• صفحه اصلی
  • شبکه عصبی فازی مین- ماکس چندسطحی با باکس‌های وزن‌دار

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139604231517406945 بازدید : 3966 صفحه: 217 - 228

20.1001.1.16823745.1395.14.3.12.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط