتیب دقیق بهترین نقاط مورد علاقه کاربران ارائه شده که ترکیبی از رویکردهای شبکه عصبی کانولوشن، خوشه‌بندی و دوستی می‌باشد. برای یافتن شباهت در رفتار دوستان صمیمی، از روش خوشه‌بندی انتقال میانگین استفاده می‌کنیم و فقط تأثیر الگوی رفتاری شبیه‌ترین دوست را به نسبت همه دوستان کاربر در نظر می‌گیریم. چارچوب جدید شبکه عصبی کانولوشن پیشنهادی با ۱۰ لایه می‌تواند طول و عرض جغرافیایی و شناسه مکان‌های مناسب بعدی را پیش‌بینی کرده و سپس بر اساس کوتاه‌ترین فاصله از الگوی رفتاری دوست مشابه، مکان‌های پیشنهادی را انتخاب کند. این رویکرد ترکیبی، در دو مجموعه داده شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر مکان ارزیابی شده و نتایج تجربی نشان می‌دهد که استراتژی ما از روش‌های پیشرفته توصیه نقاط مورد علاقه دقیق‌تر عمل می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بهبود تخمین سن از تصاویر پانورامیک دندان مبتني بر اصلاح کنتراست تصویر با روش آنتروپی مکانی
    معصومه محسنی حسین منتظری کردی مهدي ازوجي
    در دندان‌پزشکی قانونی، تخمین سن با استفاده از رادیوگراف دندان صورت می‌گیرد. هدف ما، خودکارکردن این مراحل با استفاده از پردازش تصویر و تکنیک‌های تشخیص الگو است. با داشتن رادیوگراف دندان، کانتور استخراج شده و ویژگی‌هایی مانند عرض اپکس (apex) و طول دندان از آن استخراج می‌ش چکیده کامل
    در دندان‌پزشکی قانونی، تخمین سن با استفاده از رادیوگراف دندان صورت می‌گیرد. هدف ما، خودکارکردن این مراحل با استفاده از پردازش تصویر و تکنیک‌های تشخیص الگو است. با داشتن رادیوگراف دندان، کانتور استخراج شده و ویژگی‌هایی مانند عرض اپکس (apex) و طول دندان از آن استخراج می‌شود که در تخمین سن مورد استفاده قرار می‌گیرد. افزایش بهینه وضوح تصاویر رادیوگرافی، مرحله مهمی در استخراج کانتور و تخمین سن است. در این مقاله، هدف بهبود وضوح تصویر به منظور استخراج ناحیه مناسب و قطعه‌بندی مناسب دندان است که در نتیجه منجر به تخمین سن بهتری می‌شود. در این مدل، به دلیل پایین‌بودن وضوح تصاویر رادیوگراف، به منظور افزایش دقت استخراج ناحیه مورد نظر هر دندان (ROI)، وضوح تصویر با استفاده از آنتروپی مکانی که مبتنی بر توزیع مکانی شدت روشنایی پیکسل‌هاست، به همراه روش‌های افزایش وضوح دیگر مانند هرم‌های لاپلاسین، افزایش می‌یابد. افزایش وضوح تصویر، منجر به استخراج ROI مناسب و حذف نواحی ناخواسته می‌شود. پایگاه داده مورد استفاده در این پژوهش، 154 رادیوگراف پانورامیک نوجوانان است که 73 نفر آن مرد و 81 نفر آن زن هستند. این پایگاه داده از دانشگاه علوم پزشکی بابل تهیه شده است. نتایج نشان می‌دهد با استفاده از روش‌های قطعه‌بندی دندان ثابت و فقط با اعمال روش پیشنهادی مؤثر در بهبود وضوح تصویر، استخراج ROI مناسب از 66% به 78% افزایش یافت که بهبود خوبی را نشان می‌دهد. سپس ROI استخراج‌شده، تحویل بلوک قطعه‌بندی و استخراج کانتور می‌شود و پس از استخراج کانتور، تخمین سن صورت می‌گیرد. تخمین سن صورت‌گرفته با استفاده از روش پیشنهادی، در مقایسه با روشی که از الگوریتم پیشنهادی در افزایش وضوح تصویر استفاده نمی‌کند، به مقدار تخمین دستی سن نزدیک‌تر است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - پروتکل بهبودیافته مخابره مستقیم نیمه‌کوانتومی
    زینب رشیدی منیره هوشمند
    برخلاف رمزنگاری کلاسیک که امنیت آن مبتنی بر پیچیدگی محاسباتی است، رمزنگاری کوانتومی دارای امنیت بی‌قید و شرط بوده که بر مبنای محدودیت‌های فیزیکی تأمین می‌شود. تا کنون نسخه نیمه‌کوانتومی بسیاری از مسایل پروتکل‌های مخابره امن کوانتومی پیشنهاد شده است. در این پژوهش به بررس چکیده کامل
    برخلاف رمزنگاری کلاسیک که امنیت آن مبتنی بر پیچیدگی محاسباتی است، رمزنگاری کوانتومی دارای امنیت بی‌قید و شرط بوده که بر مبنای محدودیت‌های فیزیکی تأمین می‌شود. تا کنون نسخه نیمه‌کوانتومی بسیاری از مسایل پروتکل‌های مخابره امن کوانتومی پیشنهاد شده است. در این پژوهش به بررسی پروتکل‌های نیمه‌کوانتومی پرداخته‌ایم که کاربران بدون توزیع کلید، به صورت مستقیم به پیام محرمانه دست خواهند یافت. فاکتور مهمی که برای تحلیل عملکرد پروتکل‌های ارتباط مستقیم امن کوانتومی به کار گرفته می‌شود، بازدهی می‌باشد. پروتکل پیشنهادی مخابره امن نیمه‌کوانتومی، در برابر انواع حملات کوانتومی بررسی شده است. در طرح پیشنهادی برای کدگشایی پیام محرمانه توسط گیرنده، نیاز به دنباله‌ای از تک فوتون‌ها است که در مرحله اول توسط کنترل‌کننده تولید می‌شود. پروتکل پیشنهادی دارای بازدهی 50% است که نسبت به پروتکل قبلی که دارای بازدهی 66/6% است، بازدهی بالاتری دارد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - محاسبه میانگین درجه رنگی گراف‌ها در زمان زیرخطی
    محمدعلی آبام محمدرضا بهرامی
    گراف‌ها یکی از ساختارهای مهم و پرکاربرد در ذخیره‌سازی داده‌ها هستند. برخی اوقات رئوس گراف‌ها دربردارنده ویژگی‌هایی است که محاسبه میزان اثر آنها بر روی گراف از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این نوشتار برخی از این ویژگی‌ها را به کمک رنگ‌ها و درجه رنگی مدل کرده و حل بسیار چکیده کامل
    گراف‌ها یکی از ساختارهای مهم و پرکاربرد در ذخیره‌سازی داده‌ها هستند. برخی اوقات رئوس گراف‌ها دربردارنده ویژگی‌هایی است که محاسبه میزان اثر آنها بر روی گراف از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این نوشتار برخی از این ویژگی‌ها را به کمک رنگ‌ها و درجه رنگی مدل کرده و حل بسیار سریع مسئله را به کمک دو الگوریتم زیرخطی که نیازی به مشاهده همه اطلاعات ندارد، مورد بررسی قرار می‌دهیم. در روش اول فرض می‌کنیم اطلاعات هر رأس از گراف و ویژگی‌های آن را می‌دانیم و سپس یک الگوریتم تقریبی با ضریب به ازای داده‌شده برای آن ارائه می‌دهیم. سپس در بخش بعدی این فرض را کنار گذاشته و نشان می‌دهیم همچنان می‌توان به چنین تقریبی دست یافت در حالی که امید ریاضی زمان اجرای الگوریتم ارائه‌شده زیرخطی است. پرونده مقاله