• صفحه اصلی
  • يک مدل سطح بالا برای وارسی خواص CTL در طرح توصيف شده توسط VHDL ‌

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1394082515057363 بازدید : 4107 صفحه: 92 - 98

20.1001.1.16823745.1382.1.2.6.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط