• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات حسین سیفی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - برنامه‌ريزي توسعه توأم پست‌ها و خطوط فوق توزيع به كمك الگوريتم‌هاي ژنتيک GA، اجتماع مورچگان AC و تركيب ژنتيك با اجتماع مورچگان GA & AC
    وحید امیر حسین سیفی محمدصادق سپاسیان غلامرضا یوسفی
    در اين مقاله کاربرد روش‌هاي جديد بهينه‌سازي در توسعه توأم پست‌ها و خطوط فوق توزيع مطرح مي‌شود. اين روش، ترکيبي بهينه از کانديدهاي توسعه پست‌ها و خطوط فوق توزيع به منظور حداقل‌کردن تابع هدف را مشخص مي‌کند، در حالي که قيود مختلف توسعه شبکه و احتمال پيشامد خطاي يگانه در خط چکیده کامل
    در اين مقاله کاربرد روش‌هاي جديد بهينه‌سازي در توسعه توأم پست‌ها و خطوط فوق توزيع مطرح مي‌شود. اين روش، ترکيبي بهينه از کانديدهاي توسعه پست‌ها و خطوط فوق توزيع به منظور حداقل‌کردن تابع هدف را مشخص مي‌کند، در حالي که قيود مختلف توسعه شبکه و احتمال پيشامد خطاي يگانه در خطوط و ترانسفورماتورها را در نظر مي‌گيرد. در کانديداهاي مختلف توسعه پست‌ها و شبکه، ساخت خطوط يا نصب پست‌هاي جديد يا افزايش ظرفيت خطوط و پست‌ها در نظر گرفته مي‌شود. همچنين در برنامه‌ريزي توسعه ارائه‌شده، ناحيه سرويس‌دهي، ظرفيت بهينه و نوع ترانسفورماتورهاي پست‌هاي فوق توزيع (HV/MV) مشخص مي‌شود. در اين تحقيق، روش الگوريتم ژنتيک، الگوريتم مورچگان و روش ترکيبي الگوريتم مورچگان و ژنتيک که براي حل اين مسأله پيشنهاد شده است، مقايسه مي‌شوند. همچنين نتايج، با برنامه‌ريزي توسعه جداگانه پست‌ها و شبکه فوق توزيع روي شبکه نمونه مقايسه مي‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - برنامه‌ريزي توسعه شبكه‌هاي انتقال HVAC-HVDC با در نظر گرفتن تلفات و قيود ايمني با يك روش تكاملي تركيبي
    سیدجلال سیدشنوا حسین سیفی محمدصادق سپاسیان
    در اين مقاله روشي براي برنامه‌ريزي توسعه شبكه‌هاي انتقال تركيبي HVAC - HVDC در افق مورد نظر ارائه شده است. در روش ارائه‌شده، اثر اتصالات HVDC بر كل شبکه در نظر گرفته شده است و علاوه بر هزينه سرمايه‌گذاري، هزينه فعلي تلفات كل سيستم و مقاومت شبكه در برابر پيشامدهاي مورد ن چکیده کامل
    در اين مقاله روشي براي برنامه‌ريزي توسعه شبكه‌هاي انتقال تركيبي HVAC - HVDC در افق مورد نظر ارائه شده است. در روش ارائه‌شده، اثر اتصالات HVDC بر كل شبکه در نظر گرفته شده است و علاوه بر هزينه سرمايه‌گذاري، هزينه فعلي تلفات كل سيستم و مقاومت شبكه در برابر پيشامدهاي مورد نظر در مقايسه اقتصادي بين شبكه‌هاي كاملاً AC و شبكه‌هاي تركيبي شامل اتصالات HVDC مورد استفاده قرار گرفته‌اند. مسأله برنامه‌ريزي توسعه شبكه انتقال ترکیبی به‌صورت يك مسأله غير خطي تركيبي عددصحيح نامحدب مدل‌سازي شده و براي حل مدل از يك الگوريتم تكاملي بر مبناي روش ابتكاري تركيبي الگوريتم ژني، تكاملي تفاضلي و شبيه‌سازي گداختگي فلزات استفاده شده است. به‌علاوه با توجه به ماهيت خاص شبكه انتقال، از روش حصاركشي براي هدايت فرآيند بهينه‌سازي و از روش شمارش ضمني براي تقويت جستجوهاي محلي در الگوريتم تركيبي استفاده شده است. روش ابتكاري پيشنهادشده بر روي چندين شبكه آزمون مورد آزمايش قرار گرفته و نتايج آنها ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - بهبود پايداري سيستم‌هاي قدرت بوسيله كنترل مقاوم تحريك ژنراتور با روش پسخور كمي
    اصغر اکبری فرود حسین سیفی علی خاکی صدیق
    عملكرد كنترل‌كننده طراحي‌شده براي يك سيستم، به دقت مدل‌سازي انجام‌شده از آن سيستم وابسته است. اغلب مدل‌سازي‌ها با تقريب زيادي همراه است. كنترل‌كننده‌هاي رايج سيستم تحريك به‌همين دليل اغلب نمي‌توانند در تمام حالت‌هاي بهره‌برداري مشخصات مطلوب را در خروجي سيستم تضمين نماين چکیده کامل
    عملكرد كنترل‌كننده طراحي‌شده براي يك سيستم، به دقت مدل‌سازي انجام‌شده از آن سيستم وابسته است. اغلب مدل‌سازي‌ها با تقريب زيادي همراه است. كنترل‌كننده‌هاي رايج سيستم تحريك به‌همين دليل اغلب نمي‌توانند در تمام حالت‌هاي بهره‌برداري مشخصات مطلوب را در خروجي سيستم تضمين نمايند. در اين مقاله يك سيستم كنترل تحريك مقاوم با استفاده از تئوري پسخور كمي طراحي شده است. در طراحي اين كنترل‌كننده، تمامي نامعيني‌هاي پارامتري ژنراتور، اعم از نامعيني در T’d ، D، H، x’d و xd و نامعيني ناشي از شبكه، همچون تغيير شرايط بهره‌برداري، تغيير ولتاژ و تغيير رآكتانس شبكه، در نظر گرفته شده است. در طراحي اين كنترل‌كننده مقاوم، از روش دوم هورويتز در تئوري پسخور كمي غير خطي استفاده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - مدیریت استاتیكی و مبتنی بر تحلیل حساسیت تراكم انتقال در بازارهای رقابتی برق
    محمد تبریزیان حسین سیفی محمدکاظم شیخ‌الاسلامی
    مدیریت تراكم یكی از مهم‌ترین مباحث مدیریت شبكه‌های انتقال در سیستم‌های قدرت تجدید ساختار شده و بازارهای برق دنیا می‌باشد. در این مقاله پس از بررسی موضوع تراكم انتقال، روشی كامل‌تر نسبت به مقالات قبلی برای مدیریت استاتیكی کوتاه‌مدت تراكم ارائه خواهد شد. مبنای روش پیشنهاد چکیده کامل
    مدیریت تراكم یكی از مهم‌ترین مباحث مدیریت شبكه‌های انتقال در سیستم‌های قدرت تجدید ساختار شده و بازارهای برق دنیا می‌باشد. در این مقاله پس از بررسی موضوع تراكم انتقال، روشی كامل‌تر نسبت به مقالات قبلی برای مدیریت استاتیكی کوتاه‌مدت تراكم ارائه خواهد شد. مبنای روش پیشنهادی، برنامه‌ریزی (دیسپچ) مجدد تولید توان‌های حقیقی و راكتیو در شین‌های حساس شبكه بر اساس تعیین ضرایب توزیع تراكم (ضرایب حساسیت) و دسته‌بندی شین‌های شبكه انتقال بر پایه این ضرایب حساسیت است. در این مقاله، بازار برق و فرآیندهای آن به‌صورت تركیبی مدل شده است و امکان وجود قراردادهای قطعی انتقال نیز در نظر گرفته شده است. در پایان، روش پیشنهادی بر یكی از شبكه‌های استاندارد، مورد آزمون قرار گرفته است و نتایج عددی كارآمدی آن را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - جایگذاری و تحلیل عملکرد UPFC در سيستم‌هاي تجدید ساختار یافته
    علی‌اکبر ابریشمی علی  یزدیان ورجانی حسین سیفی
    در این مقاله مدل جدیدی برای کنترل‌کننده یکپارچه توان (UPFC) در حالت ماندگار ارائه شده است. با استفاده از این مدل، عوامل مؤثر در تغییر تابع هدف بازار برق، ناشی از اضافه‌شدن UPFC به شبکه، به چهار مؤلفه شامل افزایش امپدانس سری خط، جبران‌سازی توان راکتیو موازی، مؤلفه هم‌فاز چکیده کامل
    در این مقاله مدل جدیدی برای کنترل‌کننده یکپارچه توان (UPFC) در حالت ماندگار ارائه شده است. با استفاده از این مدل، عوامل مؤثر در تغییر تابع هدف بازار برق، ناشی از اضافه‌شدن UPFC به شبکه، به چهار مؤلفه شامل افزایش امپدانس سری خط، جبران‌سازی توان راکتیو موازی، مؤلفه هم‌فاز ولتاژ سری و مؤلفه قائم ولتاژ سری تجزیه شده است. در مطالعات عددی با جایگذاری UPFC در نقاط مختلف شبکه آزمون تأثیر هر مؤلفه در تغییر تابع هدف بازار برق با شبیه‌سازی اندازه‌گیری شده و با نتایج حاصل از روش تحلیلی مقایسه شده است. همچنین هزینه تأمین مگاوات و مگاوار بعدی (ضرایب LMP) با استفاده از پخش بار بهینه محاسبه شده و ارتباط تنظیمات بخش سری UPFC با این ضرایب مورد مطالعه قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - ارزيابي احتمالاتي قابليت تبادل کلي شبکه‌هاي انتقال در حضور مزرعه‌هاي بادي
    مريم رمضاني محمودرضا حقی‌فام حسین سیفی محسن پارسامقدم
    اخيراً توليد برق از باد به‌عنوان يک منبع انرژي تجديد‌پذير در بسياري از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. با روند رو به افزايش نفوذ مزرعه‌های بادي در سيستم‌هاي قدرت، اصلاح روش‌هاي موجود ارزيابي و مديريت اين سيستم‌ها امري اجتناب‌‌ناپذير است. بررسي قابليت تبادل شبکه انتقال چکیده کامل
    اخيراً توليد برق از باد به‌عنوان يک منبع انرژي تجديد‌پذير در بسياري از کشورها مورد توجه قرار گرفته است. با روند رو به افزايش نفوذ مزرعه‌های بادي در سيستم‌هاي قدرت، اصلاح روش‌هاي موجود ارزيابي و مديريت اين سيستم‌ها امري اجتناب‌‌ناپذير است. بررسي قابليت تبادل شبکه انتقال يکي از مطالعات مهم در سيستم‌هاي قدرت تجديدساختار يافته است که به‌منظور ارزيابي حد تبادل توان ميان نواحي سيستم از طريق شبکه و مديريت تبادلات آتي انجام مي‌شود. در اين مقاله چگونگی ارزيابي احتمالاتي قابليت تبادل در سيستم‌هاي قدرت چندناحيه‌اي برخوردار از مزرعه‌هاي بادي مطرح مي‌شود. ابتدا روش کلی ارزیابی با استفاده از شبيه‌سازي مونت‌کارلو، با لحاظ تغییرات بار شبکه و توان خروجي مزرعه بادي مطرح می‌گردد. در هر تکرار شبيه‌سازي، قابلیت تبادل با استفاده از برنامه‌ريزي رياضي مبتني بر پخش بار بهينه محاسبه مي‌شود. سپس تغییرات احتمالاتی قابلیت تبادل برای یک سطح بار ثابت مورد بررسی قرار گرفته و استفاده از تحليل ريسک به‌عنوان ابزار تصميم‌گيري و سنجش پيشنهاد می‌شود. در ادامه تغییرات توأم باد و بار برای ارزیابی قابلیت تبادل لحاظ‌شده و کاربرد روش دسته‌بندي اطلاعات در کاهش واریانس شبيه‌سازي مونت‌کارلو مطرح مي‌شود. کارايي روش‌هاي پيشنهادي با استفاده از شبکه آزمون 24 باسه IEEE - RTS مورد بحث قرار مي‌گيرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - پخش بار بهينه در شبكه‌هاي انتقال HVAC/HVDC با يك الگوريتم ابتكاري تركيبي
    سيدجلال سيدشنوا حسین سیفی محمدصادق سپاسیان
    در اين مقاله مدلي براي پخش‌ بار بهينه در شبكه‌هاي انتقال HVAC/HVDC ارائه شده است. پخش بار بهينه از ابزارهاي اصلي در مطالعات برنامه‌ريزي و بهره‌برداري از شبكه‌هاي برق مي‌باشد. عدم تحدب، غير خطي بودن، وجود متغيرهاي گسسته در كنار متغيرهاي پيوسته و وجود همبستگي بالا بين متغ چکیده کامل
    در اين مقاله مدلي براي پخش‌ بار بهينه در شبكه‌هاي انتقال HVAC/HVDC ارائه شده است. پخش بار بهينه از ابزارهاي اصلي در مطالعات برنامه‌ريزي و بهره‌برداري از شبكه‌هاي برق مي‌باشد. عدم تحدب، غير خطي بودن، وجود متغيرهاي گسسته در كنار متغيرهاي پيوسته و وجود همبستگي بالا بين متغيرها، مسأله پخش بار بهينه را به مسأله‌اي پيچيده تبديل كرده است. در مدل ارائه‌شده اين مقاله براي پخش بار بهينه، پارامترهاي كنترلي شبكه و اتصالات HVDC موجود در آن به‌نحوي تنظيم مي‌شوند كه نياز به تجهيزات اضافي براي عملكرد مناسب شبكه در حالت پخش بار AC حداقل شده و در عين حال شبكه بيشترين حاشيه امنيت را داشته باشد. براي حل مدل ارائه‌شده يك الگوريتم تكاملي تركيبي حاصل از تركيب روش‌هاي ابتكاري PSO و روش تكامل تفاضلي پيشنهاد شده و كارايي مدل و الگوريتم پيشنهادي براي شبكه آزمون 30 باس IEEE مورد آزمايش قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - طراحی چارچوب پرداخت هزینه خدمات جانبی پایداری سیگنال کوچک به پایدارسازهای سیستم قدرت در محیط تجدید ساختار
    عرفان رياحي ساماني حسین سیفی محمدکاظم شیخ‌الاسلامی
    حفظ محدوده‌های مجاز بهره‌برداری از جمله وظایف اصلي بهره‌بردار مستقل سیستم (ISO) می‌باشد. افزایش روزافزون مصرف انرژي الکتريکي و تجديد ساختار در سيستم‌هاي قدرت باعث شده است که اين سيستم‌ها در نزديکي حدود پايداري خود کار کنند. يکي از مسائلي که در بهره‌برداري از سيستم‌هاي ق چکیده کامل
    حفظ محدوده‌های مجاز بهره‌برداری از جمله وظایف اصلي بهره‌بردار مستقل سیستم (ISO) می‌باشد. افزایش روزافزون مصرف انرژي الکتريکي و تجديد ساختار در سيستم‌هاي قدرت باعث شده است که اين سيستم‌ها در نزديکي حدود پايداري خود کار کنند. يکي از مسائلي که در بهره‌برداري از سيستم‌هاي قدرت بايد مد نظر قرار گيرد پايداري سيستم در مقابل اغتشاشات سيگنال کوچک مي‌باشد. از جمله تجهیزاتی که می‌تواند در بهبود این پایداری مورد استفاده ISO قرار گیرد، می‌توان به پایدارساز سیستم قدرت اشاره نمود. در اين مقاله ابتدا مسئله تأثیر PSS بر پایداری سیگنال کوچک و تأثیر آن بر هزینه تولید پرداخته شده است و براي اين منظور الگوريتم NSGA-II مورد استفاده قرار گرفته شده است. همچنين سعي شده است تأثیر PSS واحدهای تولیدی در محیط تجدید ساختار بررسي شود و خدمتی که این تجهیزات ارائه می‌کنند به‌عنوان یک خدمت جانبی جدید معرفی و ارزش‌گذاری گردد. همچنین چارچوب مناسبی برای پرداخت عادلانه به PSS های شبکه بابت خدمتی که ارائه می‌نمایند، معرفی گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - تحليل ديناميك بلندمدت بازار برق ناشي از منطقيت محدود تصميمات سرمايه‌گذاران تحت طراحي‌هاي مختلف بازار
    ابراهیم خرم حسین سیفی محمدکاظم شیخ‌الاسلامی
    در اين مقاله ديناميك بلندمدت بازار برق، ناشي از منطقيت محدود تصميمات سرمايه‌‌گذاران به كمك روش ديناميك سيستم (SD) و تحت طراحي‌هاي مختلف بازار شامل بازار انرژي تنها(EO) ، بازار با ذخيره بهره‌برداري (OR)، بازار با پرداخت ظرفيت ثابت (FCP) و بازار مبتني بر منحني تقاضاي ظرفي چکیده کامل
    در اين مقاله ديناميك بلندمدت بازار برق، ناشي از منطقيت محدود تصميمات سرمايه‌‌گذاران به كمك روش ديناميك سيستم (SD) و تحت طراحي‌هاي مختلف بازار شامل بازار انرژي تنها(EO) ، بازار با ذخيره بهره‌برداري (OR)، بازار با پرداخت ظرفيت ثابت (FCP) و بازار مبتني بر منحني تقاضاي ظرفيت (DC) تحليل شده است. همچنين مسير مبتني بر تعادل بلندمدت، جهت مقايسه تعيين شده است. نتايج شبيه‌سازي نشان مي‌دهد كه طراحي‌هاي مختلف بازار ديناميك‌هاي بسيار متفاوتي دارند و مي‌توان با انتخاب طراحي مناسب تا حد زيادي ديناميك بازار را كنترل كرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - روش نوین مدل‌سازی و پاسخ‌یابی بهینه مطلق برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال با لحاظ شرایط پیشامد
    ابوالفضل ناطقی حسین سیفی محمدکاظم شیخ‌الاسلامی محمدصادق سپاسیان
    برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال، یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه‌ریزی توسعه شبکه برق می‌باشد. تا کنون روش‌های مختلفی جهت انجام این برنامه‌ریزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند تا بتوانند بهترین حالت توسعه شبکه انتقال را ارائه دهند. در این مقاله، روش‌های برنامه‌ریزی خطی ترکیبی ع چکیده کامل
    برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال، یکی از مهم‌ترین بخش‌های برنامه‌ریزی توسعه شبکه برق می‌باشد. تا کنون روش‌های مختلفی جهت انجام این برنامه‌ریزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند تا بتوانند بهترین حالت توسعه شبکه انتقال را ارائه دهند. در این مقاله، روش‌های برنامه‌ریزی خطی ترکیبی عدد- صحیح (MILP) و برنامه‌ریزی غیر خطی ترکیبی عدد- صحیح (MINLP) جهت انجام مطالعات برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال مورد استفاده قرار گرفته و روش جدید برنامه‌ریزی غیر خطی (NLP) با حذف عدد صحیح به‌عنوان روشی جدید معرفی گشته است. همچنین در انجام مسأله برنامه‌ریزی، حالات مختلف وقوع پیشامد نیز در حل مسأله وارد شده است كه در مطالعات گذشته، اين مهم صورت نگرفته بود. برای حل مسأله، ترکیب‌های مختلفی از توابع هدف شامل هزینه توسعه، هزینه بهره‌برداری و هزینه تلفات مورد توجه قرار گرفته و نتایج حالات مختلف با یکدیگر مقایسه شده‌اند. برای بررسی امکان دسترسی به نقطه بهینه مطلق در مسأله حاضر، روش حل BARON به‌عنوان روش حل مناسب مورد استفاده قرار گرفته است. روش‌های ارائه‌شده بر روی شبکه نمونه 6شینه گارور و شبکه 118شینه IEEE اعمال شده است. نتایج به‌دست آمده، نشان‌دهنده امکان دسترسی به نقطه بهینه مطلق با دقت و سرعت بالا با استفاده از روش‌های مدل‌سازی MINLP و NLP است. همچنین مشاهده می‌شود که با در نظرگیری حالات وقوع پیشامد، نتایج توسعه شبکه، دقیق‌تر و صحیح‌تر خواهد بود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - ارزيابي امنيت استاتيكي و ديناميكي سيستم قدرت بر اساس ريسك و بهبود آن به وسیله برنامه‏ریزی مجدد تولید
    مرتضی سعیدی حسین سیفی
    تعيين سطح امنيت سيستم قدرت، به‌طور سنتي با استفاده از معيارهاي قطعي انجام مي‌پذيرد. با استفاده از اين معيار در نهايت نقاط بهره‏برداري سيستم قدرت به دو دسته داراي امنيت و فاقد امنيت دسته‏بندي مي‌شود. اگر در صورت وقوع يک خطاي مشخص، متغيرهاي بهره‏برداري از حدود خود خارج شو چکیده کامل
    تعيين سطح امنيت سيستم قدرت، به‌طور سنتي با استفاده از معيارهاي قطعي انجام مي‌پذيرد. با استفاده از اين معيار در نهايت نقاط بهره‏برداري سيستم قدرت به دو دسته داراي امنيت و فاقد امنيت دسته‏بندي مي‌شود. اگر در صورت وقوع يک خطاي مشخص، متغيرهاي بهره‏برداري از حدود خود خارج شوند (شرايط فاقد امنيت) لازم است تصميمات پيشگيرانه‌اي اتخاذ شود تا از امنيت سيستم در صورت وقوع خطا اطمينان حاصل گردد. علاوه بر معيار قطعي جهت تعيين سطح امنيت سيستم قدرت، اخيراً از معيار احتمالاتي و يا معيار بر اساس ريسک استفاده مي‏شود. ارزيابي امنيت بر اساس ريسک، بر محاسبه شاخص ريسک استوار مي‏باشد. در اين مقاله شاخص‌هاي ريسک امنيت استاتيکي و امنيت ديناميکي مطالعه و بررسي شده است. يک شاخص جديد ريسک پايداري گذرا تعريف شده و از آن در تصميمات بهره‌بردار استفاده شده است. به‌طور معمول امنيت به‌عنوان يک قيد در تصميمات بهره‌برداري در نظر گرفته مي‌شود. در اين مقاله براي اولين بار، شاخص ريسک امنيت استاتيکي به‌عنوان تابع هدف و شاخص ريسک امنيت ديناميکي به‌عنوان قيد مسأله برنامه‌ريزي مجدد توليد لحاظ شده است. تصميم بهره‌بردار در دو حالت ارزيابي قطعي و ارزيابي بر اساس ريسک مقايسه شده ‏است. متغير حالت بهره‌برداري، ميزان توان اکتيو توليدي نيروگاه‏ها و ولتاژ مرجع ژنراتورها بوده و از الگوريتم بهينه‏سازي گروهي پرندگان به دليل کارایي بالاي آن جهت رسيدن به نقطه بهينه توليد استفاده شده ‏است. تابع هدف پيشنهادي شامل حداقل‌سازي هزينه توليد و حداکثرسازي امنيت (حداقل‌سازي شاخص ريسک امنيت) و قيد مسأله شامل در محدوده‌بودن شاخص ريسک پايداري گذرا مي‌باشد. قابليت بالاي روش پيشنهادي بر روي شبکه 24 شين IEEE نشان داده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - تحلیل احتمالاتی پایداری سیگنال کوچک سیستم قدرت و تنظیم هماهنگ PSSها و TCSC با در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید مزرعه بادی
    هادی احمدی حسین سیفی
    با کاهش منابع سوخت‌های فسیلی و افزایش آلودگی محیط زیست، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر روز به روز در حال افزایش است. از سوی دیگر، وقوع تجدید ساختار در صنعت برق موجب حضور هرچه بیشتر منابع تولید پراکنده در بازار برق رقابتی شده و در چنین شرایطی، فضا برای حضور مزارع بادی و چکیده کامل
    با کاهش منابع سوخت‌های فسیلی و افزایش آلودگی محیط زیست، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر روز به روز در حال افزایش است. از سوی دیگر، وقوع تجدید ساختار در صنعت برق موجب حضور هرچه بیشتر منابع تولید پراکنده در بازار برق رقابتی شده و در چنین شرایطی، فضا برای حضور مزارع بادی و تأمین بخشی از توان سیستم کاملاً مساعد می‌باشد. اما توان تولیدی مزرعه بادی وابسته به سرعت باد بوده و این عدم قطعیت در تولید موجب افزایش نگرانی‌ها در مورد اتصال این منابع به سیستم و بهره‌برداری از آنها شده است. از این رو در این مقاله روشی احتمالاتی برای مطالعه پایداری سیگنال کوچک سیستم با در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید مزارع بادی با استفاده از روش PCM ارائه شده است. روش PCM بر پایه چندجمله‌ای‌های متعامد استوار می‌باشد که یک مدل خطی از خروجی مطلوب فراهم می‌آورد. با تغییر مداوم نقطه کار ناشی از تغییرات توان خروجی مزرعه بادی، پارامترهای تجهیزات کنترلی باید دوباره و بر اساس شرایط بهره‌برداری جدید تنظیم گردند. بدین منظور از الگوریتم ژنتیک و مدل‌های تقریبی به دست آمده برای توابع چگالی احتمال مقادیر ویژه بحرانی از روش PCM استفاده شده است. به منظور اعتبارسنجی روش پیشنهادی، از دو سیستم 10 ماشین و 16 ماشین IEEE استفاده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - مدل‌سازي، ارزيابي و کاهش اثر عدم قطعيت‌هاي سمت عرضه و تقاضا در ديناميك بلندمدت بازار برق
    ابراهیم خرم حسین سیفی محمدکاظم شیخ‌الاسلامی
    در اين مقاله ديناميك بلندمدت بازار برق با در نظر گرفتن عدم قطعيت‌ تقاضاي بار و عدم قطعيت‌هاي سمت عرضه شامل عدم قطعيت دسترس‌پذيري نيروگاه‌ها، عدم قطعيت توليد نيروگاه‌هاي آبي و عدم قطعيت توليد نيروگاه‌هاي بادي به كمك روش ديناميك سيستم (SD) مدل‌سازي شده است. همچنين نقش پرد چکیده کامل
    در اين مقاله ديناميك بلندمدت بازار برق با در نظر گرفتن عدم قطعيت‌ تقاضاي بار و عدم قطعيت‌هاي سمت عرضه شامل عدم قطعيت دسترس‌پذيري نيروگاه‌ها، عدم قطعيت توليد نيروگاه‌هاي آبي و عدم قطعيت توليد نيروگاه‌هاي بادي به كمك روش ديناميك سيستم (SD) مدل‌سازي شده است. همچنين نقش پرداخت ظرفيت بر ديناميك بازار برق و بر اثرات عدم قطعيت‌ها بر ديناميك بازار مدل‌سازي و تحليل شده است. نتايج شبيه‌سازي، ميزان و نحوه تأثير هر يك از عدم قطعيت‌ها بر ديناميك بازار و اهميت آنها در مدل‌سازي ديناميك بازار برق و نيز تأثير مكانيزم‌ پرداخت ظرفيت بر ميزان اثرگذاري عدم قطعيت‌ها بر ديناميك بازار برق را نشان مي‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - مدل‌سازي و ارزيابي قابليت اطمينان سيستم قدرت ترکيبي و تحليل‌هاي قابليت اطمينان- محور به کمک شبکه‌هاي بيزي
    مجتبي الياسي حسین سیفی محمودرضا حقی‌فام
    شبکه‌هاي بيزي به عنوان چارچوبي قدرتمند براي بررسي پديده‌هاي احتمالاتي در بسياري از مسایل دنياي واقعي کاربرد موفقيت‌آميزي داشته اما در حوزه قابليت اطمينان سيستم‌هاي قدرت ترکيبي به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. در مقايسه با روش‌هاي رايج، ارزيابي قابليت اطمينان با شبکه‌ها چکیده کامل
    شبکه‌هاي بيزي به عنوان چارچوبي قدرتمند براي بررسي پديده‌هاي احتمالاتي در بسياري از مسایل دنياي واقعي کاربرد موفقيت‌آميزي داشته اما در حوزه قابليت اطمينان سيستم‌هاي قدرت ترکيبي به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. در مقايسه با روش‌هاي رايج، ارزيابي قابليت اطمينان با شبکه‌هاي بيزي هم در مدل‌سازي و هم در تحليل، قابليت‌هاي افزوده‌اي فراهم مي‌کند. از ديدگاه مدل‌سازي، بسياري از فرضيات محدودکننده روش‌هاي رايج حذف مي‌شود و از ديدگاه تحليل، امکان انجام بسياري از تحليل‌هاي قابليت اطمينان- محور فراهم مي‌شود که در روش‌هاي رايج به ندرت در دسترس و به سختي قابل انجام است. در اين مقاله، روشي جديد مبتني بر مجموعه‌هاي انقطاع حداقل براي مدل‌سازي قابليت اطمينان، ارزيابي قابليت اطمينان و تحليل‌هاي قابليت اطمينان- محور در سيستم‌هاي قدرت ترکيبي با شبکه‌هاي بيزي پيشنهاد شده است. ابتدا روشي جديد براي تعيين مجموعه‌هاي انقطاع حداقل در سيستم قدرت ترکيبي ارائه شده است. بر مبناي مجموعه‌هاي انقطاع حداقل، داده‌هاي قابليت اطمينان تجهيزات و ارتباط منطقي بين گره‌ها، ساختار و پارامترهاي مدل بيزي براي قابليت اطمينان سيستم قدرت ترکيبي تعيين شده است. براي کاهش بار محاسباتي و کاربردپذيري روش براي سيستم‌هاي بزرگ، گره‌هاي واسط پيشنهاد و با مدل بيزي ترکيب شده است. با استفاده از مدل بيزي، تحليل‌هاي قابليت اطمينان- محور متعددي بر روي سيستم قدرت ترکيبي ارائه شده که براي مطالعات مختلف سيستم قدرت مفيد بوده و در روش‌هاي رايج به سختي قابل انجام است. براي نمايش چگونگي استخراج مدل بيزي قابليت اطمينان، روش پيشنهادي در شبکه RBTS به اجرا درآمده و براي اعتبارسنجي، نتايج آن با روش‌هاي ديگر مقايسه شده است. نتايج اجراي تحليل‌هاي مختلف قابليت اطمينان- محور در اين شبکه بررسي شده و همچنين براي نمايش امکان‌پذيري در شبکه‌هاي بزرگ، روش پيشنهادي بر روي RTS اجرا شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - چارچوبي براي مديريت تراکم و تسویه انرژی و ذخیره در بازارهاي برق چندگانه
    علي کريمي ورکاني حسین سیفی محمدکاظم شیخ‌الاسلامی
    يکي از موضوعات جديد در شبکه‌هاي قدرت مدرن، امکان تبادل اقتصادي انرژي بين بازارهاي برق موجود در کشورها يا نواحي مختلف است. اين موضوع خصوصاً در کشورهاي اروپايي تحت عنوان کوپلينگ بازارهاي برق مطرح شده است. در این مقاله، چارچوبی برای مدیریت تراکم شبکه انتقال و تسویه بازارها چکیده کامل
    يکي از موضوعات جديد در شبکه‌هاي قدرت مدرن، امکان تبادل اقتصادي انرژي بين بازارهاي برق موجود در کشورها يا نواحي مختلف است. اين موضوع خصوصاً در کشورهاي اروپايي تحت عنوان کوپلينگ بازارهاي برق مطرح شده است. در این مقاله، چارچوبی برای مدیریت تراکم شبکه انتقال و تسویه بازارهای برق چندگانه که در آن شرکت‌کنندگان امکان پیشنهاددهی به صورت هم‌زمان در بازارهای مختلف را از طریق خطوط بین‌ناحیه‌ای دارند، پیشنهاد شده است. در این چارچوب، بازارها به صورت مستقل چیدمان انرژی و ذخیره را انجام می‌دهند و یک نهاد هماهنگ‌کننده نیز تخصیص ظرفیت شبکه انتقال را بین آنها اجرا می‌کند. همچنين سه روش برای تسویه هم‌زمان انرژی و ذخیره پیشنهاد و امکان پیاده‌سازی آنها در شرایط بازارهای چندگانه بحث شده است. برای نشان‌دادن کارایی چارچوب پیشنهادی، آزمایش روی یک سیستم سه‌ناحیه‌ای 15شینه و سیستم استاندارد 96- IEEE RTS در شرایط سه‌بازاری انجام و مزیت آن نسبت به روش‌های دیگر تشریح شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - تخمین برخط پایداری گذرا در سیستم قدرت دوناحیه‌ای بر اساس ترکیب اندازه‌گیری‌های محلی و ناحیه گسترده
    مهرداد عرب‌زاده حسین سیفی محمدکاظم شیخ‌الاسلامی
    پایداری گذرا یکی از مسایل پراهمیت در بهره‌برداری از سیستم‌های قدرت است و لذا ارزیابی وضعیت پایداری گذرای شبکه امری ضروری است. روش‌های معمول ارزیابی وضعیت پایداری گذرا به صورت آفلاین می‌باشد که بر اساس آن مجموعه‌ای از اقدامات پیش‌گیرانه اتخاذ می‌شود و یا مجموعه‌ای از اقد چکیده کامل
    پایداری گذرا یکی از مسایل پراهمیت در بهره‌برداری از سیستم‌های قدرت است و لذا ارزیابی وضعیت پایداری گذرای شبکه امری ضروری است. روش‌های معمول ارزیابی وضعیت پایداری گذرا به صورت آفلاین می‌باشد که بر اساس آن مجموعه‌ای از اقدامات پیش‌گیرانه اتخاذ می‌شود و یا مجموعه‌ای از اقدامات اصلاحی تحت عنوان تدابیر ویژه حفاظتی برای عملکرد در شرایط زمان واقعی طراحی می‌شود. به منظور کاهش ریسک تدابیر اتخاذشده در شرایط زمان واقعی، در این مقاله روشی جدید برای تخمین برخط پایداری گذرا ارائه شده است که بر اساس ترکیب اندازه‌گیری‌های محلی و ناحیه گسترده عمل می‌کند. بر اساس این روش ابتدا سیستم قدرت دوناحیه‌ای با دسته‌بندی ژنراتورهای هم‌نوا و بر اساس روش تک‌ماشین معادل ساده‌سازی شده و سپس از معیار سطوح برابر برای پیش‌بینی پایداری گذرای آن استفاده می‌شود. بر اساس نوآوری روش پیشنهادی، سطح شتاب‌دهنده منحنی توان الکتریکی بر حسب زاویه رتور شبکه تک‌ماشینه معادل در لحظات وقوع خطا از روی سطوح شتاب‌دهنده محاسبه‌شده در هر یک از شین‌های ژنراتوری به صورت محلی محاسبه می‌شود که دقت محاسبات را افزایش می‌دهد. نتایج شبیه‌سازی انجام‌شده بر روی شبکه‌های نمونه 11شینه با چهار ژنراتور سنکرون و 39شینه با 10 ژنراتور سنکرون، کارآمدی روش پیشنهادی را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - مديريت تبادل سيستم‌های چندناحيه‌ای در شرایط شرکت بازیگران شین‌های خارجی در بازارهای چندگانه مجزا
    علی  کریمی حسین سیفی
    در سال‌های اخیر، علاقه‌مندی برای تبادل انرژی بین نواحی یا کشورهای مختلف افزایش یافته است. یکی از روش‌های تبادل انرژی، شرکت‌دادن مستقیم تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان در بازارهای نواحی دیگر با هماهنگی بهره‌برداران نواحی است. در این مقاله، سازوکاری به منظور مدیریت تبادلات س چکیده کامل
    در سال‌های اخیر، علاقه‌مندی برای تبادل انرژی بین نواحی یا کشورهای مختلف افزایش یافته است. یکی از روش‌های تبادل انرژی، شرکت‌دادن مستقیم تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان در بازارهای نواحی دیگر با هماهنگی بهره‌برداران نواحی است. در این مقاله، سازوکاری به منظور مدیریت تبادلات سیستم‌های چندناحیه‌ای که در هر ناحیه یک بازار مجزا فعال است (بازارهای چندگانه مجزا) پیشنهاد شده است. در ساختار مورد نظر، امکان حضور بازیگران شین‌های خارجی در بازار هر ناحیه فراهم شده و سازوکار پیشنهادی توسط نهادی به نام هماهنگ‌کننده اجرا می‌شود. هماهنگ‌کننده، مدیریت تبادلات را به صورت یک فرایند تکراری، هم‌زمان با اجرای بازارهای نواحی تا حفظ کامل امنیت شبکه، با اجرای یک رویکرد فنی انجام می‌دهد. برای نشان‌دادن کارایی سازوکار پیشنهادی، مطالعات شبیه‌سازی بر روی یک سیستم سه‌ناحیه‌ای استاندارد (96- IEEE RTS) در شرایط سه‌بازاری انجام و نتایج آن مقایسه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - انتخاب استراتژی بهینه تعمیراتی یک تجهیز با استفاده از مدل تعمیر و نگهداری مبتنی بر بازرسی
    مرتضی صمدی حسین سیفی محمودرضا حقی‌فام
    تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینان‌محور، ابزاری برای مدیریت تعمیر و نگهداری دارایی‌های استهلاک‌پذیر است. اساس این روش شناسایی مودهای خرابی دارایی‌ها، فرایند استهلاک آنها و برنامه‌ریزی تعمیرات به منظور کاهش ریسک خرابی و هزینه‌های مرتبط با تعمیر و نگهداری است. یکی از روش‌های چکیده کامل
    تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینان‌محور، ابزاری برای مدیریت تعمیر و نگهداری دارایی‌های استهلاک‌پذیر است. اساس این روش شناسایی مودهای خرابی دارایی‌ها، فرایند استهلاک آنها و برنامه‌ریزی تعمیرات به منظور کاهش ریسک خرابی و هزینه‌های مرتبط با تعمیر و نگهداری است. یکی از روش‌های تعمیراتی مورد استفاده در تعمیر و نگهداری قابلیت اطمینان‌محور، تعمیر و نگهداری مبتنی بر بازرسی است. در تعمیر و نگهداری مبتنی بر بازرسی، پس از بازرسی و تعیین وضعیت استهلاک یک تجهیز در مورد نوع تعمیر تصمیم‌گیری می‌شود. در این مقاله، مدلی برای برنامه‌ریزی سالانه تعمیر و نگهداری مبتنی بر بازرسی تجهیزات شبکه ارائه می‌شود. مسئله برنامه‌ریزی به صورت یک مدل احتمالی با متغیرهای باینری به عنوان زمان‌های بازرسی فرمول‌بندی می‌شود و استراتژی بهینه تعمیراتی تعیین می‌شود. این مدل روی یک ترانسفورماتور، پیاده‌سازی و آنالیز حساسیت به منظور بررسی اثر هزینه بازرسی و هزینه خاموشی انجام می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - تشخیص و حذف تاثیر یک حمله سایبری ترکیبی به سیستم کنترل خودکار تولید
    تینا حاجی‌عبداله حسین سیفی سید حامد دلخوش اباتری
    پیشرفت‌های اخیر در سیستم‌های نظارت و کنترل شبکه‌های قدرت، نیازمند زیرساخت مخابراتی برای ارسال و دریافت داده‌های اندازه‌گیری و فرامین کنترلی است. این تعاملات سایبری-فیزیکی، علی‌رغم افزایش کارایی و قابلیت اطمینان، شبکه‌های قدرت را در معرض حملات سایبری‌ قرار داده ‌است. سیس چکیده کامل
    پیشرفت‌های اخیر در سیستم‌های نظارت و کنترل شبکه‌های قدرت، نیازمند زیرساخت مخابراتی برای ارسال و دریافت داده‌های اندازه‌گیری و فرامین کنترلی است. این تعاملات سایبری-فیزیکی، علی‌رغم افزایش کارایی و قابلیت اطمینان، شبکه‌های قدرت را در معرض حملات سایبری‌ قرار داده ‌است. سیستم کنترل خودکار تولید (AGC)، یکی از مهم‌ترین حلقه‌های کنترلی شبکه قدرت است که نیازمند زیرساخت مخابراتی بوده و بسیار مورد توجه حمله‌کنندگان سایبری قرار گرفته است؛ زیرا یک حمله موفق به سیستم AGC، نه تنها تأثیر مستقیمی بر فرکانس سیستم دارد، بلکه می‌تواند پایداری و عملکرد اقتصادی شبکه برق را نیز تحت تأثیر قرار دهد. لذا، آشنایی با تاثیر حملات سایبری به AGC و تبیین راهکارهایی به‌منظور دفاع در برابر آن‌ها دارای ضرورت و اهمیت تحقیقاتی است. در غالب تحقیقات صورت‌گرفته در حوزه حمله-دفاع سیستم AGC، از محدودیت‌های سیستم AGC نظیر باند راکد گاورنر و تاخیر انتقال شبکه‌ مخابراتی در مدل‌سازی چشم‌پوشی شده است. از طرفی، تاکنون درنظرگرفتن هم‌زمان دو حمله سایبری مختلف به سیستم AGC و ارائه روشی به منظور دفاع در برابر آن‌ها مورد بررسی واقع نشده است. در این مقاله، با توجه به کمبودهای پژوهش‌های پیشین، ضمن استفاده از مدل بهبوده‌یافته AGC شامل باند راکد گاورنر و تاخیر انتقال شبکه مخابراتی، به بررسی تأثیر دو حمله تزریق داده‌های اشتباه (FDI) و تأخیر که از مهم‌ترین حملات سایبری به سیستم AGC هستند و همچنین، تأثیر هم‌زمان این دو حمله تحت عنوان حمله سایبری ترکیبی، پرداخته‌ شده است. روش دفاع سه‌مرحله‌ای مبتنی بر فیلتر کالمن به‌منظور تشخیص، تخمین و حذف تاثیر حمله پیشنهاد شده و کارآیی آن بر روی سیستم AGC دوناحیه‌ای مورد آزمایش قرار گرفته است. پرونده مقاله