مسعود شفيعی استاد
mshafiee@aut.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی امير کبير دانشگاه صنعتی امير کبير