• صفحه اصلی
  • مدل‌سازی و تحلیل بازی معمای زندانی تکراری به کمک شبکه عصبی مصنوعی پادانتشار گراسبرگ

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394090884824599 بازدید : 4720 صفحه: 47 - 54

20.1001.1.16823745.1391.10.2.5.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط