• صفحه اصلی
  • آنالیز و گسترش مدل فشرده زمان تأخیر انتشار گیت‌های NAND فناوری CMOS نانومتری در مقابل تغییرات آماری فرآیند ساخت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139611211430860734 بازدید : 1532 صفحه: 285 - 292

20.1001.1.16823745.1396.15.4.6.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط