• صفحه اصلی
  • آزمايش و ارائه مدل‎های رياضی جديد برای پیش‎بینی مشخصات عايقی روغن ترانسفورماتور تحت تأثير تنش فشار محيط

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940830135036435 بازدید : 3945 صفحه: 96 - 102

20.1001.1.16823745.1386.5.10.5.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط