مدير مسئول

حمیدرضا طیبی استاد
دکترا
پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی

سردبیر

حمیدرضا صادق محمدی استاد
دکترا
پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی

هیئت تحریریه

مهدی احسان استاد
دکترا
دانشگاه صنعتی شريف
رسول جليلی استاد
دکترا
دانشگاه صنعتی شريف
علی خاکی صدیق استاد
دکترا
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی
محمدحسن ساوجی استاد
دکترا
دانشگاه شهيد بهشتی
حسين سيفی استاد
دکترا
دانشگاه تربيت مدرس
مسعود شفيعی استاد
دکترا
دانشگاه صنعتی امير کبير
حميدرضا صادق محمدی استاد
دکترا
پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی
محمدرضا عارف استاد
دکترا
دانشگاه صنعتی شريف
محمود فتحی استاد
دکترا
دانشگاه علم و صنعت ايران
محمدکاظم مروج فرشی استاد
دکترا
دانشگاه تربيت مدرس