• صفحه اصلی
  • بهبود مانيفولد حالات و تصاوير مجازی با به‌کارگيری شبکه‌های عصبی دوسويه در بازشناسی چهره با يک تصوير از هر فرد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394090793310563 بازدید : 3329 صفحه: 14 - 20

20.1001.1.16823745.1390.9.1.2.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط