• شماره های پیشین

  • فهرست مقالات احسان‌اله کبیر

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - يك روش جديد گوشه‌يابي و كاربرد آن در آشكارسازي وسايل نقليه
    احسان‌اله کبیر محمود فتحی هادی صدوقی یزدی
    آشكارسازي گوشه در بسياري از زمينه‌هاي پردازش تصوير و بينايي ماشين بكار مي‌رود. پيدا كردن همة گوشه‌ها، محاسبة موقعيت دقيق گوشه و مقاوم بودن الگوريتم در برابر نويز، معيارهاي مهم در آشكارسازي گوشه هستند. در اين مقاله با استفاده از مقادير تكين‌ِ ماتريس تعريف شده روي گراديان چکیده کامل
    آشكارسازي گوشه در بسياري از زمينه‌هاي پردازش تصوير و بينايي ماشين بكار مي‌رود. پيدا كردن همة گوشه‌ها، محاسبة موقعيت دقيق گوشه و مقاوم بودن الگوريتم در برابر نويز، معيارهاي مهم در آشكارسازي گوشه هستند. در اين مقاله با استفاده از مقادير تكين‌ِ ماتريس تعريف شده روي گراديان ناحية كوچكي از تصوير، گوشة مناسب استخراج ‌مي‌شود. روش ارائه شده در مقايسه با روش محاسباتي مبتني بر مقادير ويژه ماتريس همبستگيِ متقابلِ گراديان تصوير، كارايي بهتري نشان مي‌دهد. همچنين نتايج خوبي در برابر نويز بدست مي‌دهد. اين دو روش روي تصاوير ساختگي و تصاوير واقعي از صحنة ترافيك مقايسه شدند. از روش پيشنهادي نتايج بهتري حاصل شد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - يك روش دو مرحله‌‌اي براي بازشناسي زير- كلمات چاپي
    احسان‌اله کبیر افشین ابراهیمی
    در اين مقاله يك روش دو مرحله اي براي طبقه بندي زير- كلمات چاپي فارسي ارائه شده است. زير- كلمات چاپي با استفاده از ويژگيهاي مكان مشخصه و روش k- ميانگين، به 300 خوشه تقسيم شده‌اند. از ميانگين ويژگيهاي زير- كلمات هر خوشه به عنوان نماينده آن خوشه استفاده شده است. براي يك زي چکیده کامل
    در اين مقاله يك روش دو مرحله اي براي طبقه بندي زير- كلمات چاپي فارسي ارائه شده است. زير- كلمات چاپي با استفاده از ويژگيهاي مكان مشخصه و روش k- ميانگين، به 300 خوشه تقسيم شده‌اند. از ميانگين ويژگيهاي زير- كلمات هر خوشه به عنوان نماينده آن خوشه استفاده شده است. براي يك زير- كلمه ورودي، در مرحله اول با استفاده از ويژگيهاي مكان مشخصه و فاصله اقليدسي از ميانگين خوشه ها، طبقه بندي اوليه به 300 خوشه انجام مي‌شود و 10 خوشه نزديكتر تعيين مي‌شوند. در مرحله دوم با استفاده از توصيفگرهاي فوريه كانتور، زير- كلمه ورودي به اعضاي اين 10 خوشه طبقه بندي می‌شود. مجموعه تمرين شامل زير- كلمات متداول فارسي براي چهار قلم لوتوس، ميترا، زر و ياقوت و سه اندازه 10، 12 و 14 است. در اين تحقيق از بدنه هاي بدون نقطه 12700 زير- كلمه متداول فارسي به عنوان مجموعه تمرين استفاده شده است. در يك آزمايش براي ارزيابي طبقه بندي از مجموعه اي شامل 500 زير- كلمه استفاده شد. با احتساب اولين انتخاب، پنج انتخاب اول و ده انتخاب اول به ترتيب 40/71%، 95% و 20/98% از اين زير- كلمات به درستي طبقه‌بندي شدند. در مرحله پس پردازش از نوع و ترتيب نقاط زير- كلمات براي بهبود بازشناسي آنها استفاده شد. در يك آزمايش براي بازشناسي يك مجموعه 500 زير- كلمه اي، در انتخاب اول 60/92% از آنها به درستي بازشناسي شدند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - الگوريتم رديابي بالا به پايين بر اساس يادگيري مسير حركت وسايل نقليه در صحنة ترافيك
    هادی صدوقی یزدی مجتبی لطفي‌زاد محمود فتحی احسان‌اله کبیر
    در اين مقاله، يك الگوريتم جديد رديابي بالا به پايين بر اساس يادگيري مسير حركت وسايل نقليه ارائه مي‌شود. به اين منظور يك ماتريس گذر مراكز، CTM، كه يك پايگاه دادة مكاني-زماني جديد است، پيشنهاد مي‌شود. براي ايجاد اين ماتريس ابتدا با خوشه‌بندي فازي روي مسيرهاي حركت وسايل نق چکیده کامل
    در اين مقاله، يك الگوريتم جديد رديابي بالا به پايين بر اساس يادگيري مسير حركت وسايل نقليه ارائه مي‌شود. به اين منظور يك ماتريس گذر مراكز، CTM، كه يك پايگاه دادة مكاني-زماني جديد است، پيشنهاد مي‌شود. براي ايجاد اين ماتريس ابتدا با خوشه‌بندي فازي روي مسيرهاي حركت وسايل نقليه بدست آمده، مراكزي بدست مي‌آيد سپس ماتريس CTM روي اين مراكز تعريف مي‌شود. عنصر i, j ام اين ماتريس بيان كنندة آن است كه شيئي در دو فريم متوالي از مركز i به مركز j گذر كرده است كه تكميل درايه‌هاي اين ماتريس با رديابي چند شيئي وسايل نقليه به ‌مرور انجام مي‌شود. ماتريس CTM در افزايش سرعت همگرايي پيش‌بين RLS و جستجوي بهتر موقعيت وسيلة نقليه موثر است. الگوريتم رديابي پيشنهادي در مكانهاي مختلفي در صحنة ترافيك آزمون شد كه نتايج حاصله حاكي از افزايش كارايي در الگوريتم رديابي است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - روشي ساده براي بازشناسي برخط زير-كلمات فارسي
    سیدمحمد رضوی احسان‌اله کبیر
    در اين مقاله روشي براي بازشناسي برخط زير-كلمات فارسي ارائه مي‌شود. ابتدا نقاط و علائم زير-كلمه و مكان نسبي آنها تشخيص داده مي‌شود و با توجه به آن زيرمجموعة هم‌علامتها از مجموعة زير-كلمات فارسي انتخاب مي‌شود. اگر اين زيرمجموعه فقط يك عضو داشته باشد آن كلاس به زير-كلمه ن چکیده کامل
    در اين مقاله روشي براي بازشناسي برخط زير-كلمات فارسي ارائه مي‌شود. ابتدا نقاط و علائم زير-كلمه و مكان نسبي آنها تشخيص داده مي‌شود و با توجه به آن زيرمجموعة هم‌علامتها از مجموعة زير-كلمات فارسي انتخاب مي‌شود. اگر اين زيرمجموعه فقط يك عضو داشته باشد آن كلاس به زير-كلمه ناشناخته نسبت داده مي‌شود و گر نه بدنة زير-كلمه ناشناخته با بدنه‌هاي زير-كلمات هم‌علامت مقايسه مي‌شود. زير-كلمه‌اي كه يكي از بدنه‌هاي منتسب به آن با بدنه زير-كلمه ناشناخته كمترين فاصله را داشته باشد، به زير-كلمه ناشناخته نسبت داده مي‌شود. سيستم بازشناسي علاوه بر شبيه ترين زير-كلمه، حداكثر 9 زير-كلمة ديگر را نيز كه در رتبه‌هاي بعدي از نظر فاصله با زير-كلمه ناشناخته قرار مي‌گيرند، پيشنهاد مي‌كند. روش پيشنهادي براي يك پايگاه داده شامل 11 نمونه از هر زير-كلمه با يك فرهنگ 1000 زير -كلمه‌اي، آزمايش شده است. ميزان بازشناسي درست با در نظر گرفتن اولين گزينه بازشناسي 95/74% و با درنظر گرفتن 10 گزينه اول بازشناسي 87/97% است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - گرافولوژي دست‎نوشته فارسي به کمک کامپيوتر
    علي بهرامي شريف احسان‌اله کبیر
    گرافولوژي، علم مطالعه و بررسي شخصيت و خصوصيات فردي براساس نحوه نوشتن است. در جهان غرب مهمترين كاربرد گرافولوژي، گزينش متقاضيان استخدام است. با استخراج و تجزيه و تحليل سريع و دقيق ويژگي‌هاي دست‌نوشته به کمک کامپيوتر، مي‌توان کمک قابل توجهي به گرافولوژيست‌ها کرد. مهمترين چکیده کامل
    گرافولوژي، علم مطالعه و بررسي شخصيت و خصوصيات فردي براساس نحوه نوشتن است. در جهان غرب مهمترين كاربرد گرافولوژي، گزينش متقاضيان استخدام است. با استخراج و تجزيه و تحليل سريع و دقيق ويژگي‌هاي دست‌نوشته به کمک کامپيوتر، مي‌توان کمک قابل توجهي به گرافولوژيست‌ها کرد. مهمترين ويژگي‌هاي دست‌نوشته كه در گرافولوژي استفاده مي‌شوند عبارتند از: شكل حاشيه‌هاي سفيد صفحه، فاصله بين سطرها، كجي سطرها، كجي كلمات، زاوية كشيدگي حروف به بالا و پايين، تيزي گوشه‌ها در حروف، ميزان درشت‌نويسي، فشردگي متن، سرعت نوشتن و نظم در نوشتن. در اين مقاله، روش‌هايي براي استخراج خودکار برخي از اين ويژگي‌ها پيشنهاد مي‌شود و نتايج حاصل از اجراي اين روش‌ها بر 118 نمونه دست‌نوشته افراد مختلف ارائه مي‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - يك روش يادگيري جديد براي افزايش كارايي سيستم طبقه‌بندي مركب
    سیدحسن نبوی کریزی احسان‌اله کبیر
    يادگيري دسته‌جمعي يک رويکرد مؤثر در يادگيري ماشيني است كه به منظور بهبود كارايي سيستم بازشناسي الگو استفاده مي‌شود. براي آنكه اين نوع يادگيري مفيد واقع شود بايد خطاهاي طبقه‌بندهاي پايه با يكديگر متفاوت باشند. راهكارهاي ايجاد تفاوت در خطا، به دو گروه ضمني و صريح تقسيم مي چکیده کامل
    يادگيري دسته‌جمعي يک رويکرد مؤثر در يادگيري ماشيني است كه به منظور بهبود كارايي سيستم بازشناسي الگو استفاده مي‌شود. براي آنكه اين نوع يادگيري مفيد واقع شود بايد خطاهاي طبقه‌بندهاي پايه با يكديگر متفاوت باشند. راهكارهاي ايجاد تفاوت در خطا، به دو گروه ضمني و صريح تقسيم مي‌شوند. در اين تحقيق روش جديدي از نوع صريح براي ايجاد گوناگوني در طبقه‌بندهاي يك سيستم مركب ارائه مي‌شود. در اين روش، معيار تازه‌اي از گوناگوني در فرايند يادگيري سيستم مركب به كار گرفته مي‌شود. در روش پيشنهادي، شباهت بين خطاي هر طبقه‌بند با طبقه‌بندهاي ديگر به صورت يك مؤلفه در تابع خطاي آن طبقه‌بند منظور شده و در الگوريتم يادگيري آن ايفاي نقش مي‌كند. نتايج آزمايش‌هاي ما بر روي چند مجموعه داده متداول، براي حالتي كه طبقه‌بندهاي پايه از نوع شبكه‌هاي عصبي باشند، نشان مي‌دهند كه روش پيشنهادي ما باعث افزايش كارايي سيستم طبقه‌بندي مركب نسبت به روش‌هاي مشابه آن مي‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - آشكارسازي عيوب بافتي پارچه با استفاده از شكل بهبوديافته الگوي باينري محلي
    فرشاد تاجری‌پور احسان‌اله کبیر عباس شیخی
    يكي از روش‌هايي كه در عين سادگي مي‌تواند ويژگي‌هاي مناسبي براي طبقه‌بندي بافت تصوير با دقت بالا توليد كند، الگوي باينري محلي است. در اين مقاله روشي براي آشكارسازي عيوب بافتي پارچه با استفاده از اين ويژگي‌ها ارائه شده است. ابتدا در مرحله آموزش، عملگر الگوي باينري محلي رو چکیده کامل
    يكي از روش‌هايي كه در عين سادگي مي‌تواند ويژگي‌هاي مناسبي براي طبقه‌بندي بافت تصوير با دقت بالا توليد كند، الگوي باينري محلي است. در اين مقاله روشي براي آشكارسازي عيوب بافتي پارچه با استفاده از اين ويژگي‌ها ارائه شده است. ابتدا در مرحله آموزش، عملگر الگوي باينري محلي روي كل تصوير پارچه سالم پيكسل به پيكسل اعمال مي‌شود و بردار ويژگي‌هاي مبنا به دست مي‌آيد. سپس اين تصوير به پنجره‌هايي تقسيم شده و عملگر الگوي باينري محلي روي هر كدام از اين پنجره‌ها اعمال شده و بر اساس مقايسه با بردار ويژگي مبنا يك حد آستانه مناسب براي سالم‌بودن پنجره‌ها محاسبه مي‌شود. در هنگام آشكارسازي، تصوير مورد بررسي به پنجره‌هايي تقسيم شده و با استفاده از حد آستانه محاسبه‌شده، پنجره‌هايي كه به قسمت‌هاي معيوب تصوير تعلق دارند مشخص مي‌شود. روش ارائه‌شده نسبت به انتقال تصوير و تغيير شدت روشنايي نقاط تصوير حساس نيست و از آن مي‌توان براي آشكارسازي عيوب بافتي در پارچه‌هاي بدون طرح و پارچه‌هاي طرح‌دار استفاده كرد. با توجه به سادگي روش، پياده‌سازي آن به صورت برخط ميسر است. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد كه دسته وسيعي از عيوب بافتي پارچه با اين روش به صورت مطلوب قابل آشكارسازي هستند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - تشخيص خرابي‌هاي سطحي سيب براي درجه‌بندي كيفي آن
    مهدی باژن احسان‌اله کبیر
    در اين مقاله دو نوع خرابي ضرب‌خوردگي و زنگ در سيب‌هاي گولدن دليشز (زرد لبناني) تشخيص داده مي‌شود. خرابي زنگ به دو بخش زنگ دمگاه و زنگ خارج از دمگاه تقسيم شده ‌است. سيب‌ها به سه كلاس درجه يك، درجه دو و وازده بر اساس بعضي از معيارهاي استاندارد اروپايي درجه‌بندي مي‌شوند. ب چکیده کامل
    در اين مقاله دو نوع خرابي ضرب‌خوردگي و زنگ در سيب‌هاي گولدن دليشز (زرد لبناني) تشخيص داده مي‌شود. خرابي زنگ به دو بخش زنگ دمگاه و زنگ خارج از دمگاه تقسيم شده ‌است. سيب‌ها به سه كلاس درجه يك، درجه دو و وازده بر اساس بعضي از معيارهاي استاندارد اروپايي درجه‌بندي مي‌شوند. براي درجه‌بندي سيب، به طبقه‌بندي تصوير به 6 كلاس سالم، دم، كاسبرگ، ضرب‌خوردگي، زنگ دمگاه و زنگ خارج از دمگاه نياز داريم. در الگوريتم ارائه‌شده، پس از طبقه‌بندی پيکسلی به کمک شبکه عصبی پرسپترون بر اساس ويژگي‌های رنگی RGB، اصلاح طبقه‌بندی و آشکارسازی دم انجام می‌شود. براي اصلاح نواحي طبقه‌بندي‌شده به كلاس ضرب‌خوردگي، از ويژگي‌هاي H و S از فضای رنگی HSI استفاده مي‌شود. اصلاح نواحي در كلاس‌هاي كاسبرگ، زنگ دمگاه و زنگ خارج از دمگاه بر اساس فاصله گرانيگاه دم تا گرانيگاه هر ناحيه انجام مي‌شود. شناسايي نوع خرابي و تقسيم خرابي زنگ به دو كلاس زنگ دمگاه و زنگ خارج از دمگاه كار جديدي است كه در اين مقاله ارائه شده است. نتايج آزمايش الگوريتم پيشنهادي نشان مي‌دهد كه نرخ درجه‌بندي درست 120 تصوير سيب، 66/81% است. خطاهاي درجه‌بندي ناشي از عدم آشكارسازي دم و اشتباه در تشخيص خرابي است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    9 - يك روش دو‌مرحله‌اي براي تركيب طبقه‌بندها
    سیدحسن نبوی کریزی احسان‌اله کبیر
    يادگيري دسته‌جمعي، يک رويکرد مؤثر در يادگيري ماشيني است كه در آن با تركيب نتايج چند‌ طبقه‌بند سعي مي‌شود تقريب بهتري از يك طبقه‌بند بهينه فراهم شود. براي آنكه تركيب نتايج طبقه‌بندها مفيد واقع شود بايد طبقه‌بندهاي پايه ضمن برخورداري از كارآيي قابل قبول، داراي خطاهاي متفا چکیده کامل
    يادگيري دسته‌جمعي، يک رويکرد مؤثر در يادگيري ماشيني است كه در آن با تركيب نتايج چند‌ طبقه‌بند سعي مي‌شود تقريب بهتري از يك طبقه‌بند بهينه فراهم شود. براي آنكه تركيب نتايج طبقه‌بندها مفيد واقع شود بايد طبقه‌بندهاي پايه ضمن برخورداري از كارآيي قابل قبول، داراي خطاهاي متفاوتي بوده و قاعده مناسبي براي تركيب نتايج آنها به كار گرفته شود. در اين مقاله يك روش دومرحله‌اي براي تركيب نتايج طبقه‌بندها پيشنهاد مي‌شود كه در مرحله اول آن، با روش اختلاط خبره‌ها يك مجموعه طبقه‌بند با خطاهاي متفاوت ايجاد مي‌شود و در مرحله دوم با استفاده از الگوريتم بهينه‌سازي گروه ذرات، وزن‌هاي بهينه براي تركيب خطي نظرات آنها پيدا مي‌شوند. نتايج آزمايش‌هاي ما بر روي چند مجموعه داده متداول، نشان مي‌دهند كه روش پيشنهادي ما باعث افزايش كارآيي سيستم طبقه‌بندي مركب نسبت به روش‌هاي يادگيري مستقل و روش اختلاط خبره‌ها مي‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    10 - طراحی و پياده‌سازی دو ساختار خط لوله‌ای برای محاسبه بی‌درنگ گشتاورهای مرتبه بالا در تصاوير خاکستری
    مهرناز مناجاتی احسان‌اله کبیر عبدالرضا  نبوي
    گشتاورها در پردازش تصوير و برای بازشناسی الگو، بينايی ماشين و بسياری از تکنيک‌های استخراج ويژگي‌های شیئ به‌کار می‌روند. به‌دليل بار محاسباتی الگوريتم‌های محاسبه گشتاور، کاربرد آنها در حالت بي‌درنگ با مشکل مواجه است. اين موضوع با افزايش مرتبه گشتاورها واضح‌تر می‌شود. در چکیده کامل
    گشتاورها در پردازش تصوير و برای بازشناسی الگو، بينايی ماشين و بسياری از تکنيک‌های استخراج ويژگي‌های شیئ به‌کار می‌روند. به‌دليل بار محاسباتی الگوريتم‌های محاسبه گشتاور، کاربرد آنها در حالت بي‌درنگ با مشکل مواجه است. اين موضوع با افزايش مرتبه گشتاورها واضح‌تر می‌شود. در اين مقاله دو ساختار جديد بر پايه آرايه تپنده، با استفاده از خاصيت‌های موازی‌سازی، خط لوله و متراکم‌کننده، برای محاسبه گشتاورهای تا مرتبه 14، 00M تا 77M، تصاوير خاکستری در حالت بي‌درنگ ارائه می‌شود. پياده‌سازی ساختارها در تکنولوژی 18/0 ميکرون CMOS انجام می‌شود. يک سلول ساختار اول قادر است گشتاور مرتبه (p+q) از يک تصوير 1024×1024 را با سرعت 125 فريم در ثانيه محاسبه کند. با اتصال 11 سلول به يکديگر و استفاده از عملکرد موازی، ساختار فوق می‌تواند 49 گشتاور اول يک تصوير 1024×1024 را با سرعت fps 30 محاسبه کند. بيشينه فرکانس کار ساختار 1، MHz 133 و توان مصرفی ساختار متشکل از 5 سلول، mW 36/14 است. ساختار دوم با استفاده از سلول‌های ساختار اول پيشنهاد شده است که جمع‌کننده‌های سلول‌ها به بيرون از آنها انتقال داده شده‌اند. برای تسريع محاسبه مجموع خروجی‌های سلول‌ها، عمليات جمع با استفاده از متراکم‌کننده و يک جمع‌کننده انجام شده است. با استفاده از اين روش، زمان نهفتگی نسبت به ساختار اول با استفاده از 9 سلول 3/3 برابر کمتر شد. بيشينه فرکانس کار اين ساختار MHz 125 و توان مصرفی آن mW 34/58 است. کارآيی ساختار دوم از لحاظ فرکانس و توان مصرفی مشابه ساختار اول است و برای محاسبه گشتاورها در حالت بی‌درنگ مناسب است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    11 - طراحي عملگر گسترش تصاوير دو سطحي در تكنولوژي CMOS با توان كم و سرعت بالا
    مهدیه حاجی‌رحیمی احسان‌اله کبیر عبدالرضا  نبوي
    در اين مقاله روش جديدي براي پياده‌سازي و اجراي سريع عملگر گسترش ریخت‌شناسی با استفاده از معماري خط‌لوله‌اي تموجي تركيبي ارائه مي‌شود. با تغيير كوچكي در اين ساختار مي‌توان از آن براي عملگر فرسايش و در نتيجه عملگرهاي بستن و گشايش نيز استفاده كرد. در اين معماري از فليپ‌فلا چکیده کامل
    در اين مقاله روش جديدي براي پياده‌سازي و اجراي سريع عملگر گسترش ریخت‌شناسی با استفاده از معماري خط‌لوله‌اي تموجي تركيبي ارائه مي‌شود. با تغيير كوچكي در اين ساختار مي‌توان از آن براي عملگر فرسايش و در نتيجه عملگرهاي بستن و گشايش نيز استفاده كرد. در اين معماري از فليپ‌فلاپ‌هاي کمتري نسبت به معماري خط‌لوله‌اي معمولي استفاده مي‌شود و با قراردادن واحدهاي تأخير در مسير پالس ساعت، بار پالس ساعت کمتر و توزيع آن آسان‌تر مي‌شود. اين معماري نسبت به معماري خط‌لوله‌اي معمولي سرعتی بالاتر، پيچيدگي سخت‌افزاري كمتر، سطح اشغالي و توان مصرفي پايين‌تری دارد. ساختار خط‌لوله‌اي تموجي تركيبي نسبت به معماري خط‌لوله‌اي تموجي نيز سريع‌تر است و مشكلات اين معماري مانند تعيين پريود پالس ساعت مناسب و متعادل‌كردن تأخير مسيرها را ندارد. معماري پيشنهادي براي پردازش تصاوير دودويی به‌صورت سه تراشه ASIC در تكنولوژي µm CMOS 18/0 با verilog شبیه‌سازی شده است. اين تراشه‌ها قادرند يك تصوير با ابعاد 1024×1024 را با استفاده از يك عنصرساختاري 21×21 در مدت µs 58/256 گسترش دهد و تا فركانس GHz 882/5، GHz 5 و GHz 167/4 كار كنند. توان مصرفي در فرکانس GHz 167/4 با منبع تغذيه V 8/1 برابر mW 597، mW 478 و mW 410 و سطح تراشه‌ها 2mm 118/0، 2mm 087/0 و 2mm 075/0 است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    12 - ارزیابی روش‌های بازشناسی متون فارسی بر مبنای شکل کلی زیرکلمات
    حسین خسروی احسان‌اله کبیر
    دو رویکرد برای بازشناسی متون فارسی با استفاده از شکل کلی زیركلمات ارائه شده و ضمن مقایسه آنها، مزایا و معایب استفاده از روش‌های مبتنی بر شکل کلی بیان شده است. رویکرد اول بر بازشناسی زیرکلمات، بدون حذف نقاط و علائم آنها استوار است و رویکرد دوم مبتنی بر شکل بدنه زیرکلمات چکیده کامل
    دو رویکرد برای بازشناسی متون فارسی با استفاده از شکل کلی زیركلمات ارائه شده و ضمن مقایسه آنها، مزایا و معایب استفاده از روش‌های مبتنی بر شکل کلی بیان شده است. رویکرد اول بر بازشناسی زیرکلمات، بدون حذف نقاط و علائم آنها استوار است و رویکرد دوم مبتنی بر شکل بدنه زیرکلمات است که از حذف نقاط و علائم زیرکلمه حاصل می‏شود و پس از بازشناسی بدنه، اطلاعات نقاط و علائم افزوده می‌شود. هر دو رویکرد شامل دو مرحله آموزش و آزمایش هستند. در مرحله آموزش، زیرکلمات مجموعه آموزش، خوشه‌بندی می‌شوند. برای خوشه‌یابی از الگوریتم ISODATA استفاده شده و مراکز اولیه خوشه‌ها توسط یک الگوریتم خوشه‌یابی سلسله مراتبی محاسبه شده‌اند. در رویکرد اول، بازشناسی طی دو مرحله صورت می‌گیرد: یافتن خوشه‌های نزدیک به ورودی و یافتن نزدیک‌ترین زیرکلمه از بین خوشه‌های نزدیک. در رویکرد دوم علاوه بر این مراحل، یک مرحله اضافی برای یافتن زیرکلمه نهایی بر اساس الگوی نقاط نیز وجود دارد. هر دو روش نتایج قابل قبولی روی تصاویر تمیز ارائه می‏دهند به‌طوری که رویکرد بانقطه دقتی حدود 94% و رویکرد بدون نقطه دقتی حدود 93% در سطح کلمه ارائه می‌دهد. لیکن در برخورد با تصاویر کم‌کیفیت و نویزی دچار افت دقت می‏شوند که این کاهش در برخی موارد بسیار شدید است. دلایل این کاهش دقت ارزیابی شده و راهکاری برای بهبود آن ارائه شده است. همچنین ضمن مقایسه دو رویکرد، مزایا و معایب بازشناسی بر مبنای شکل کلی ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    13 - تأييد امضاي برخط در حوزه تبديل موجک ايستا
    مرتضی ولي‌زاده احسان‌اله کبیر
    در اين تحقيق يک سيستم تأييد امضاي برخط با استفاده از روش رگرسيون توسعه‏يافته در حوزه تبديل موجک ايستا ارائه شده است. براي محاسبه شباهت بين امضاها به‌وسيله رگرسيون توسعه‌يافته، بايد طول زماني سيگنال‏هاي متناظر دو امضا يکسان شود. استفاده از تطابق همه نقاط براي يکسان‏سازي چکیده کامل
    در اين تحقيق يک سيستم تأييد امضاي برخط با استفاده از روش رگرسيون توسعه‏يافته در حوزه تبديل موجک ايستا ارائه شده است. براي محاسبه شباهت بين امضاها به‌وسيله رگرسيون توسعه‌يافته، بايد طول زماني سيگنال‏هاي متناظر دو امضا يکسان شود. استفاده از تطابق همه نقاط براي يکسان‏سازي طول زماني سيگنال‏ها سبب کاهش تمايز بين امضاهاي اصلي و جعلي مي‏شود، براي حفظ تمايز بين امضاهاي اصلي و جعلي، روشي بر مبناي تطابق نقاط فرينه براي يکسان‏سازي طول زماني سيگنال‏ها ارائه شده است. همچنين با محاسبه شباهت بين جزئيات سيگنال‏هاي امضاها در حوزه تبديل موجک ایستا، دقت سيستم تأييد امضا به‌طور قابل ملاحظه‏اي افزايش داده شده است. اين سيستم بر روي مجموعه امضاهاي 2004SVC آزمايش شده و نتايج آن با نتايج تيم‌هاي شرکت‌کننده در اولين مسابقه بين‏المللي تأييد امضا مقايسه شده است. با اين روش براي امضاهاي جعلي حرفه‏اي خطاي تأييد 6% به‌دست مي‏آيد که در مقايسه با تيم‏هاي شرکت‌کننده در اين مسابقه در رتبه دوم قرار مي‏گيرد و براي امضاهاي جعلي تصادفي خطاي تأييد وجود ندارد و از اين لحاظ در رتبه اول قرار مي‏گيرد. نتايج حاصل نشان مي‏دهد که استفاده از تبديل موجک ايستا نرخ خطا را 35% نسبت به حوزه زمان بهبود مي‏دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    14 - یک روش مستقل از تباین برای دودویی‌کردن تصاویر متنی
    مرتضی ولي‌زاده احسان‌اله کبیر
    در اين تحقيق يک روش مستقل از تباین برای دودویی‌کردن تصاویر متنی آسیب‌دیده ارائه می‏شود. این روش به تنظیم پارامتر توسط کاربر نیاز ندارد و برای دودویی‌کردن تصاویر متنی با آسیب‏های تباین کم و غیر یکنواختی روشنایی پس‏زمینه و متن مناسب است. آستانه‏یابی با روش ارائه‌شده شامل چکیده کامل
    در اين تحقيق يک روش مستقل از تباین برای دودویی‌کردن تصاویر متنی آسیب‌دیده ارائه می‏شود. این روش به تنظیم پارامتر توسط کاربر نیاز ندارد و برای دودویی‌کردن تصاویر متنی با آسیب‏های تباین کم و غیر یکنواختی روشنایی پس‏زمینه و متن مناسب است. آستانه‏یابی با روش ارائه‌شده شامل سه مرحله است. در مرحله اول، مستقل از تباین متن و پس‏زمینه، قسمت‏های بارز هر یک از حروف با روش بارش باران اصلاح‌شده استخراج می‏شود. الگوریتم بارش باران اصلاح‌شده برای استخراج قسمت‏های بارز حروف طراحی شده است و مشکلات روش بارش باران را شامل نمی‏شود. در مرحله دوم با استفاده از نواحی متنی استخراج‌شده، روشنایی نواحی متنی به‌طور محلی تخمین زده می‏شود. همچنین با توجه به این که در تصاویر متنی تعداد پیکسل‏های متن در مقایسه با پیکسل‏های پس‏زمینه ناچیز است، روشنایی پس‏زمینه با میانگین‏گیری از روشنایی تصویر اصلی به‌طور محلی تخمین زده می‏شود. در مرحله سوم برای هر پیکسل، حد آستانه با استفاده از تخمین روشنایی پس‏زمینه و متن محاسبه می‏شود. این روش آستانه‏یابی به‌طور بصری و کمّی با چهار روش متداول آستانه‏یابی مقایسه شده است و نتایج ارزیابی نشان می‏دهد که روش پیشنهادی برای دودویی‌کردن تصاویر متنی که با دوربین گرفته شده‏اند نسبت به روش‏های متداول برتری دارد و نواحی متنی با تباین کم را به خوبی استخراج می‏کند. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    15 - ارائه روشی برای خواندن خودکار نقشه چاپی فرش و مقایسه آن با روش خوشه‌یابی C - میانگین
    احمد ايزدي‌پور احسان‌اله کبیر
    خواندن خودکار نقشه چاپی فرش به دو مرحله تقسیم می‌شود: آشکارسازی خطوط نقشه، شامل خطوط باريک و خطوط ضخيم؛ کاهش رنگ پيکسل‌های تصوير به رنگ‌های پالت. برای شناسایی خطوط نقشه الگوریتمی پیشنهاد شده است. در این الگوریتم ابتدا فاصله خطوط باریک محاسبه می‌شود. پس از شناسایی اولین چکیده کامل
    خواندن خودکار نقشه چاپی فرش به دو مرحله تقسیم می‌شود: آشکارسازی خطوط نقشه، شامل خطوط باريک و خطوط ضخيم؛ کاهش رنگ پيکسل‌های تصوير به رنگ‌های پالت. برای شناسایی خطوط نقشه الگوریتمی پیشنهاد شده است. در این الگوریتم ابتدا فاصله خطوط باریک محاسبه می‌شود. پس از شناسایی اولین خط باریک، خطوط باریک بعدی به‌ترتیب رسم می‌شوند. برای شناسایی اولین خط ضخیم از الگوریتم شانه‌گذاری استفاده شده است. مشکل عمده در شناسایی خطوط، خطای نمونه‌برداری ناشی از اسکنر است. این خطا غیر قابل اجتناب است. برای اصلاح این خطا در مراحل مختلف شناسایی و ترسیم خطوط راه حل‌هایی پیشنهاد شده است. پس از شناسایی خطوط، کاهش رنگ انجام می‌شود. هدف اين است که رنگ پيکسل‌های درون چهارخانه‌های نقشه - که از تلاقی خطوط باريک حاصل می‌شوند - به رنگ‌هاي پالت، نگاشت شوند. سه روش برای کاهش رنگ ارائه شده است. در روش اول کاربر برای هر رنگ نقشه، دو پيکسل انتخاب می‌کند. پالت رنگ، با پردازش مناسب بر روی رنگ‌های انتخابی کاربر به‌دست می‌آيد. برای تعيين رنگ يک چهارخانه، رنگ پيکسل‌های ميانی آن بر اساس اين پالت نگاشت می‌شود و فراوان‌ترين رنگ به‌دست می‌آيد. سپس چهارخانه مربوطه با اين رنگ پر می‌شود. اين الگوريتم کاهش رنگ به همراه يک مرحله پس‌پردازش روی چند تصوير نمونه اعمال شد. ميزان خطا برای تصاوير پایگاه داده از 07/0 درصد تا 5/0 درصد بود. به‌منظور بررسی امکان کاهش دخالت کاربر از روش C - میانگین به دو صورت استفاده شده است. مراکز خوشه‌های اولیه یک بار با دخالت کاربر و بار دیگر به‌طور تصادفی تعیین می‌شوند. نتایج این سه روش مورد مقایسه و بحث قرار می‌گیرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    16 - تحلیل عملکرد یادگیرنده‌های بانظارت جهت استخراج دانش مربوط به زاويه نورپردازي در تصاویر تمام‌رخ چهره
    شقايق نادري نصراله  مقدم چركری احسان‌اله کبیر
    تغييرات شدت و جهت تابش نور یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطرح در سيستم‌هاي شناسایی چهره است كه منجر به ايجاد سايه‌هاي عادي و غير عادي متفاوتي در تصوير چهره مي‌شود. امروزه روش‌هاي مختلفي براي بازشناسي چهره تحت شرايط نوري متفاوت ارائه شده‌اند كه بسياري از آنها نياز به دانش قبل چکیده کامل
    تغييرات شدت و جهت تابش نور یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطرح در سيستم‌هاي شناسایی چهره است كه منجر به ايجاد سايه‌هاي عادي و غير عادي متفاوتي در تصوير چهره مي‌شود. امروزه روش‌هاي مختلفي براي بازشناسي چهره تحت شرايط نوري متفاوت ارائه شده‌اند كه بسياري از آنها نياز به دانش قبلي در مورد منبع نور و زاويه تابش دارند. در اين مقاله رویکردی مبتني بر روش‌هاي يادگيري برای استخراج دانش مربوط به زاويه نورپردازي در تصاوير چهره پيشنهاد شده است. ابتدا ویژگی‌های DCT مؤثر در تغييرات نور از تصوير استخراج شده و پس از نرمال‌سازي، جهت تعيين کلاس‌های نوری مورد استفاده قرار مي‌گيرند. براي یادگیری کلاس‌های نوری از سه الگوریتم درخت تصميم، SVM و الگوريتم مبتني بر بيز WAODE استفاده شده و عملكرد آنها ارزيابي شده است. نتایج به‌دست آمده روي پایگاه‌های تصویری YaleB و ExtendedYale نشان مي‌دهد كه SVM بهترین متوسط دقت را برای طبقه‌بندی تصاویر چهره در نورپردازی‌های مختلف ارائه می‌دهد. در حالی که طبقه‌بند بیزی WAODE به دلیل مقاومت بهتر در برابر فقدان داده، براي کلاس‌های نوری با زاویه تابش زیاد نتایج بهتری را ارائه می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    17 - کاهش رنگ در نقشه چاپی فرش به کمک یادگیری تقویت‌شده
    منصور فاتح احسان‌اله کبیر مجید نیلی احمدآبادی
    خواندن خودکار نقشه‌های فرش به معنی تعیین نقشه با تعداد رنگ مشخص از روی نقشه اسکن‌شده است. خواندن خودکار شامل دو مرحله تشخیص خطوط نقشه و کاهش تعداد رنگ‌ پیکسل‌های تصویر است. کاهش رنگ نیز از دو مرحله طراحی پالت و نگاشت رنگ پیکسل‌های تصویر به رنگ‌های پالت تشکیل می‌شود. برا چکیده کامل
    خواندن خودکار نقشه‌های فرش به معنی تعیین نقشه با تعداد رنگ مشخص از روی نقشه اسکن‌شده است. خواندن خودکار شامل دو مرحله تشخیص خطوط نقشه و کاهش تعداد رنگ‌ پیکسل‌های تصویر است. کاهش رنگ نیز از دو مرحله طراحی پالت و نگاشت رنگ پیکسل‌های تصویر به رنگ‌های پالت تشکیل می‌شود. برای کاهش رنگ، روش‌های متنوعی وجود دارد که دقت آنها از اهمیت بالایی برخوردار است و حتی در برخی از روش‌ها برای افزایش دقت برای طراحی پالت از کاربر کمک گرفته می‌شود. هدف از این تحقیق ارائه روش کاهش رنگ کاملاً خودکار با دقت بالا است. برای این منظور از روش یادگیری تقویت‌شده استفاده شده است که دقتی بالغ بر 98% دارد. تاکنون از این روش برای کاهش رنگ استفاده نشده است. روش پیشنهادی با توجه به کاربرد، تعریف شده است و میزان کاهش رنگ به‌نحوی است که دقت الگوریتم کاهش پیدا نکند. از این رو پالت نهایی، از تعداد رنگ بیشتری در مقایسه با پالت اصلی برخوردار است. در کار ارائه‌شده در این مقاله، ابتدا خطوط نقشه آشکار می‌شوند و رنگ پیکسل‌های درون هر خانه نقشه به یک پیکسل نگاشت می‌شود و سپس با استفاده از روش یادگیری تقویت‌شده کاهش رنگ انجام می‌شود. نتایج حاصل از آزمایش روش پیشنهادی بر روی چند تصویر نمونه ارائه و بررسی می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    18 - خوشه‌یابی تصویر زیرکلمات در متون قدیمی و حجیم چاپی با استفاده از معیار مقایسه تصویری
    محمدرضا سهیلی احسان‌اله کبیر
    حجم زیاد تصاویر متنی روز به روز مسئله دیجیتالی‌شدن متن تصاویر و همچنین مسئله جستجو در این منابع را اهمیت می‌بخشد. در بازشناسی متن‌های حجیم می‌توان از ویژگی‌هایی مانند محدودبودن تعداد و اندازه قلم، یکسان‌بودن صفحه‌آرایی در کل صفحه‌ها، محدودبودن مجموعه واژه‌ها و حوزه معنا چکیده کامل
    حجم زیاد تصاویر متنی روز به روز مسئله دیجیتالی‌شدن متن تصاویر و همچنین مسئله جستجو در این منابع را اهمیت می‌بخشد. در بازشناسی متن‌های حجیم می‌توان از ویژگی‌هایی مانند محدودبودن تعداد و اندازه قلم، یکسان‌بودن صفحه‌آرایی در کل صفحه‌ها، محدودبودن مجموعه واژه‌ها و حوزه معنایی آنها و یکسان‌بودن سبک نگارشی در کل متن استفاده کرد. در این مقاله الگوریتمی ارائه شده که از یکسان‌بودن نوع و اندازه قلم برای خوشه‌یابی زیرکلمات یک کتاب قدیمی با کیفیت پایین چاپ استفاده شده است. این کتاب 233 صفحه دارد و کل زیرکلمات آن که در حدود 111000 زیرکلمه است جداسازی و برچسب‌زنی شده است. در این تحقیق از یک روش ساده افزایشی برای خوشه‌یابی زیرکلمات استفاده شده است. ابتدا برای هر زیرکلمه چهار ویژگی ساده استخراج می‌شود، در صورتی که تفاوت این ویژگی‌ها از ویژگی‌های نماینده یک خوشه کمتر از مقدار آستانه باشد، مقایسه تصویری بین آن دو انجام می‌شود. به علت زیادبودن تعداد زیرکلمات سعی شده تا از ساده‌ترین روش‌های ممکن استفاده شود تا سرعت اجرا افزایش یابد. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد می‌توان زیرکلمات را با دقتی در حدود 7/99 درصد خوشه‌یابی کرد. نتایج این خوشه‌یابی در مرحله بازشناسی زیرکلمات کمک بسیار زیادی خواهد کرد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    19 - استفاده از مناطق شاخص زیر- کلمات چاپی فارسی برای کاهش فضای جستجو در بازشناسی آنها
    هما داودی احسان‌اله کبیر
    در روش‏های رایج برای کاهش اندازه دیکشنری، معمولاً مجموعه کلمات بر اساس ویژگی‏های شکل کلی‌شان خوشه‏‏بندی می‏شوند. سپس، هر کلمه‏ ورودی به این خوشه‏ها طبقه‏بندی می‏شود. با توجه به تأثیر مستقیم این مرحله در نتیجه نهایی سیستم بازشناسی، کاهش دیکشنری باید با دقت بالایی انجام ش چکیده کامل
    در روش‏های رایج برای کاهش اندازه دیکشنری، معمولاً مجموعه کلمات بر اساس ویژگی‏های شکل کلی‌شان خوشه‏‏بندی می‏شوند. سپس، هر کلمه‏ ورودی به این خوشه‏ها طبقه‏بندی می‏شود. با توجه به تأثیر مستقیم این مرحله در نتیجه نهایی سیستم بازشناسی، کاهش دیکشنری باید با دقت بالایی انجام شود. به این منظور در این مقاله روشی را برای تأیید ارائه می‏کنیم که میزان اطمینان به خوشه انتخابی را تعیین می‏کند. میزان اطمینان به خوشه انتخابی بر اساس ویژگی‏های محلی شکل تعیین می‏شود. بردارهای ویژگی محلی از شکل زیر- کلمه ورودی استخراج شده و با مناطق شاخص متناظر با خوشه انتخابی مقایسه می‏شود. مناطق شاخص یک خوشه، مناطقی از شکل هستند که زیر- کلمات آن خوشه را از سایر خوشه ها متمایز می‌کنند و در انتها روش تأیید پیشنهادی به همراه مجموعه‏ای از قوانین برای کاهش اندازه دیکشنری به کار می‏رود. آزمایش‌های انجام‌شده بر مجموعه شکل‏های زیر- کلمات فارسی نشان می‏دهد با روش پیشنهادی این مقاله می‏توان با حفظ دقت، فضای جستجو را تا حد قابل توجهی کاهش داد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    20 - کاهش رنگ نقشه‌های دستی فرش پیش از نقطه‌گذاری
    منصور فاتح احسان‌اله کبیر
    نقشه‌های فرش شامل دو دسته چاپی و دستی هستند و نقشه‌های دستی نیز به دو گروه پیش و پس از نقطه‌گذاری تقسیم می‌شوند. هدف این تحقیق، کاهش رنگ در نقشه‌های دستی پیش از نقطه‌گذاری است. مقالات گوناگونی درباره کاهش رنگ در نقشه‌های فرش پس از نقطه‌گذاری وجود دارد اما تا کنون مقاله‌ چکیده کامل
    نقشه‌های فرش شامل دو دسته چاپی و دستی هستند و نقشه‌های دستی نیز به دو گروه پیش و پس از نقطه‌گذاری تقسیم می‌شوند. هدف این تحقیق، کاهش رنگ در نقشه‌های دستی پیش از نقطه‌گذاری است. مقالات گوناگونی درباره کاهش رنگ در نقشه‌های فرش پس از نقطه‌گذاری وجود دارد اما تا کنون مقاله‌ای در باب کاهش رنگ در نقشه‌های دستی پیش از نقطه‌گذاری ارائه نشده است. الگوریتم پیشنهادی از 4 مرحله اصلی تشکیل شده است: تعیین نواحی تصویر، مشخص‌کردن رنگ هر ناحیه، کاهش رنگ در حوالی مرزهای تصویر و کاهش رنگ نهایی با روش C- میانگین. برای 80 قسمت از 20 نقشه مختلف، دقت الگوریتم حدود 96 درصد است، به عبارت دیگر رنگ 96 درصد از پیکسل‌های تصویر به درستی تعیین شده و دقت بالای این روش به دلیل متناسب‌بودن روش پیشنهادی با کاربرد آن است. روش ارائه‌شده در این مقاله کاملاً خودکار نیست و تعداد رنگ‌های نقشه باید توسط کاربر به عنوان ورودی به الگوریتم داده شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    21 - ادغام شبکه‌های عصبی بر اساس یادگیری با همبستگی منفی در بازشناسی برون‌خط کلمات دست‌نویس
    سیدعلی‌اصغر عباس‌زاده آرانی احسان‌اله کبیر
    در این تحقیق، یک روش طبقه‌بندی جمعی بر اساس یادگیری با همبستگی منفی برای بازشناسی کل‌نگر کلمات دست‌نویس با حجم محدود پیشنهاد می‌شود. در این روش مجموعه داده آموزشی پس از پیش‌پردازش و استخراج ویژگی به طبقه‌بندهای پایه پرسپترون چندلایه اعمال می‌شود. سپس شبکه‌های عصبی پایه چکیده کامل
    در این تحقیق، یک روش طبقه‌بندی جمعی بر اساس یادگیری با همبستگی منفی برای بازشناسی کل‌نگر کلمات دست‌نویس با حجم محدود پیشنهاد می‌شود. در این روش مجموعه داده آموزشی پس از پیش‌پردازش و استخراج ویژگی به طبقه‌بندهای پایه پرسپترون چندلایه اعمال می‌شود. سپس شبکه‌های عصبی پایه به روش یادگیری با همبستگی منفی، آموزش داده شده و از این طریق گوناگون می‌شوند. هنگامی که داده‌های آزمایشی پس از استخراج ویژگی به طبقه‌بندهای پایه اعمال می‌شوند، هر طبقه‌بند پایه خروجی نسبتاً متفاوتی را تولید می‌کند. با ادغام خروجی طبقه‌بندهای پایه، خروجی نهایی سیستم به دست می‌آید. برای آزمایش روش پیشنهادی از سه نوع ویژگی شامل ویژگی‌های مبتنی بر منطقه‌بندی، گرادیان تصویر و کد زنجیره‌ای کانتور استفاده شده است. در آزمایش‌هایی که روی 775 تصویر از نام 31 مرکز استان کشور، از مجموعه داده "ایرانشهر" انجام شده است، استفاده از ویژگی‌های مبتنی بر گرادیان و آموزش 6 شبکه پرسپترون با همبستگی منفی و ادغام آنها از طریق رأی‌گیری، میانگین نرخ بازشناسی برابر با 10/96 درصد را به دست داده است. سپس خطاهای روش پیشنهادی تحلیل و ردیابی شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    22 - آشکارسازی آغازه در تکنوازی تار بر پایه انرژی و فرکانس پایه
    بهراز فرخی احسان‌اله کبیر
    در اين مقاله روشي تازه براي آشکارسازي آغازه در تکنوازي ساز تار ارائه شده است. در تعريف تابع آشکار‌ساز آغازه، از دو ويژگي انرژي و فرکانس پايه استفاده کرده‌ايم که نتيجه آن به کمک يک الگوريتم قله‌ياب سازگار براي آشکارسازي اوليه آغازه‌ها استفاده مي‌شود. با استفاده از يک روش چکیده کامل
    در اين مقاله روشي تازه براي آشکارسازي آغازه در تکنوازي ساز تار ارائه شده است. در تعريف تابع آشکار‌ساز آغازه، از دو ويژگي انرژي و فرکانس پايه استفاده کرده‌ايم که نتيجه آن به کمک يک الگوريتم قله‌ياب سازگار براي آشکارسازي اوليه آغازه‌ها استفاده مي‌شود. با استفاده از يک روش تطبيق کليشه‌اي بهبوديافته، فرکانس‌هاي پايه تعيين شده و از تطبيق زمانی آنها با نتايج اوليه‌، آشکارسازي نهايي آغازه‌ها انجام مي‌شود. تابع آشکارساز پيشنهادی به دليل استفاده هم‌زمان از دو ويژگي انرژی و فرکانس پايه، قابليت تشخيص نت‌های نرم و سخت را داراست. براي آزمايش، اين سيستم را روي مجموعه‏اي از قطعات تکنوازي تار با آغازه‌هاي معلوم به کار گرفته و نتايج آن را در مقایسه با روش مبتنی بر ویژگی انرژی و بر اساس ملاک F تحليل کرده‌ايم. نتایج به دست آمده نشان‌دهنده بهبود کارایی سیستم در شناسایی آغازه‌های ساز تار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    23 - فراتفکیک‌پذیری مبتنی بر نمونه تک‌تصویر متن با روش نزول گرادیان ناهمزمان ترتیبی
    علی عابدی احسان‌اله کبیر
    در اين مقاله، یک روش جدید برای افزایش تفکیک‌پذیری تک‌تصویری تصاویر متن ارائه می‌شود. این روش مبتنی بر نمونه است یعنی برای فراتفکیک‌پذیری از یک مجموعه نمونه آموزشی که شامل وصله‌های با تفکیک‌پذیری بالا و پایین است استفاده می‌شود. بر اساس قاعده بیزی، یک تابع به عنوان درست‌ چکیده کامل
    در اين مقاله، یک روش جدید برای افزایش تفکیک‌پذیری تک‌تصویری تصاویر متن ارائه می‌شود. این روش مبتنی بر نمونه است یعنی برای فراتفکیک‌پذیری از یک مجموعه نمونه آموزشی که شامل وصله‌های با تفکیک‌پذیری بالا و پایین است استفاده می‌شود. بر اساس قاعده بیزی، یک تابع به عنوان درست‌نمایی و سه تابع به عنوان دانش اولیه در نظر گرفته می‌شوند. تابع مربوط به درست‌نمایی میزان شباهت با تصویر اولیه را توصیف می‌کند. سه تابع مربوط به دانش اولیه خصوصیات دومُدی بودن تصویر متن، یکنواخت‌بودن نواحی پس‌زمینه و متن و نزدیک‌بودن به مجموعه نمونه آموزشی را توصیف می‌کنند. با کمینه‌کردن این توابع انرژی طی فرایند تکرارشونده نزول گرادیان ناهم‌زمان ترتیبی، تصویر با تفکیک‌پذیری بالا به دست می‌آید. به جای کمینه‌کردن هم‌زمان ترکیب خطی توابع، آنها به ترتیب و با توجه به این که در تکرارهای متوالی الگوریتم چه تغییراتی در تصویر متن رخ می‌دهد کمینه می‌گردند. به این ترتیب دیگر نیازی به تعیین ضرایب ترکیب خطی توابع که برای تصاویر مختلف متغیر هستند نخواهد بود. نتایج آزمایش‌ها روی بیست تصویر متن با قلم‌ها، تفکیک‌پذیری‌ها، تارشدگی‌ها و نویزهای مختلف عملکرد بهتر و با حجم محاسباتی کمتر روش ارائه‌شده نسبت به روش‌های مشابه قبلی را نشان می‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    24 - ارائه روشی برای ارزیابی کمی الگوریتم‌های کاهش رنگ تصویر با ارائه نمونه‌ای کاربردی
    منصور فاتح احسان‌اله کبیر
    در الگوریتم‌های کاهش رنگ، نتیجه کار به صورت دیداری یا بر اساس معیارهای کیفی بررسی می‌شوند. ارزیابی بدون در نظر گرفتن معیارهای کمی، ارزیابی جامع و دقیقی نیست و سلیقه بیننده در ارزیابی بسیار تأثیرگذار است. در برخی از مقالات، نتیجه کار با معیار MSE ارزیابی می‌شود. در این م چکیده کامل
    در الگوریتم‌های کاهش رنگ، نتیجه کار به صورت دیداری یا بر اساس معیارهای کیفی بررسی می‌شوند. ارزیابی بدون در نظر گرفتن معیارهای کمی، ارزیابی جامع و دقیقی نیست و سلیقه بیننده در ارزیابی بسیار تأثیرگذار است. در برخی از مقالات، نتیجه کار با معیار MSE ارزیابی می‌شود. در این معیار تفاوت میان رنگ پیکسل‌های تصویر نتیجه با تصویر اولیه به عنوان خطا در نظر گرفته می‌شود که روش مناسبی برای ارزیابی روش‌های کاهش رنگ نیست. در کاهش رنگ تصاویر، اگر یک رنگ به طور کامل با رنگی نزدیک به رنگ اصلی جایگزین شود، خطا محسوب نمی‌شود. اگر این جایگزینی‌ها برای تمام پیکسل‌های آن رنگ رخ ندهد خطایی در کاهش رنگ اتفاق افتاده است. یکی‌نبودن رنگ‌های حاصل از اعمال الگوریتم کاهش رنگ با رنگ‌های مطلوب باید در ارائه معیار ارزیابی لحاظ شود که در معیار MSE لحاظ نمی‌شود. در برخی از کاربردهای کاهش رنگ مانند کاهش رنگ در نقشه‌های فرش، رنگ مطلوب پیکسل نهایی مشخص است و ارائه رنگ نادرست خطا محسوب می‌شود. از این رو در این گونه از کاربردها، امکان ارزیابی کمی بر اساس رنگ نهایی هر پیکسل وجود دارد. با ارائه معیاری برای ارزیابی کمی، سلیقه بیننده در ارزیابی لحاظ نمی‌شود و امکان مقایسه دقیق الگوریتم‌های کاهش رنگ فراهم می‌شود. در این مقاله به ارائه معیاری کمی برای ارزیابی الگوریتم‌های کاهش رنگ پرداخته شده و در صورت مشخص‌بودن رنگ مطلوب پیکسل‌های نهایی، این معیار کارا است. برای نشان‌دادن کارایی معیار ارزیابی کمی، یکی از کاربردهای کاهش رنگ یعنی کاهش رنگ در نقشه‌های فرش بررسی شده است. چندین روش کاهش رنگ با معیار ارزیابی پیشنهادی سنجیده شده‌اند و الگوریتم [42] به دلیل تناسب با کاربرد، کمترین خطای کمی را داشته است. پرونده مقاله