• صفحه اصلی
  • یک روش مستقل از تباین برای دودویی‌کردن تصاویر متنی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940904125913535 بازدید : 4329 صفحه: 40 - 48

20.1001.1.16823745.1389.8.1.5.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط