• صفحه اصلی
  • مدل‌سازی و ارزیابی قابلیت اطمینان راکتور کنترل‌شونده مغناطیسی مبتنی بر روش زنجیره مارکوف

اشتراک گذاری

آدرس مقاله