• صفحه اصلی
  • بررسي پايداري الگوريتم کنترل ازدحام اوليه-دوگان در حضور اغتشاش خارجي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139409039335485 بازدید : 2449 صفحه: 269 - 277

20.1001.1.16823745.1387.6.16.2.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط