• صفحه اصلی
  • معرفي الگوريتمي جديد براي حل مشكل عينك و ریش در بازشناسی چهره با تصاویر مادون قرمز حرارتی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394090793047562 بازدید : 2569 صفحه: 3 - 13

20.1001.1.16823745.1390.9.1.1.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط