عبدالحسین رضایی دانشیار
rezai@usc.ac.ir دکترا
دانشگاه علم و فرهنگ