• صفحه اصلی
  • ارائه يک روش تحليلي براي بررسي عملکرد ديکدينگ تکراري کدهاي LDPC منظم در کانال‌هاي AWGN

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940830112858425 بازدید : 2356 صفحه: 12 - 18

20.1001.1.16823745.1386.5.9.2.7

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط