• صفحه اصلی
  • تفکيک انسان از ماشين به کمک خط نستعليق (Nastaliq CAPTCHA)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940830135721437 بازدید : 4437 صفحه: 109 - 114

20.1001.1.16823745.1386.5.10.7.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط