• صفحه اصلی
  • چانه‌زني هوشمند در بازار با استفاده از یادگیری تقويتي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139409088466598 بازدید : 3819 صفحه: 40 - 46

20.1001.1.16823745.1391.10.2.4.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط