• صفحه اصلی
  • ارائه روشی جدید از نگاشت توسعه‌یافته الگوی دودویی محلی جهت طبقه‌بندی تصاویر بافتی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13960423157406944 بازدید : 4347 صفحه: 208 - 216

20.1001.1.16823745.1395.14.3.11.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط