سميه عبادي دانش آموخته
karshenas@ijece.org کارشناسی ارشد
پژوهشكده برق جهاد دانشگاهي پژوهشكده برق جهاد دانشگاهي