• صفحه اصلی
  • آشکارسازی هم‌زمان زیرکانال‌های همبسته OFDM برای سنجش پهن باند طیف در شبکه‌های رادیوشناختگر

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394090891144605 بازدید : 1306 صفحه: 101 - 106

20.1001.1.16823745.1391.10.3.5.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط