• XML

  isc pubmed crossref medra doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تشخيص تغييرات صحنه به روش زمينه‏ گيري هوشمند
    محمود فتحی حسن شكوري
    جداسازي روزمينه از زمينه، در بسياري از كاربردهاي نظارت تصويري به عنوان اولين و مهمترين قدم شناخته مي‎‎شود و "تفاضل زمينه" روشي است كه معمولاً براي اين منظور استفاده مي‎‎شود. اين روش، هر فريم را با مدلي از صحنة خالي مقايسه كرده و ناحيه‎هايي از آنرا كه بطور قابل ملاحظه‎اي چکیده کامل
    جداسازي روزمينه از زمينه، در بسياري از كاربردهاي نظارت تصويري به عنوان اولين و مهمترين قدم شناخته مي‎‎شود و "تفاضل زمينه" روشي است كه معمولاً براي اين منظور استفاده مي‎‎شود. اين روش، هر فريم را با مدلي از صحنة خالي مقايسه كرده و ناحيه‎هايي از آنرا كه بطور قابل ملاحظه‎اي متفاوت به نظر مي‏رسند به عنوان نواحي روزمينه مشخص مي‎كند. اين مقاله روش جديدي براي تفاضل زمينه ارائه مي‏كند كه در آن ابتدا هر تصوير به بلوكهاي يكساني تفكيك شده و سپس ويژگيهاي تعيين‎كننده‎اي از بلوك‏ها محاسبه شده و سابقة مقادير هر يك از اين ويژگي‏ها، به صورت تركيبي از توزيعها‎ي گوسين مدل مي‏گردد. با ورود هر فريم جديد، اين توزيعها با روش سريعي بهنگام مي‎شوند آنگاه توزيعهاي گوسين مدلهاي تركيبي، براي يافتن توزيعهايي كه بيان‎كنندة زمينه هستند ارزيابي مي‎شوند و هر بلوك بر اساس اينكه مقادير ويژگيهاي آن جزو كداميك از توزيعها باشد در دو كلاس زمينه و روزمينه دسته‎بندي مي‎شود. پياده‎سازي نرم‎افزاري اين روش روي كامپيوتر شخصي، حاكي از عملكرد قابل قبول سيستم در برابر اجسام متجاوز به صحنه (مستقل از سرعت حركت آنها)، اضافه يا كاسته شدن اجسام داخل صحنه، نويز تصويربرداري و تغييرات ناخواستة صحنه است و سرعت بالا و نياز به حافظة كم، آنرا براي درصد بالايي از كاربردهاي بلادرنگ مناسب مي‏سازد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - كاربرد تئوري اندازه در رديابي مقاوم
    آصف زارع علي خاکي صديق علي وحيديان كامياد
    دراين مقاله به كمك تئوري اندازه دو روش براي رديابي مقاوم وروديهاي پله‎اي در سيستم‎هاي غيرخطي همراه با نامعيني ساختاري ارائه مي‎شود. در ابتدا مسأله فوق به مسأله كنترل بهينه غيرخطي با افق زماني بينهايت تبديل شده و نحوه عملكرد مقاوم با دو ديدگاه مختلف تعريف مي‎شود. سپس با چکیده کامل
    دراين مقاله به كمك تئوري اندازه دو روش براي رديابي مقاوم وروديهاي پله‎اي در سيستم‎هاي غيرخطي همراه با نامعيني ساختاري ارائه مي‎شود. در ابتدا مسأله فوق به مسأله كنترل بهينه غيرخطي با افق زماني بينهايت تبديل شده و نحوه عملكرد مقاوم با دو ديدگاه مختلف تعريف مي‎شود. سپس با يك تغيير متغير مناسب، بازه زماني را به بازه متناهي تبديل مي‎كنيم. با اين تغيير متغير، يك مسأله متغير با زمان حاصل مي‎شود. با انتقال مسأله كنترل بهينه بدست آمده به فضاي اندازه نشان مي‎دهيم كه بايد يك اندازه بهينه كه متناظر يك مسأله برنامه‎ريزي خطي با بعد بينهايت است، تعيين شود. سپس در مرحله بعد با تقريب مسأله برنامه‎ريزي خطي با بعد بينهايت با يك مسأله برنامه‎ريزي خطي با بعد متناهي تابع كنترل بهينه را كه بصورت قطعه‎اي ثابت است، بدست مي‎آوريم و با استفاده از آن تابع تبديل كنترل‎كننده با حل مسأله بهينه‎سازي ديگر تعيين مي‎شوند. نكته مهم ديگر در آزاد بودن حالتهاي نهايي است، كه باتغييرات مناسبي كه در مسأله برنامه‎ريزي خطي منظور مي‎گردد، آنها را بدست مي‎آوريم پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - طراحي بهينه پيوننده خط شاخه‏‏اي با تطبيق امپدانس
    همایون عریضی جمال حامدفر
    در اين مقاله يك روش عددي براي طراحي بهينه پيوننده خط شاخه‏اي براي تقسيم توان اختياري بين دهانه‏هاي خروجي در يك باند فركانسي همراه با تطبيق امپدانس منبع به امپدانس بار ارائه مي‏شود. ابتدا، دامنه امواج منعكسه و منتقله در چهار دهانه پيوننده بر حسب ضرايب انعكاس و انتقال نوش چکیده کامل
    در اين مقاله يك روش عددي براي طراحي بهينه پيوننده خط شاخه‏اي براي تقسيم توان اختياري بين دهانه‏هاي خروجي در يك باند فركانسي همراه با تطبيق امپدانس منبع به امپدانس بار ارائه مي‏شود. ابتدا، دامنه امواج منعكسه و منتقله در چهار دهانه پيوننده بر حسب ضرايب انعكاس و انتقال نوشته شده كه بر حسب پارامترهاي پراكندگي و در نهايت بر حسب ماتريس انتقال در تحليل زوج و فرد بيان مي‏شود. بالاخره پس از محاسبه توان خروجي در چهار دهانه، تابع خطائي براي نسبت توانها در خروجيهاي پيوننده در باند فركانسي مطلوب مي‏سازيم. در اين روش مدلهاي پاشندگي براي خطوط ميكرواستريپ نيز منظور مي‏شود. كمينه‏سازي تابع خطا، ابعاد پيوننده مانند پهناي نوار ميكرواستريپ و طول خطوط و شاخه‏هايش را به دست مي‏دهد. پاسخ فركانسي حاصل از برنامه‏هاي كامپيوتري نشان مي‏دهد كه روش پيشنهادي براي طراحي بهينه پيوننده خط شاخه‏اي موثر و كارآمد مي‏باشد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - شناسايي تخليه جزيي در كابلهاي قدرت با استفاده از تبديل ويولت
    بابک بدرزاده سيدمحمد شهرتاش
    ‌در اين مقاله به شناسايي پيوسته پديده تخليه جزيي در كابلهاي قدرت پرداخته شده است. مشكل اساسي در اندازه‏گيري تخليه جزيي كوچك بودن سيگنال است، بطوريكه ممكن است سيگنال كاملاً با نويز آميخته شده و اين امكان شناسايي را دشوار مي‏سازد. به همين جهت اساسي‏ترين اقدام در شناسايي س چکیده کامل
    ‌در اين مقاله به شناسايي پيوسته پديده تخليه جزيي در كابلهاي قدرت پرداخته شده است. مشكل اساسي در اندازه‏گيري تخليه جزيي كوچك بودن سيگنال است، بطوريكه ممكن است سيگنال كاملاً با نويز آميخته شده و اين امكان شناسايي را دشوار مي‏سازد. به همين جهت اساسي‏ترين اقدام در شناسايي سيگنال تخليه جزيي استفاده از الگوريتمهاي كاهش نويز است كه امروزه به اين منظور غالباً از روشهاي مبتني بر پردازش سيگنال ديجيتال استفاده مي‏شود. در اين مقاله از الگوريتم نويز‏زدايي مبتني بر ویولت استفاده شده و در انتها نتايج حاصل از بكارگيري اين الگوريتم با دو الگوريتم متداول ديگر (فيلتر پيش‏بين خطي و فيلترLMS) مقايسه شده است. برخي از ملاحظات اساسي در نويز‏زدايي به روش ویولت انتخاب مناسب سطوح تجزيه و تركيب، تابع مادر، روش بسط سيگنال و روشهاي تعيين مقادير آستانه است كه همگي به تفصيل مورد بحث قرار گرفته‏اند. به جهت اثبات كارايي الگوريتم از اطلاعات واقعي بدست آمده از آزمايشهاي ميداني در يك شبكه كابلي 11 كيلو ولتي استفاده شده است . پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - بررسي نوسانات گالوپينگ در خطوط هوايي انتقال انرژي؛ مدلسازي، محاسبه نقطه تعادل و ارائه مدل الكتريكي
    احمد  غلامي محمد ميرزايي
    يكي از پارامترهاي بسيار مهم در طراحي خطوط هوايي انتقال انرژي، نوسان هاديها مي‎باشد كه نقش اصلي در تعيين فواصل فازي دارد. يكي از انواع نوسانات هادي در يك اسپن، نوسان گالوپينگ مي‎باشد كه هر ساله ضررهاي اقتصادي شديدي را متوجه شركتهاي برق منطقه‎اي كرده است. در اين مقاله مدل چکیده کامل
    يكي از پارامترهاي بسيار مهم در طراحي خطوط هوايي انتقال انرژي، نوسان هاديها مي‎باشد كه نقش اصلي در تعيين فواصل فازي دارد. يكي از انواع نوسانات هادي در يك اسپن، نوسان گالوپينگ مي‎باشد كه هر ساله ضررهاي اقتصادي شديدي را متوجه شركتهاي برق منطقه‎اي كرده است. در اين مقاله مدل ديناميكي براي هادي هاي منفرد خطوط هوايي انتقال نيرو كه داراي نوسان گالوپينگ عمودي هستند، ارائه گرديده و با توجه به معادلات ديفرانسيل حاكم بر آن، اين مدل به روش‎هاي مختلف بر روي اسپن نمونه، جهت تخمين ميزان دامنه گالوپ، شبيه‎سازي شده است. همچنين با استفاده از تئوري‎هاي كنترل و تقريب‎هاي رياضي، مدل جديدي بر اساس پارامتر‎هاي الكتريكي، ارائه شده است. در ضمن با استفاده از دانش كنترل غير خطي، نقطه تعادل سيستم محاسبه شده و تاثير ميزان ميرايي دمپر در كاهش دامنه اين نوع نوسان ارزيابي مي‎گردد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - بهبود روش تطبيقي براي کاهش نوفه سيگنال ECG تحت شرايط سخت
    احمد  آیت‌الهی سيدحجت سبزپوشان
    با استفاده از روشي که در اين مقاله ارائه مي‎گردد، امکان حذف و کاهش نوفه از سيگنال ECG در شرايط کاري سخت و پر‎نوفه فراهم مي‎گردد. در اين مقاله با استفاده از الگوريتم بهبود يافته LMS بصورت گامهاي متغير (MVSS) نتايج بهتري نسبت به روش تطبيقي معمولي بدست مي‎آيد
    با استفاده از روشي که در اين مقاله ارائه مي‎گردد، امکان حذف و کاهش نوفه از سيگنال ECG در شرايط کاري سخت و پر‎نوفه فراهم مي‎گردد. در اين مقاله با استفاده از الگوريتم بهبود يافته LMS بصورت گامهاي متغير (MVSS) نتايج بهتري نسبت به روش تطبيقي معمولي بدست مي‎آيد پرونده مقاله