محمدجواد شایگان فرد دانشیار
shayegan@usc.ac.ir دکترا
دانشگاه علم و فرهنگ