• صفحه اصلی
  • محاسبات ابری سبز با کاهش مصرف انرژی در مهاجرت زنده اولویت‌دار سرویس‌ها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990110236269 بازدید : 3247 صفحه: 305 - 317

20.1001.1.16823745.1399.18.4.15.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط