• فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - خطی‌سازی تقویت‌کننده‌های توان بالا با استفاده از روش Feed Forward اصلاح‌شده
    محمدرضا متولی کسمائی کلاوس سولباخ
    این مقاله یک مدار اصلاح‌شده برای بهبود خطی‌سازی تقویت‌کننده‌های توان بالا بر اساس مدل مدار تقویت‌کننده فیدفوروارد ارائه می‌دهد. به کمک مدل ریاضی المان‌های مورد استفاده، مدار اصلاح شده شبیه‌سازی، ساخته و اندازه‌گیری شده است. مدل تقویت‌کننده توان بالا، به وسیله تقریب دام چکیده کامل
    این مقاله یک مدار اصلاح‌شده برای بهبود خطی‌سازی تقویت‌کننده‌های توان بالا بر اساس مدل مدار تقویت‌کننده فیدفوروارد ارائه می‌دهد. به کمک مدل ریاضی المان‌های مورد استفاده، مدار اصلاح شده شبیه‌سازی، ساخته و اندازه‌گیری شده است. مدل تقویت‌کننده توان بالا، به وسیله تقریب دامنه تابع تبدیل و فاز بهره تقویت‌کننده (که به دامنه ورودی وابسته است) با استفاده از سری تیلور مختلط که فرم ساده‌شده سری ولترا است، انجام گرفت. در اثبات کارکرد عملی طرح، متوجه شده‌ایم که تنظیمات مدار به شرایط هدایت تقویت‌کننده‌ها بستگی دارد و خطی‌شدن سیگنال‌ها فقط برای یک محدوده باریکی از توان ورودی (یا دامنه ورودی) قابل دسترسی است. قسمت اعظم شبیه‌سازی کل مدار به وسیله مدل ناشی از مشخصه‌های تابع تبدیل دو تقویت‌کننده توان بالا تعیین شده است. مدار جدید در مقایسه با تقویت‌کننده فیدفوروارد متداول، ضمن افزایش قابل ملاحظه بازدهی، توان سیگنال‌های مزاحم نوع IMD3 را نیز در دامنه‌های ورودی بزرگ (سیگنال‌های بزرگ) کمینه می‌کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - تشخیص اغتشاشات آیرودینامیکی باد و شکسته‌شدن چرخ‌دنده گیربکس توربین بادی با استفاده از تابع تبدیل موجک
    ابوالقاسم قابل اصغر اکبری فرود
    به منظور بهبود کیفیت توان، تشخیص و شناسایی عوامل دخیل در کاهش کیفیت توان از اولویت برخوردار هستند. از جمله عوامل اصلی در ایجاد فلیکر و هارمونیک در سیستم‌های متصل به توربین‌های بادی، اغتشاشات آیرودینامیکی باد و خطاهای مکانیکی توربین‌های بادی می‌باشد. در این مقاله معادلات چکیده کامل
    به منظور بهبود کیفیت توان، تشخیص و شناسایی عوامل دخیل در کاهش کیفیت توان از اولویت برخوردار هستند. از جمله عوامل اصلی در ایجاد فلیکر و هارمونیک در سیستم‌های متصل به توربین‌های بادی، اغتشاشات آیرودینامیکی باد و خطاهای مکانیکی توربین‌های بادی می‌باشد. در این مقاله معادلات ریاضی اغتشاشات باد شامل سایه دکل و انحراف باد و همچنین معادلات مکانیکی مربوط به شکسته‌شدن چرخ‌دنده‌های گیربکس به طور دقیق بررسی و با استفاده از نرم‌افزار MATLAB شبیه‌سازی شده است. در ادامه تأثیر این اغتشاشات بر روی پارامترهای خروجی شبکه نمونه مشاهده شده است. در پایان نشان داده می‌شود که با استفاده از تابع موجک مناسب، می‌توان این اغتشاشات را شناسایی و دسته‌بندی کرد.‌ پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - تشخیص اغتشاشات آیرودینامیکی باد و شکسته‌شدن چرخ‌دنده گیربکس توربین بادی با استفاده از تابع تبدیل موجک
    ابوالقاسم قابل اصغر اکبری فرود
    به منظور بهبود کیفیت توان، تشخیص و شناسایی عوامل دخیل در کاهش کیفیت توان از اولویت برخوردار هستند. از جمله عوامل اصلی در ایجاد فلیکر و هارمونیک در سیستم‌های متصل به توربین‌های بادی، اغتشاشات آیرودینامیکی باد و خطاهای مکانیکی توربین‌های بادی می‌باشد. در این مقاله معادلات چکیده کامل
    به منظور بهبود کیفیت توان، تشخیص و شناسایی عوامل دخیل در کاهش کیفیت توان از اولویت برخوردار هستند. از جمله عوامل اصلی در ایجاد فلیکر و هارمونیک در سیستم‌های متصل به توربین‌های بادی، اغتشاشات آیرودینامیکی باد و خطاهای مکانیکی توربین‌های بادی می‌باشد. در این مقاله معادلات ریاضی اغتشاشات باد شامل سایه دکل و انحراف باد و همچنین معادلات مکانیکی مربوط به شکسته‌شدن چرخ‌دنده‌های گیربکس به طور دقیق بررسی و با استفاده از نرم‌افزار MATLAB شبیه‌سازی شده است. در ادامه تأثیر این اغتشاشات بر روی پارامترهای خروجی شبکه نمونه مشاهده شده است. در پایان نشان داده می‌شود که با استفاده از تابع موجک مناسب، می‌توان این اغتشاشات را شناسایی و دسته‌بندی کرد.‌ پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - تحلیل سه‌بعدی نیروهای الکترومکانیکی ترانسفورماتور سه‌فاز فشارمتوسط تحت تأثیر جریان هجومی به روش آنالیز اجزای محدود با ارائه ساختار جدید سیم‌پیچی
    علی‌اکبر نصیری علی‌محمد رنجبر فرامرز فقیهی سودابه سلیمانی
    نیروهای الکترومکانیکی گذرا، تنش‌های مکانیکی شدیدی بر روی سیم‌پیچی‌ها و عایق‌های ترانسفورماتور در دو جهت شعاعی و محوری القا می‌کنند. در این مقاله، تأثیر این نیروها در لحظه جریان هجومی بر روی یک ترانسفورماتور سه‌فاز فشار‌متوسط ضمن پیاده‌سازی ساختار جدیدی از سیم‌پیچی به رو چکیده کامل
    نیروهای الکترومکانیکی گذرا، تنش‌های مکانیکی شدیدی بر روی سیم‌پیچی‌ها و عایق‌های ترانسفورماتور در دو جهت شعاعی و محوری القا می‌کنند. در این مقاله، تأثیر این نیروها در لحظه جریان هجومی بر روی یک ترانسفورماتور سه‌فاز فشار‌متوسط ضمن پیاده‌سازی ساختار جدیدی از سیم‌پیچی به روش ثانویه- اولیه- ثانویه (SPS) بررسی می‌شود. به منظور تحلیل نیروهای الکترومکانیکی، مدل سه‌بعدی ترانسفورماتور سه‌فاز توسط نرم‌افزار 0/15Ansoft Maxwell V شبیه‌سازی و مورد مطالعه قرار می‌گیرد. پتانسیل برداری مغناطیسی، چگالی شار مغناطیسی و نیروهای الکترومکانیکی، توسط یک روش آنالیز اجزای محدود الکترومکانیکی سه‌بعدی برای حالت‌های مختلف سیم‌پیچی متداول و SPS به دست می‌آید. از مقایسه و تحلیل نتایج، یک ساختار بهینه برای سیم‌پیچی ترانسفورماتور سه‌فاز در راستای کمینه‌سازی نیروهای الکترومکانیکی در لحظه جریان هجومی پیشنهاد شده است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - پخش بار بهينه در شبکه توزيع هوشمند مبتني بر قطع بهينه بار و بهبود شاخص پايداري ولتاژ
    سهیل درفشی بیگوند حمدی عبدی
    شبکه هوشمند حاصل فعال‌شدن مصرف‌کنندگان در سيستم قدرت و ايفاي نقش آنها در زمينه برنامه‌ريزي و بهره‌برداري سيستم قدرت است. زيرساخت‌هاي ارتباطي، کنترلي و اندازه‌گيري به عنوان پل ارتباطي هوشمند، ارتباط دوسويه‌اي را بين مصرف‌کنندگان و شبکه قدرت برقرار نموده و زمينه را براي ا چکیده کامل
    شبکه هوشمند حاصل فعال‌شدن مصرف‌کنندگان در سيستم قدرت و ايفاي نقش آنها در زمينه برنامه‌ريزي و بهره‌برداري سيستم قدرت است. زيرساخت‌هاي ارتباطي، کنترلي و اندازه‌گيري به عنوان پل ارتباطي هوشمند، ارتباط دوسويه‌اي را بين مصرف‌کنندگان و شبکه قدرت برقرار نموده و زمينه را براي اجراي مؤثر برنامه‌هاي پاسخ‌گويي بار همانند کنترل مستقيم بار فراهم مي‌کنند. در اين مقاله پخش بار بهينه به عنوان يک مبحث مطالعاتي مهم در سيستم‌هاي قدرت مبتني بر کنترل مستقيم بار و يک شاخص پايداري ولتاژ جديد ارائه شده است. سادگي انجام محاسبات، وابستگي به ولتاژ، عدم وابستگي مستقيم به بار و همبندي شبکه و نيز عدم نياز به کاهش شبکه به فرم دو شين معادل، شاخص پايداري ولتاژ پيشنهادي را براي محاسبات بي‌درنگ با وجود تغيير الگوي بار مناسب ساخته است. در روش ارائه‌شده، قطع بهينه بار در تعدادي از بارهاي انتخابي شبکه با هدف بهبود شاخص پايداري ولتاژ ضعيف‌ترين شين سيستم مورد بررسي قرار گرفته است. روش پيشنهادي روي يک شبکه توزيع شعاعي 69شينه به عنوان يک شبکه هوشمند جهت تشخيص مؤثربودن آن اعمال شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بهينه‌سازي هندسه استاتور ماشين‌هاي با آهن‌رباي سطحي با هدف كاهش گشتاور دندانه
    محمدرضا عليزاده پهلواني وحید زمانی فرادنبه
    در اين مقاله يك روش تحليلي براي موتورهاي آهن‌ربای سطحي شياردار ارائه شده و از اين مدل براي بررسي و بهينه‌سازي روش‌هاي كاهش گشتاور دندانه مبتني بر تغييرات در هندسه استاتور استفاده شده است. مدل ارائه‌شده توانايي در نظر گرفتن اثر شيارهاي استاتور در اعوجاج مؤلفه‌هاي چگالي ش چکیده کامل
    در اين مقاله يك روش تحليلي براي موتورهاي آهن‌ربای سطحي شياردار ارائه شده و از اين مدل براي بررسي و بهينه‌سازي روش‌هاي كاهش گشتاور دندانه مبتني بر تغييرات در هندسه استاتور استفاده شده است. مدل ارائه‌شده توانايي در نظر گرفتن اثر شيارهاي استاتور در اعوجاج مؤلفه‌هاي چگالي شار فاصله هوايي را دارد. روش‌هاي ايجاد شيار مجازي، زوج‌کردن دندانه‌ها و مورب‌كردن شيار استاتور به منظور بهينه‌سازي هندسه استاتور مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته‌اند. براي به دست آوردن پارامترهاي بهينه استاتور در هر يك از روش‌ها از الگوريتم جستجوی مستقيم استفاده شده است. براي محاسبه گشتاور دندانه از رابطه تنسور ماکسول استفاده گردیده، در هر روش نتايج به دست آمده از روش تحليلي با روش المان محدود تائيد شده و در نهايت مقايسه‌اي بين روش‌هاي ارائه‌شده انجام شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - بهينه‌سازي چندهدفه موتورهاي با آهن‌رباي سطحي با روش مدل‌سازي تحليلي جابه‌جايي قطب‌هاي آهن‌ربا
    وحید زمانی فرادنبه صمد تقی‌پور بروجنی
    در اين مقاله يك مدل تحليلي براي مطالعه اثر جابه‌جايي قطب‌ها در ماشين‌هاي با آهن‌رباي سطحي در شرایط بی‌باری ارائه شده است. از مهم‌ترین نمایه‌های رفتاری ماشین آهن‌ربایی در حالت بی‌باری گشتاور دندانه و محتوای هارمونیکی چگالی شار فاصله هوایی می‌باشند. اگرچه روش جابه‌جايي آه چکیده کامل
    در اين مقاله يك مدل تحليلي براي مطالعه اثر جابه‌جايي قطب‌ها در ماشين‌هاي با آهن‌رباي سطحي در شرایط بی‌باری ارائه شده است. از مهم‌ترین نمایه‌های رفتاری ماشین آهن‌ربایی در حالت بی‌باری گشتاور دندانه و محتوای هارمونیکی چگالی شار فاصله هوایی می‌باشند. اگرچه روش جابه‌جايي آهن‌رباهاي روتور، گشتاور دندانه را كاهش مي‌دهد ولي تقارن نيم‌موج فرد در قطب‌هاي روتور را از بين برده و سبب ايجاد هارمونيك‌هاي مکانی زوج در توزيع چگالي شار ماشين مي‌شود. از آنجايي که وجود هارمونيك‌هاي غير از هارمونيك اصلی، به ويژه هارمونيک‌هاي مرتبه پايين، سبب توليد ضربان گشتاور مي‌شود، حذف آنها بسيار ضروري و مهم مي‌باشد. با استفاده از مدل تحليلي فراهم‌شده به بهينه‌سازي هم‌زمان گشتاور دندانه و نسبت هارمونيك مکانی اصلي به هارمونيك‌هاي مکانی مرتبه بالاتر چگالي شار فاصله هوايي اقدام شده است. روش بهينه‌سازي استفاده‌شده الگوريتم جستجوي مستقيم می‌باشد. از آن جهت كه دو متغير ذكرشده در تابع هدف از يك جنس نمي‌باشند، از مقادير نرماليزه‌شده متغيرها در تابع هدف استفاده شده است. همچنين نتايج بهينه‌شده براي ضرايب وزني مختلف به دست آورده و در نهايت نتايج بهينه‌شده با روش المان محدود تأييد شده‌اند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - کاربرد حفاظت ناحیه گسترده برای مقابله با خاموشی‌های سراسری ناشی از ناپایداری زاویه‌ای
    سعید کیارستمی مجتبی خدرزاده
    در این مقاله یک سیستم حفاظت ناحیه گسترده برای مقابله با خاموشی‌های گسترده ناشی از ناپایداری‌های زاویه‌ای پیشنهاد می‌شود. در ابتدا خاموشی وسیع، مدل‌سازی شده و سپس سناریوهای منجر به خاموشی گسترده استخراج خواهند شد. با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، حوادثی که منجر به وقوع نا چکیده کامل
    در این مقاله یک سیستم حفاظت ناحیه گسترده برای مقابله با خاموشی‌های گسترده ناشی از ناپایداری‌های زاویه‌ای پیشنهاد می‌شود. در ابتدا خاموشی وسیع، مدل‌سازی شده و سپس سناریوهای منجر به خاموشی گسترده استخراج خواهند شد. با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، حوادثی که منجر به وقوع ناپایداری زاویه‌ای در سیستم می‌شوند تعیین می‌گردند. سپس با استفاده از الگوریتمی که از اطلاعات به دست آمده از واحدهای اندازه‌گیری فازور (PMUها) استفاده می‌کند، ژنراتورهای همنوای سیستم شناسایی شده و با قطع خطوط ضعیف و حذف بار مناسب، سیستم به جزایر پایدار تجزیه می‌شود. صحت روش پیشنهادی بر روی شبکه استاندارد 39باسه IEEE نشان داده شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - کران بالا و پایین توان ICI در سیستم FrFT-OFDM در کانال فرکانس گزین متغیر با زمان
    زهرا مختاری مریم صباغیان
    در این مقاله توان تداخل بین زیرحامل‌ها (ICI) در سیستم مدولاسیون تقسیم فرکانس متعامد بر اساس تبدیل فوریه کسری (FrFT-OFDM) مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به ارائه کران‌های بالا و پایین دقیق برای توان ICI در سیستم FrFT-OFDM در کانال فرکانس گزین متغیر با زمان پرداخته شده چکیده کامل
    در این مقاله توان تداخل بین زیرحامل‌ها (ICI) در سیستم مدولاسیون تقسیم فرکانس متعامد بر اساس تبدیل فوریه کسری (FrFT-OFDM) مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به ارائه کران‌های بالا و پایین دقیق برای توان ICI در سیستم FrFT-OFDM در کانال فرکانس گزین متغیر با زمان پرداخته شده است. کران‌های به دست آمده دارای عبارات بسیار ساده‌تری نسبت به مقدار دقیق توان ICI هستند و بنابراین دید بهتری نسبت به تأثیر پارامترهایی همچون فرکانس داپلر، زمان سمبل، تأخیر کانال و زاویه تبدیل FrFT بر ICI می‌دهند. بررسی‌ها در این مقاله تأیید می‌کنند که در کانال‌های تخت عملکرد دو سیستم مدولاسیون تقسیم فرکانس متعامد بر اساس تبدیل فوریه (FT-OFDM) و FrFT-OFDM یکسان است و در حضور کانال‌های فرکانس گزین متغیر با زمان، با انتخاب زاویه تبدیل مناسب، عملکرد سیستم FrFT-OFDM از سیستم تک‌حامل و FT-OFDM بسیار بهتر است پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - راه حل‌های برخط بهینه مجانبی برای شبکه‌های مخابراتی جاذب انرژی
    محمود محصل فقهی علی‌اعظم عباسفر
    جذب انرژی یک راه حل نوین برای محدودیت همیشگی شبکه‌های بی‌سیم که همان محدودیت انرژی است، می‌باشد. گره‌های جاذب انرژی با دسترسی به منابع نامحدود انرژی، برای افزایش طول عمر شبکه‌های مخابراتی بی‌سیم به کار گرفته می‌شوند. در این قالب، اخیراً جذب انرژی به عنوان یک روش نوید‌ده چکیده کامل
    جذب انرژی یک راه حل نوین برای محدودیت همیشگی شبکه‌های بی‌سیم که همان محدودیت انرژی است، می‌باشد. گره‌های جاذب انرژی با دسترسی به منابع نامحدود انرژی، برای افزایش طول عمر شبکه‌های مخابراتی بی‌سیم به کار گرفته می‌شوند. در این قالب، اخیراً جذب انرژی به عنوان یک روش نوید‌دهنده برای مخابرات سبز ظهور کرده است. در این مقاله، تخصیص برخط منابع که به طور مجانبی بهینه می‌باشد برای دسته وسیعی از توابع فایده در شبکه‌های مخابراتی EH ارائه شده است. نشان داده شده که جواب با در نظر گرفتن الگوی متوسط تولید EH و مستقل از دینامیک تصادفی آن حاصل می‌شود. جواب به دست آمده نه دارای پیچیدگی راه حل‌های برخط همچون برنامه‌ریزی پویا است و نه از دانش غیر علّی در مورد الگوی EH بهره می‌برد. علاوه بر این چندین مثال عملی برای توابع فایده و هزینه به کار رفته در سامانه‌های مخابراتی در نظر گرفته شده و نتیجه کلی به دست آمده برای آنها ارائه خواهد شد. همچنین با شبیه‌سازی‌های عددی به بررسی و راستی‌آزمایی نتایج تحلیلی خواهیم پرداخت. نتایج شبیه‌سازی دستاوردهای تحلیلی ارائه‌شده در این مقاله را تأیید کرده و میزان دقت منحنی‌های تحلیلی مجانبی را برای بازه‌های ارسال به کار رفته در عمل نشان می‌دهند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - فیبر بلور فوتونی با ساختار دایروی- هشت‌ضلعی با پاشندگی رنگی، تلفات ساختار و اثر غیر خطی پایین
    سعید علیائی محمود صیفوری علی نیکوصحبت
    از فیبرهای بلور فوتونی به عنوان موجبر با پاشندگی و تلفات ساختار کم همراه با ضریب غیر خطی اندک، در سامانه‌های مخابرات نوری می‌توان استفاده کرد. در این مقاله، یک فیبر بلور فوتونی با ساختار دایروی- هشت‌ضلعی پیشنهاد شده است. در طرح اولیه، فیبر بلور فوتونی دارای ساختار هشت‌ض چکیده کامل
    از فیبرهای بلور فوتونی به عنوان موجبر با پاشندگی و تلفات ساختار کم همراه با ضریب غیر خطی اندک، در سامانه‌های مخابرات نوری می‌توان استفاده کرد. در این مقاله، یک فیبر بلور فوتونی با ساختار دایروی- هشت‌ضلعی پیشنهاد شده است. در طرح اولیه، فیبر بلور فوتونی دارای ساختار هشت‌ضلعی است که پاشندگی آن در طول موج 55/1 میکرومتر در حدود ps/nm.km 70 است. تلفات ساختار و ضریب غیر خطی آن به ترتیب برابر dB/cm 12-10 × 6/0 و 1-km1-w 988/8 است. با اصلاح ساختار به صورت ترکیبی، مقدار پاشندگی به مرز صفر رسیده است و نتایج شبیه‌سازی، مقدار تلفات ساختار را معادل dB/cm 11-10 × 8 و ضریب غیر خطی را برابر 1-km1-w 956/7 نشان می‌دهد. پرونده مقاله