• صفحه اصلی
  • بررسي مسأله زمان‌بندي درسي دانشگاهي با استفاده از ترکيب الگوريتم ممتيک بهبوديافته و الگوريتم سردشدن شبيه‌سازي شده

اشتراک گذاری

آدرس مقاله