علی خاکی صدیق استاد
دکترا
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدين طوسی