• صفحه اصلی
  • درون سازی معنایی واژه ها با استفاده از BERT روی وب فارسی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401070839509 بازدید : 1123 صفحه: 89 - 100

20.1001.1.16823745.1402.21.2.11.4

نوع مقاله: پژوهشی