• صفحه اصلی
  • کنترل پیش‎بین مبتنی بر مدل ماشین سنکرون مغناطیس دایم با دو رهیافت مجموعه کنترل محدود و بی‎نوسان در دو ربع عملکردی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990603249092 بازدید : 2830 صفحه: 51 - 61

20.1001.1.16823745.1401.20.1.9.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط