• صفحه اصلی
  • استخراج بیت‌های با نرخ بالا برای تولید کلید محرمانه مشترک با استفاده از تخمین فاز فیدینگ کانال‌های MIMO و کوانتیزاسیون چندسطحی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13940909135320689 بازدید : 3906 صفحه: 55 - 62

20.1001.1.16823745.1394.13.2.6.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط