• صفحه اصلی
  • بررسي مسأله زمان‌بندي درسي دانشگاهي با استفاده از ترکيب الگوريتم ممتيک بهبوديافته و الگوريتم سردشدن شبيه‌سازي شده

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394090714349583 بازدید : 4282 صفحه: 192 - 202

20.1001.1.16823745.1390.9.4.2.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط