• صفحه اصلی
  • بررسی جریان نشتی و دمای سطح مقره‌ کامپوزیتی 230 کیلوولت در شرایط رطوبت و ریزگرد

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990622249468 بازدید : 359 صفحه: 180 - 188

20.1001.1.16823745.1400.19.3.3.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط