• صفحه اصلی
  • استفاده از تخمين‌زننده كمينه‌كننده ميانگين مربعات خطا جهت بهبود كيفيت تصاوير مقطع نگاري رايانه‌اي از شكم بر اساس مدل مخلوط لاپلاس دومتغيره در حوزه تبديل ويولت مختلط چندبعدي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940904101437511 بازدید : 2229 صفحه: 162 - 169

20.1001.1.16823745.1388.7.18.7.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط