علی خاکی صدیق استاد
sedigh@kntu.ac.ir دکترا
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی