• صفحه اصلی
  • رویکردی جدید برای ارزیابی عملکرد توربین‌ها و مزارع بادی به کمک شاخص توسعه‌یافته ضریب ظرفیت- مطالعه‌ی موردی مزرعه بادی منجیل

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990409238036 بازدید : 1261 صفحه: 167 - 179

20.1001.1.16823745.1400.19.3.9.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط