• XML

  isc pubmed crossref medra doaj doaj
 • فهرست مقالات


   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - ارزیابی روش‌های بازشناسی متون فارسی بر مبنای شکل کلی زیرکلمات
    حسین خسروی احسان‌اله کبیر
    دو رویکرد برای بازشناسی متون فارسی با استفاده از شکل کلی زیركلمات ارائه شده و ضمن مقایسه آنها، مزایا و معایب استفاده از روش‌های مبتنی بر شکل کلی بیان شده است. رویکرد اول بر بازشناسی زیرکلمات، بدون حذف نقاط و علائم آنها استوار است و رویکرد دوم مبتنی بر شکل بدنه زیرکلمات چکیده کامل
    دو رویکرد برای بازشناسی متون فارسی با استفاده از شکل کلی زیركلمات ارائه شده و ضمن مقایسه آنها، مزایا و معایب استفاده از روش‌های مبتنی بر شکل کلی بیان شده است. رویکرد اول بر بازشناسی زیرکلمات، بدون حذف نقاط و علائم آنها استوار است و رویکرد دوم مبتنی بر شکل بدنه زیرکلمات است که از حذف نقاط و علائم زیرکلمه حاصل می‏شود و پس از بازشناسی بدنه، اطلاعات نقاط و علائم افزوده می‌شود. هر دو رویکرد شامل دو مرحله آموزش و آزمایش هستند. در مرحله آموزش، زیرکلمات مجموعه آموزش، خوشه‌بندی می‌شوند. برای خوشه‌یابی از الگوریتم ISODATA استفاده شده و مراکز اولیه خوشه‌ها توسط یک الگوریتم خوشه‌یابی سلسله مراتبی محاسبه شده‌اند. در رویکرد اول، بازشناسی طی دو مرحله صورت می‌گیرد: یافتن خوشه‌های نزدیک به ورودی و یافتن نزدیک‌ترین زیرکلمه از بین خوشه‌های نزدیک. در رویکرد دوم علاوه بر این مراحل، یک مرحله اضافی برای یافتن زیرکلمه نهایی بر اساس الگوی نقاط نیز وجود دارد. هر دو روش نتایج قابل قبولی روی تصاویر تمیز ارائه می‏دهند به‌طوری که رویکرد بانقطه دقتی حدود 94% و رویکرد بدون نقطه دقتی حدود 93% در سطح کلمه ارائه می‌دهد. لیکن در برخورد با تصاویر کم‌کیفیت و نویزی دچار افت دقت می‏شوند که این کاهش در برخی موارد بسیار شدید است. دلایل این کاهش دقت ارزیابی شده و راهکاری برای بهبود آن ارائه شده است. همچنین ضمن مقایسه دو رویکرد، مزایا و معایب بازشناسی بر مبنای شکل کلی ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    2 - آشکارسازی همدوس اهداف راداری با تموج میانی در كلاتر‌ گوسی
    محمدرضا تابان
    در اين مقاله به حل آزمون فرضيه مرکب برای آشکارسازی همدوس اهداف راداری با تموج میانی در کلاتر اقدام شده است. در معدود تحقیقات انجام‌شده قبلی، در شرایط مشابه، بردار هدف به‌صورت یک بردار تصادفی گوسی و مستقل از بردار کلاتر مدل ‌شده است. در این مقاله بر مبنای همدوس‌بودن آشکا چکیده کامل
    در اين مقاله به حل آزمون فرضيه مرکب برای آشکارسازی همدوس اهداف راداری با تموج میانی در کلاتر اقدام شده است. در معدود تحقیقات انجام‌شده قبلی، در شرایط مشابه، بردار هدف به‌صورت یک بردار تصادفی گوسی و مستقل از بردار کلاتر مدل ‌شده است. در این مقاله بر مبنای همدوس‌بودن آشکارسازی و تعمیم مدل‌های سورلینگ به حالت بینابینی، به مدلي مي‌رسيم که نشان می‌دهد استفاده از فرض گوسی‌بودن بردار هدف در چنین حالتی صحیح نمی‌باشد. بر این مبنا، بر اساس روابط آشکارسازی بهینه، آزمون مهم GLR برای آشکارسازی اهداف با تموج میانی در کلاتر گوسي محقق و عملکرد آن با آشکارسازهای تخمین‌زن - همبستگی‌یاب (ECD) و آشکارساز خطی بیشینه‌کننده سیگنال به کلاتر (OF) مقایسه شده است. ضمناً در آشکارسازی، شیفت داپلر معلوم فرض می‌شود. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    3 - مدل ریاضی تحلیل جریان کلیک برای پیش‌بینی رفتار مشتریان اینترنتی
    محمدمهدی سپهری فؤاد  مهدوی‌پژوه
    تحليل جريان كليك ابزار مفیدی براي پيش‌بيني مسير حركت يك مشتري خاص در يك وب سايت است كه كاربرد فراواني در زمينه‌هاي تجارت الكترونيكي، بازاريابي الكترونيكي و مديريت ارتباط با مشتري دارد. رويكرد جديد مقاله به‌دست آوردن محتمل‌ترین مسير حركت يك كاربر در يك وب سايت با استفاده چکیده کامل
    تحليل جريان كليك ابزار مفیدی براي پيش‌بيني مسير حركت يك مشتري خاص در يك وب سايت است كه كاربرد فراواني در زمينه‌هاي تجارت الكترونيكي، بازاريابي الكترونيكي و مديريت ارتباط با مشتري دارد. رويكرد جديد مقاله به‌دست آوردن محتمل‌ترین مسير حركت يك كاربر در يك وب سايت با استفاده از مدل‌هاي ماركوفي است كه در قالب يك مدل برنامه‌ريزي صفر و يك حاصل شده است. مدل برنامه‌ريزي صفر و يك ارائه‌شده حالت خاصي از مدل معروف مسئله پيله‌ور (فروشنده دوره‌گرد) گردآورنده جايزه مي‌باشد كه خود يك مدل NP-hard بوده و تعداد محدوديت‌هاي حذف زير تور آن با افزايش فضاي مسئله به‌طور انفجارآميزي افزايش مي‌يابد. براي حل مدل طرح‌شده الگوريتمي جامع و كارا ارائه گرديده است. براي انجام جنبه‌هاي محاسباتي و پياده‌سازي مدل پيشنهادي، داده‌هاي برگرفته از لاگ فايل‌هاي سرور يك وب سايت دانشگاهي براي 20 كاربر مختلف مورد استفاده قرار گرفت. مقايسه جواب‌هاي حاصل با جواب‌هاي به‌دست آمده از الگوريتم جيوديچي نشان مي‌دهد مدل پيشنهادي جواب‌هاي بسيار دقيق‌تر و بهتري نسبت به الگوريتم جيوديچي ارائه مي‌دهد. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    4 - پخش بار بهينه در شبكه‌هاي انتقال HVAC/HVDC با يك الگوريتم ابتكاري تركيبي
    سيدجلال سيدشنوا حسین سیفی محمدصادق سپاسیان
    در اين مقاله مدلي براي پخش‌ بار بهينه در شبكه‌هاي انتقال HVAC/HVDC ارائه شده است. پخش بار بهينه از ابزارهاي اصلي در مطالعات برنامه‌ريزي و بهره‌برداري از شبكه‌هاي برق مي‌باشد. عدم تحدب، غير خطي بودن، وجود متغيرهاي گسسته در كنار متغيرهاي پيوسته و وجود همبستگي بالا بين متغ چکیده کامل
    در اين مقاله مدلي براي پخش‌ بار بهينه در شبكه‌هاي انتقال HVAC/HVDC ارائه شده است. پخش بار بهينه از ابزارهاي اصلي در مطالعات برنامه‌ريزي و بهره‌برداري از شبكه‌هاي برق مي‌باشد. عدم تحدب، غير خطي بودن، وجود متغيرهاي گسسته در كنار متغيرهاي پيوسته و وجود همبستگي بالا بين متغيرها، مسأله پخش بار بهينه را به مسأله‌اي پيچيده تبديل كرده است. در مدل ارائه‌شده اين مقاله براي پخش بار بهينه، پارامترهاي كنترلي شبكه و اتصالات HVDC موجود در آن به‌نحوي تنظيم مي‌شوند كه نياز به تجهيزات اضافي براي عملكرد مناسب شبكه در حالت پخش بار AC حداقل شده و در عين حال شبكه بيشترين حاشيه امنيت را داشته باشد. براي حل مدل ارائه‌شده يك الگوريتم تكاملي تركيبي حاصل از تركيب روش‌هاي ابتكاري PSO و روش تكامل تفاضلي پيشنهاد شده و كارايي مدل و الگوريتم پيشنهادي براي شبكه آزمون 30 باس IEEE مورد آزمايش قرار گرفته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    5 - طراحي يک مدولاتور تک‌حلقه سيگما- دلتاي مرتبه 5 با پهناي باند نايکوئيست 12 مگاهرتز و دقت 15 بيت
    مهدی تقی‌زاده عبدالرضا  نبوي
    در اين مقاله يک مدولاتور سيگما- دلتاي تک‌حلقه مرتبه 5 با ساختار اعوجاج پايين ارائه مي‌شود. ساختار فوق که هم‌زمان از انتگرال‌گير و فيلتر IIR مرتبه 2 استفاده مي‌نمايد نسبت به ساختارهاي مشابه تعداد مسيرهاي پيش‌خور کمتري دارد که در نتيجه تعداد ضرايب مدولاتور کاهش يافته و حس چکیده کامل
    در اين مقاله يک مدولاتور سيگما- دلتاي تک‌حلقه مرتبه 5 با ساختار اعوجاج پايين ارائه مي‌شود. ساختار فوق که هم‌زمان از انتگرال‌گير و فيلتر IIR مرتبه 2 استفاده مي‌نمايد نسبت به ساختارهاي مشابه تعداد مسيرهاي پيش‌خور کمتري دارد که در نتيجه تعداد ضرايب مدولاتور کاهش يافته و حساسيت آن نسبت به عدم تطابق ضرايب کمتر مي‌شود. براي کاهش توان مدولاتور، فيلتر IIR مرتبه 2 با استفاده از يک تقويت‌کننده عملياتي پياده‌سازي و از يک جمع‌کننده سوئيچ- خازني براي تحقق جمع‌کننده ورودي قبل از کوانتايزر استفاده شده است. نتايج شبيه‌سازي نشان مي‌دهد که اين ساختار با ولتاژ تغذيه 2/1 ولت در تکنولوژي 13/0 ميکرومترCMOS ، مي‌تواند دقت 15 بيت و پهناي باند سيگنال ورودي 6 مگاهرتز به‌دست آورد. توان مصرفي مدولاتور فوق برابر 53 ميلي‌وات است. با مقايسه عملکرد ساختار ارائه‌شده با ساختارهاي مشابه، مشخص مي‌شود که طراحي فوق از پهناي باند و دقت بالاتري در ازاي اندک افزايش توان مصرفي برخوردار است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    6 - طراحی عناصر نوری پراشی دریچه- محدود دوبعدی با تعمیم روش طیف زاویه‌ای تکراری
    سیدحسین کاظمی میرمجتبی میرصالحی امیررضا عطاری
    روش طیف زاویه‌ای تکراری (IAS) برای طراحی عناصر نوری پراشی دریچه - محدود یک‌بعدی D -FADOE)1( توسط ملین و نوردین ارائه شده است. ما این روش را برای طراحی عناصر نوری پراشی دریچه - محدود دوبعدی، گسترش داده و با استفاده از آن چند نمونه قطعه اپتیکی طراحی کرده‌ایم. نمونه اول چکیده کامل
    روش طیف زاویه‌ای تکراری (IAS) برای طراحی عناصر نوری پراشی دریچه - محدود یک‌بعدی D -FADOE)1( توسط ملین و نوردین ارائه شده است. ما این روش را برای طراحی عناصر نوری پراشی دریچه - محدود دوبعدی، گسترش داده و با استفاده از آن چند نمونه قطعه اپتیکی طراحی کرده‌ایم. نمونه اول یک منشعب‌کننده 1 به 7 است که یک پرتو تابشی را در مود اصلی، به هفت تار نوری تک مود با بازده پراش 84 درصد جفت می‌کند. نمونه دوم یک تخت‌کننده پرتو گوسی لیزری با بازده پراش 8/74 درصد و نمونه سوم یک منشعب‌کننده پرتو 1 به 3 نامتقارن است. نمونه چهارم شامل سه ریزعدسی با فواصل کانونی مختلف است. الگوی مطلوب توزیع شدت برای این نمونه‌ها در میدان راه نزدیک قرار گرفته است. در ادامه دقت روش تعمیم‌یافته را با مقايسه نتايج با روش سه‌بعدی تفاضل محدود در حوزه زمان D-FDTD)3( با شرایط مرزی جاذب PML بررسی کرده‌ایم. همچنین یک نمونه منشعب‌کننده 1 به 5 ساخته شده و نتایج آزمایش آن ارائه شده است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    7 - راهكاري ساده و مؤثر براي تشخیص حروف الفبای فارسی در زبان اشاره حرکات انگشتان
    محمدجواد برزگر سخویدی احمدرضا شرافت
    در سال‌های اخیر، تشخیص حرکات اشاره (زبان اشاره) مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. زبان اشاره، ترکیبی از حالات دست، حرکات دست و حالات چهره است. املای انگشتی، یک نمایش برای حروف الفبای کلماتی است که در لغت‌نامه زبان وجود ندارد. در این مقاله یک سامانه املای انگشتی برای ت چکیده کامل
    در سال‌های اخیر، تشخیص حرکات اشاره (زبان اشاره) مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. زبان اشاره، ترکیبی از حالات دست، حرکات دست و حالات چهره است. املای انگشتی، یک نمایش برای حروف الفبای کلماتی است که در لغت‌نامه زبان وجود ندارد. در این مقاله یک سامانه املای انگشتی برای تشخیص حروف الفبای فارسی ارائه شده که در آن برای هر حرف الفبا یک شکل دست در نظر گرفته شده است. این سامانه شامل پنج مرحله است: اول، جمع‌آوری داده تصویری؛ دوم، پیش‌پردازش؛ سوم، استخراج و آشکارسازی ویژگی‌های شکل دست؛ چهارم، کاهش اندازه بردار ویژگی و پنجم، پیاده‌سازی تشخیص با استفاده از سه روش نزدیک‌ترین همسایه (معيار فاصله اقليدسي و معيار فاصله اقليدسي نرماليزه) و شبكه عصبي. در این مقاله از تبدیل کسینوسی گسسته (DCT) برای کاهش اندازه بردار ویژگی استفاده شده است که نسبت به روش‌های موجود، نظیر تبدیل فوریه گسسته و ضرايب توصيف‌گر فوريه عملکردی بهتر دارد. نتایج پیاده‌سازی با شبكه عصبي، دقت تشخیص حروف الفبا را 1/99% نشان داده است که نسبت به عملكرد سامانه‌هاي موجود بهبود یافته است. پرونده مقاله
   • دسترسی آزاد مقاله

    8 - پردازش سيگنال ECG در سيستم مدولاسيون پالس كد تفاضلي
    حسين بالازاده بهار یحیی صوتي خياباني
    مدولاسيون پالس كد تفاضلي يا DPCM، نقش مهمي را در سيستم‌هاي مخابراتي ايفا مي‌كند. در اين مقاله بر اساس مطالعه نظري به عمل آمده در شبيه‌سازي سيستم DPCM، طراحي درجه پيشگوكننده و كوانتايزر بهينه به‌نحو مطلوبي انجام گرفته است. به‌جاي كدگذاري مستقيم سيگنال، سيستم DPCM تفاضل ب چکیده کامل
    مدولاسيون پالس كد تفاضلي يا DPCM، نقش مهمي را در سيستم‌هاي مخابراتي ايفا مي‌كند. در اين مقاله بر اساس مطالعه نظري به عمل آمده در شبيه‌سازي سيستم DPCM، طراحي درجه پيشگوكننده و كوانتايزر بهينه به‌نحو مطلوبي انجام گرفته است. به‌جاي كدگذاري مستقيم سيگنال، سيستم DPCM تفاضل بين سيگنال ورودي و سيگنال خروجي پيشگو را كدگذاري مي‌كند. اختلاف حاصله از دو سيگنال، از نظر مقدار خيلي كوچك بوده و با تعداد بيت‌هاي كمتري مي‌تواند كوانتايزه شود. در طراحي پيشگو، الگوريتم لوينسن-درباين و در تعيين سطوح كوانتايزر، روش كلاسيك و روش لويد به كار گرفته شده است. در عمل هر كدام از روش‌هاي به‌كار رفته از ويژگي‌هاي متفاوتي برخوردار مي‌باشند. DPCM طراحي‌شده داراي كمترين تعداد بيت‌هاي لازم براي انتقال داده‌هاي ECG مي‌باشد. در اين مطالعه از طريق كوانتايزر دوبيتي در حالت عادي و سه‌بيتي در حالت كوانتايزر بهينه و پيشگوی درجه 2، نتيجه مطلوبي در پردازش سيگنال ECG حاصل شده است. پرونده مقاله