مدير مسئول

حمیدرضا طیبی دانشیار
دکترا
جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی

سردبیر

حمیدرضا صادق محمدی دانشیار
mohammadis@acecr.ac.ir دکترا
پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی

هیئت تحریریه

مهدی احسان استاد
ehsan@sharif.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی شريف دانشگاه صنعتی شريف
رسول جليلی دانشیار
jalili@sharif دکترا
دانشگاه صنعتی شريف دانشگاه صنعتی شريف
عبدالحسین رضایی دانشیار
rezai@usc.ac.ir دکترا
دانشگاه علم و فرهنگ
محمدحسن ساوجی استاد
savoji.mohammad@yahoo.com دکترا
دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی
حسين سيفی استاد
seifi_ho@modares.ac.ir دکترا
دانشگاه تربيت مدرس دانشگاه تربیت مدرس
محمدجواد شایگان فرد دانشیار
shayegan@usc.ac.ir دکترا
دانشگاه علم و فرهنگ
مسعود شفيعی استاد
mshafiee@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امير کبير دانشگاه صنعتی امير کبير
حمیدرضا صادق محمدی دانشیار
mohammadis@acecr.ac.ir دکترا
پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی
09121592700
علی خاکی صدیق استاد
sedigh@kntu.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی
محمدرضا عارف استاد
aref@sharif.edu دکترا
دانشگاه صنعتی شريف دانشگاه صنعتی شريف
محمود فتحی استاد
mahfathy@iust.ac.ir دکترا
دانشگاه علم و صنعت ايران دانشگاه علم و صنعت ايران
محمدکاظم مروج فرشی استاد
moravvej@modares.ac.ir دکترا
دانشگاه تربيت مدرس دانشگاه تربيت مدرس

مدیر داخلی

سميه عبادي دانش آموخته
karshenas@ijece.org کارشناسی ارشد
پژوهشكده برق جهاد دانشگاهي پژوهشكده برق جهاد دانشگاهي