• صفحه اصلی
  • يک روش ترکيبي جديد برای تخمين پديده‌هاي کيفيت توان به‌صورت تفکيک‌شده با استفاده از شبکه عصبی وفقی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139409039208491 بازدید : 2288 صفحه: 317 - 325

20.1001.1.16823745.1387.6.16.8.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط