حمیدرضا طیبی استاد
دکترا
پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی