• صفحه اصلی
  • شناسایی پارامترهای تابع انتقال موتور DC بدون جاروبک با استفاده از الگوریتم ازدحام گروه ذرات

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401071639594 بازدید : 520 صفحه: 103 - 111

20.1001.1.16823745.1402.21.2.6.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط