• صفحه اصلی
  • طراحي کنترل‎کننده اتوپايلوت موشک به روش جدولبندي بهره فازي

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394083012151431 بازدید : 4142 صفحه: 59 - 68

20.1001.1.16823745.1386.5.10.1.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط