• صفحه اصلی
  • استخراج بیت‌های با نرخ بالا برای تولید کلید محرمانه مشترک با استفاده از تخمین فاز فیدینگ کانال‌های MIMO و کوانتیزاسیون چندسطحی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله