• صفحه اصلی
  • ارائه روش استخراج ویژگی شبه‌کوواریانسی مبتنی بر تبدیل موجک جهت کشف نشانگر حیاتی از الگوهای پروتئینی سرطان تخمدان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940904101137510 بازدید : 2212 صفحه: 154 - 161

20.1001.1.16823745.1388.7.18.6.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط